Modernizace železničního uzlu Česká Třebová                     

Návrhy na změny nejvýznamnějších mostních objektů

Most v km 245,321 "Podchod Korado" má být nahrazen zastřešenou nadchodovou lávkou

Nosná konstrukce podchodu je tvořena železobetonovým monolitickým rámem. Při rekonstrukci v roce 1986 byl do tohoto otvoru vestavěn svařovaný ocelový tubus o tloušťce plechu 5 mm. V otvoru o světlosti 1,17 m a  volné výšce 2,52 m jsou vedeny kabely. Délka podchodu je 110 m. Vstupy do podchodu jsou schodišťové se světlostí 3,00 m a madly ve výšce 1,05 m. Na mostě je 18 kolejí – zčásti v přímé, zčásti v oblouku. Úhel křížení s půdorysně přímými kolejemi je 90°.S ohledem na zpracovávané stavební postupy limitované dopravní technologií se varianta podchodu stala časově i finančně velmi náročnou. Bylo tedy rozhodnuto, že pro chodce bude vybudována plně zastřešená nadchodová lávka. Zástupci správce nového objektu souhlasí s přístupy na lávku pomocí schodišť a výtahů. Kabelový prostor stávajícího podchodu bude po dokončení výstavby vyplněn opílkocementovou směsí. Stávající podchod bude využit pro uložení mimodrážních sítí

Podchod k nástupištím v km 245,878  pro pěší  v žst. Česká Třebová má být prodloužen až za nádraží 

Nosná konstrukce desky ZBN, opěry monolitický beton. Volná šířka 5,4 m, délka 52,2 m. Volná výška 2,45 metru, v místě vedení kabelových žlabů 2,35 m. 

Vzhledem ke stavebním postupům dopravní technologii je výhodné tento podchod protáhnout až za nádraží do prostoru rušených kolejí RN skupiny. Toto technické řešení umožní zkrátit výstavbu osobní části nádraží minimálně o 3 stavební sezóny a umožní napojení provizorních nástupišť po dobu rekonstrukce. Co se týče průchodu, bude podchod fungovat prakticky totožně jak stávající podchod. Výstup z nově prodlouženého podchodu bude lokalizován cca 100m od výstupu u podchodu CZ Loka, které by výstavbou prodloužení bylo plně nahrazeno a dojde ke zrušení.

Podchod v km 245,998  k CZ LOKO z roku 1925 má být zrušen.

Stávající otvor má světlost 2,53 m a volnou výšku 2,18 m. Celková šířka (tj. délka podchodu) je 146 m.  Po celé délce podchodu je veden odvodňovací kanál. Křídla jsou kamenná, mírně šikmá, navazující na opěrnou zeď. V horní části podchodu je vedeno plynové potrubí. Vstup do podchodu vlevo ve směru staničení je schodišťový se světlostí 3,28. Druhý vstup do podchodu je úrovňový. Na mostě je 25 kolejí. Tento podchod bude plnohodnotně nahrazen prodloužením podchodu v km 245,878  (prodloužený podchod k nástupištím a  je navržen ke zrušení. Vzhledem k tomu, že se v podlaze stávajícího podchodu nachází kabelovod, jehož sítě musí po dobu výstavby zůstat v provozu, bude před demolicí provedena ochrana kabelového prostoru pomocí geotextilie a popílkocementové směsi. Bude odbourána horní příčel a část opěr stávajícího podchodu. Po dokončení demolice budou inženýrské sítě přepojeny do nového kabelovodu, resp. kanalizace a prostor pod stávající podlahou bude vyplněn popílkocementovou směsí.

Most v km 246,763 přes silnici Česká Třebová - Litomyšl z roku 1924 - celková rekonstrukce

Most přes silnici Česká Třebová - Litomyšl z roku 1924 (zabetonován nosníky), (zabetonován nosníky), rozšíření 1957 (železobetonová deska). Světlost kolmá 7,40 m. Úhel křížení cca 68°. Výška mostního otvoru min. 4,40 m, šířka mostu celkem 21,60 m. Na mostě jsou 4 koleje (v oblouku).   Nosná konstrukce vlevo je železobetonová deska tl. 700 mm uložená na železobetonových opěrách a vpravo je deska se zabetonovanými nosníky uložená na kamenných opěrách. Minimální vzdálenost zábradlí od osy krajní koleje vlevo 2,95 m, vpravo 2,80 m. Uvažuje se s kompletní přestavbou celé konstrukce mostu. Nová nosná konstrukce je navržena jako železobetonová deska se zabetonovanými nosníky uložená na nových železobetonových opěrách.

Zdroj : Modernizace žel. uzlu Česká Třebová,  oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.