Der Schönhengstgau = Hřebečsko       
Po celé léto je v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně otevřena o víkendech a také na požádání výstava s uvedeným názvem, která je však plakátována jinak: "Náš kraj očima našich Němců". V podtitulu průvodní publikace je pak uvedeno, že se jedná o popis historie a kultury v Sudetech mezi zemí českou a moravskou. Doplňuje tak po celé léto zdejší výbornou trvalou expozici Semanínské renezance.
Výstavu fotografií  sestavila podle popisu, který je k dispozici návštěvníkům výstavy, pracovní skupina krajanského sdružení  Schönhengster Heimatbund z Göpingenu (SRN) ve spolupráci se střediskem českoněmeckého porozumění Waltera Hensela v Moravské Třebové  v červenci roku 2012. Výstava  je tedy putovní, byla zřejmě instalována na dalších místech a po pěti letech dorazila až do Semanína, který patří také na okraj hřebečského německého jazykového a národnostního ostrova.
Výstavu doporučuji shlédnout také Českotřebovákům, a to přesto, že naše město již do bývalé německé jazykové a národnostní oblasti nepatřilo. Můžeme se zde seznámit s názory a snad i s myšlením lidí, kteří na Hřebečsku žili a kteří byli na základě Benešových dekretů z této oblasti odsunuti, porovnat si oficiální názory s názory lidí ve zmíněné "pracovní skupině". Zdá se mi, že český vliv na obsah zmíněné výstavy byl nulový, jedná se tedy výhradně o prezentaci Hřebečského muzea, zřízeného ve městě Göppingen, (spolková země Bádensko-Württembersko), město cca 30 km od Stuttgartu a 45 km od Ulmu, kam zřejmě byla odsunuta velká část obyvatel z Hřebečska. Oblast "Hřebečsko"- součást Sudet nejlépe osvětlí mapa. Jsou zde zahrnuta města  Lanškroun, Svitavy, Moravská Třebová, Zábřeh na Moravě a také Mohelnice. Další města jako Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Polička nebo Jevíčko  byla již česká, nicméně umístěna těsně u hranic zmíněného Hřebečska. Třebováci dobře vědí, že hranice mezi Protektorátem Čechy a Morava a Říší byla před Rybníkem nebo také u hostince Na Stráži....(na fotografii).
Mapa Hřebečska (po klinutí se zvětší do nového rámce)
V Moravské Třebové pracuje zřejmě především z německých finančních zdrojů podporované Středisko česko-německého porozumění, podporované  německým velvyslanectvím, které pořádá např. každým rokem na podzim "německo-české kulturní dny" a má i svou aktivní webovou stránku, http://www.hrebecsko-schoenhengst.eu/index.php/de/, vedenou ovšem pouze  v němčině. Už to se mi zdá z hlediska česko-německého porozumění zvláštní. Středisko sídlí v budově městského muzea v Moravské Třebové. Nabízí kurzy němčiny pro děti i dospělé, víkendové kurzy s německými a lidovými tanečními lekcemi, Česko-německé kulturní dny, v létě dětský tábor s mezinárodní výměnou, semináře pro seniory, přednášky a kulaté stoly, výstavy. Z webu zmíněného sdružení lze vysledovat  spolupráci střediska a německých krajanů (sdružení Schönhengster Heimatbund) s radnicemi v oblasti Hřebečska, zejména ve Svitavách, Moravské Třebové a Lanškrouně, které se podílejí každoročně českoněmeckých na kulturních dnech, vědomi si společné historie. Zdá se mi však, že hnací silou je spíše německý živel už jen tím, že Středisko česko-německého porozumění sídlící v Moravské Třebové o sobě v češtině vlastně nedává souvislé informace, nemá český web.  Od roku 2012 nemohu ani dohledat, zda a kdy zde byla např. v Moravské Třebové otevřena zmíněná výstava "Hřebečsko - Der Schönhengstgau", a jak byla příjata veřejností.
K samotné výstavní expozici fotovýstavy, kterou zpracovalo Hřebečské muzeum v Göppingenu.
Je připravena profesionálně: na řadě panelů jsou dobře označené historické  digitálně zpracované fotografie rozdělené do řady témat, která postupně popisují historii, život, kulturu obyvatel Hřebečska a mohou být tedy dobrým průvodcem historií tohoto regionu pro dnešní obyvatele i návštěvníky.  Popisy a komentáře k tématům jsou uvedeny ve vzorně připravené německo - české  publikaci. Zájemcům řeknou opravdu hodně především o tom, jak svoji historii a kulturu chápou především sami vysídlenci. Velká část výstavy (a doprovodné publikace) je věnována historii, tradicím, osobnostem, rozvoji  průmyslu a stavbám tohoto německy mluvícího regionu, který se rozvíjel nedaleko nás a máme tak  možná první příležitost poznat jak souvisel s historií našeho českého prostředí. V tom je nesporně velký přínos této výstavy.    
I když se výstava c Semaníně jmenuje "Náš kraj očima našich Němců", tak doprovodná publikace uvádí , že vznikla ve spolupráci se střediskem českoněmeckého porozumění Waltera Hensela v Moravské Třebové.  Zdá se mi, že do  připravených textů z české strany nikdo nezasahoval. Dovolil bych si některými použitými formulacemi nesouhlasit, některé texty označit za tendenční až účelové a naopak si všimnout toho, že zde některé pohledy, které jsou zase bližší nám, Čechům,  na výstavě postrádáme.
Historie se nemá upravovat a cenzurovat, ale jednostranný pohled také není dobrý. Pokud na přípravě výstavy spolupracovalo i zmíněné středisko českoněmeckého porozumění  v Moravské Třebové, mohlo prosadit alespoň  na jednom či dvou výstavních panelech prezentaci některých českých názorů.  Je zřejmé, že obyvatelé Hřebče se se vznikem Československa v r. 1918 neztotožnili  a tato kapitola v historii Hřebečska se na zmíněné výstavě vůbec nepopisuje. Mohl zde být prezentován i český názor na zábor Sudet (a tedy i Hřebečska) Němci v r. 1938 po Mnichovu s jejími důsledky pro české obyvatele (ti jako by zde nebyli). Není nijak komentováno rozbití demokratického Československa, politické názory Němců na Hřebečsku v době I. republiky. Pro obyvatele Hřebečska neznamenala  II. světová válka jiné než hospodářské problémy. Proto také vlastní okolnosti poválečného odsunu německého obyvatelstva  po porážce nacismu v r. 1945 budou obyvatelé Hřebečska chápat po svém. V tom prostě bude vždycky velký rozdíl.
Potom se nedivme, že se na výstavě v Semaníně dozvíme, že  "Němci při záboru Sudet na podzim r. 1938 byli všude obyvatelstvem radostně vítáni".  Při popisu největší tragédie Hřebečska je "vina za vyhnání v r. 1945  (a v r. 1946 pak vysídlení) kladena na českou exilovou vládu, která již během války připravovala vykázání všech Němců ze země"....
Hřebečské muzeum v Göppingenu.

Na vybudování muzea v Göppingenu se začalo pracovat od roku 1958, od roku 1988 se pro muzeum našlo reprezentativní sídlo. Sbírky muzea - dokumenty a vzpomínkové předměty se staly základem pro mnohé publikace. Od roku 1952 vychází v Göppingenu časopis "Schömshengster Heimat" (Hřebečský domov), Město Göppingen se stalo v r. 1955 "kmotrem" všech Hřebečanů, kteří  zde našli svůj domov.                                                                                                         Milan Mikolecký
Fotografie z výstavy v kostele sv. Bartoloměje v Semanín.  Výstava je otevřena o sobotách a nedělích až do 3. září.


K tomu nějaká fakta k odsunu německého obyvatelstva na Hřebečsku (zdroj - Wikipedie)

S květnovými dny roku 1945 začaly intenzivní akce vedoucí k urychlenému vyčištění prostoru Hřebečska od německého obyvatelstva v rámci národní očisty a „vylikvidování Němců“ řečeno známým projevem presidenta Beneše v Brně. Hlavní roli v těchto aktivitách v oblasti Hřebečska přejaly jednotky československé armády a partyzánské skupiny, zejména partyzánská skupina „Václavík“, která působila v oblasti pod Orlickými horami a zasahovala až na Zábřežsko, Hřebečsko a Svitavsko. Dne 15. 5. gen. Zdeněk Novák vydal rozkaz k obsazení pohraničních terénů s dovětkem „všechny Němce vykažte z historických území“, ale oddíly podnikaly své akce většinou samostatně, vyznačovaly se značnou tvrdostí, násilnými domovními prohlídkami. Vysídlování prováděly zpočátku tyto partyzánské formace ve spolupráci s místními orgány, po nich převzali vedoucí roli při těchto aktivitách provázenými častými excesy vojáci spadající pod velení 14. divize. Do oblasti Lanškrounska zasahovaly aktivity jednotlivých rot I.-III. praporu 30. pěšího pluku s velitelstvím v Ústí nad Orlicí. K odsunu byla využita také železnice v severozápadním směru. Dle výnosu z 12. června nebylo k odsunu využito území obsazené Poláky, ale železnice v severozápadním směru na Děčín a pak na Drážďany a z prostoru II. sboru na Teplice-Šenov a pak na Saskou Kamenici. Partyzáni pak organizovali tzv. divoký odsun, případně i s tím spojené revoluční tribunály, jako například Lidový soud v Lanškrouně a jinde. Německé zdroje hovoří o několika násilně usmrcených lidech ve městě a okolí a větším množství sebevražd. Kraj byl znovu osídlen českým obyvatelstvem z vnitrozemí