Ochranné pásmo kaple sv. Kateřiny v České Třebové – týká se i Vás?


V současné době je na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová vyvěšena veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky kaple sv. Kateřiny, kterou vydal Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, který tak z úřední povinnosti začal jednat o návrhu Krajského úřadu Pardubického kraje na vymezení ochranného pásma okolo českotřebovské Rotundy. Tomuto dokumentu, jakož i samotnému procesu vymezení ochranného pásma, je třeba věnovat velkou pozornost, neboť takové vymezení by mělo pro občany žijící ve vymezených lokalitách zahrnutých do ochranného pásma významné důsledky z hlediska např. stavebnětechnických úprav jejich nemovitostí. Dovolím si v této souvislosti uvést několik poznámek, které snad ozřejmí širší veřejnosti podstatu celé věci.

Ochranné pásmo se zřizuje v případě, že to vyžaduje ochrana nemovité kulturní památky. V tomto případě si troufám říct, že návrh na vymezení ochranného pásma byl doručen tak trochu „po dvanácté,“ protože jeho zřízením budou v budoucnu dotčeni veškeří stavebníci v (širokém) okolí Rotundy, nicméně problém přestavby bývalého sirotčince, kvůli němuž se o zvýšené ochraně Rotundy mluví, tím vyřešen nebude. Píšu-li o tom, že všichni, kteří mají nemovitosti v lokalitě ochranného pásma, budou dotčeni, mám na mysli fakt, že zákon o státní památkové péči stanovuje všem vlastníkům nemovitostí v ochranném pásmu povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného orgánu k provedení zamýšlené stavby, ale i k jakékoliv změně stávající stavby, terénním úpravám či udržovacím pracím na jejich nemovitosti. V rozhodnutí o zřízení ochranného pásma může úřad vymezit činnosti, k nimž toto závazné stanovisko není potřeba, ale principiálně je třeba počítat s tím, že každá úprava nemovitosti, která zasáhne do vnějšího vzhledu (např. výměna oken, střechy či oprava fasády) bude podléhat závaznému stanovisku orgánu památkové péče. Takové závazné stanovisko je navíc podmíněno písemným vyjádřením Národního památkového ústavu k navrhovaným úpravám, je proto potřeba počítat s určitou časovou rezervou v rámci celého administrativního procesu.

Ochranné pásmo nemovité kulturní památky má svoji logiku, pokud ovšem zajišťuje ochranu efektivní a včasnou. Současný návrh ochranného pásma nejen že nemůže vyřešit stávající problém s bývalým sirotčincem, ale navíc zatíží dalšími povinnostmi vlastníky nemovitostí, a to v poměrně širokém okolí Rotundy, jak je patrné z grafické přílohy vyhlášky zveřejněné na úřední desce.

V nejbližší době (konkrétně 30. srpna 2017 v 14.00 hod., Malý sál Kulturního centra v České Třebové) bude všechny zainteresované čekat veřejné projednání návrhu na vymezení ochranného pásma. Každý, kdo by mohl být plánovaným ochranným pásmem dotčen, by se tohoto jednání měl zúčastnit a vznést své námitky či připomínky, ať už k rozsahu ochranného pásma nebo k činnostem, které by měly být vyňaty z povinnosti obstarávat si závazné stanovisko. Každý, kdo v navrhované lokalitě vlastní nemovitost, je oprávněn podat námitky, o nichž musí úřad rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit, nicméně všichni ostatní občané mohou věc připomínkovat, ať se jich ochranné pásmo bezprostředně dotýká či nikoliv, a i tyto připomínky musí být úřadem vypořádány.

Není radno brát výzvu k uplatnění námitek či připomínek na lehkou váhu a je třeba svá práva v obdobných procesech uplatnit, neboť bude-li vymezeno ochranné pásmo v rozsahu, jak ho navrhl krajský úřad, bude jím dotčena vskutku značná část obyvatel České Třebové. Jakkoliv rozumím snaze chránit významnou kulturní památku, kapli sv. Kateřiny, pak se ale domnívám, že i tato ochrana by měla být přiměřená, a do budoucna zřízené ochranné pásmo by nemělo suplovat ochranu, jíž se Rotundě nedostalo v průběhu povolování přestavby bývalého sirotčince.


JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.