Českotřebovsko a (nejen) Mikuláš Šúd, hvězdář český 

 Pavel Kovář
K sepsání tohoto drobného připomenutí napomohl souběh několika inspirujících věcí. Jednak Českotřebovský zpravodaj přinesl z pera Milana Mikoleckého vzpomínku na srpnové úmrtí (+2013) profesora Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Ladislava Roba (s nímž jsem občas sdílel cestu autobusem do Přívrata, kam jsme oba jezdívali chatařit, nemluvě o společenských setkáních v Praze v rámci univerzitního života, on z MFF, já z PřF). Jak známo, tým pod vedením prof. L.  Roba získal v r. 2007 prestižní ocenění EU Descartovu cenu za participaci v mezinárodním  projektu HESS, který mj. zkoumal vesmírné gama záření za pomoci systému speciálních teleskopů. A jednak se v srpnovém čísle Zpravodaje  připomíná též 10 let od oslavy 660.  výročí obce Semanín a spolu s tím i 450 výročí úmrtí astronoma působícího rovněž na Univerzitě Karlově, Mikuláše Šúda ze Semanína. Letos tedy uplynulo 460 roků od Šúdova skonu - v 67 letech věku (+ 1557). Oba univerzitní badatelé, Šúd i Rob, měli profesně co činit s procesy probíhajícími ve vesmíru, i když v různých zaměřeních a samozřejmě na rozdílném stupni poznání, jež odděluje téměř 5 staletí. A protože se na konec letošního roku chystá kongres věnovaný kulatému výročí osobnosti Jana Evangelisty Purkyně a z titulu "emeritního" předsedy redakční rady časopisu Živa Purkyněm v r. 1853 založeného pročítám v rámci přípravy referátu ročníky časopisu z předminulého století, narazil jsem na zajímavý příspěvek  ve svazku 4 (1861): "M. Mikuláš Šud z Semanína, hvězdář český, + l. 1557". Sepsal ho Antonín Rybička (Antonín František Rybička, užívající pseudonym Skutečský, 1812 - 1899,  byl historik, archivář a právník.) V pojednáních, která jsem zatím o Mikuláši Šúdovi četl, není tato téměř osmistránková práce citována. Takže si jejím prostřednictvím můžeme osobnost slavného hvězdáře alespoň stručně připomenout.
Zajímavé je už uvození (např. v kontextu současných diskusí o povinné maturitě z matematiky): "...náš národ Českoslovanský od věků již zvláštní láskou k umění mathematickému nešen byl a v něm nevšední spůsobilost přirozenou na jevo dával. Jak vysoce v středověku ihned po založení vysokých škol Pražských umění to a spojené s ním hvězdářství a jich jako se dotýkající astrologie ve vlasti naší kvetly a se vzdělávaly, k tomu ukazuje dlouhotrvalá pověst pochvalná..." Poté autor zdůrazňuje péči vládnoucí vrstvy věnovanou po předešlém období náboženských válek v 16. století tomu, aby "umění mathematické a hvězdářské nade všechna jiná učení... se skvělo..." A jmenuje zhruba desítku slavných pražských protagonistů oboru, mezi nimi M. Mikoláše Šuda z Semanína.
Článek klade Mikulášovo narození do Litomyšle, a mluví jen o "konci 15. století". Co do místa narození (Semanín/Litomyšl), tak v datování (1489/1490) se různé zdroje liší. Faktem zůstává, že shoda je ohledně vzniku přídomku "z Semanína", který spolu s právem užívat erb, zůstal dědičným pro všechny další potomky rodu až do jejich vymření v 1. polovině 19. století. K tomu cituji: "Již král Ludvík vážil sobě M. Šuda pro jeho vědomosti astronomické velice, a poněvadž se až dosaváde poctivě v stavu svém obcházel a domu královskému uměním svým i jinak rád sloužil, povýšil jej majestátem, v Budíně v den povýšení sv. kříže l. 1525 daným, do stavu vládyckého, aby se psáti mohl z Semanína a užíval erbu, jenž se takto vypisuje..." Následuje podrobný popis, který možno pro zkrácení ilustrovat přiloženou podobou erbu. Abychom příliš  nepředbíhali, nutno zmínit, že v Litomyšli absolvoval základní školu bratrskou, aby přešel na "vyšší učení Pražské" a po studiu na fakultě filosofické (tehdy zahrnující i přírodovědné směry) se stal r. 1510 bakalářem svobodných umění. V dalších letech se věnoval jazykům "východním a klasickým", ale zároveň také matematice a hvězdářství. A protože toužil stát se členem učitelského sboru na Karlově učení (článek používá termín "akademie Karlova") , přihlásil se r. 1515 ke zkoušce mistrovské, "kterouž na den sv. Vavřince... výborně odbyl, načež v úterý po sv. Remigiovi t. r. s velkou slávou na hodnost mistrovskou povýšen byl, kteréž povýšení pak i skvostnou hostinou bylo utvrzeno..." Vyučoval na univerzitě v letech 1516 - 1524, prošel různými funkcemi, zejména v r. 1521 byl akademickým sborem jednomyslně zvolen za děkana filosofické fakulty. Autor článku poznamenává: "Avšak důstojenství toto způsobilo Šudovi později nemalých nesnází a trpkostí, jichž příčinou byla - jak on sám píše - nenávist proti němu starších mistrů a kolegů... o to se zasazovali, aby Šud dříve času vyměřeného vzdal se hodnosti děkanské, a když jim v tom ihned po vůli býti nechtěl, činěno mu rozličných příkoří a nesnází." K tomu se přidala touha oženit se (člen učitelského/akademického sboru musel být svobodný - ve všech směrech). Proto se r. 1525 "vzdal úřadu učitelského..., a oženiv se i vyžádal sobě práva sousedského, žil soukromě v Praze na Starém městě ve čtvrti Linhartské, zanášeje se potom výhradně toliko pracemi literními, jimiž sobě a rodině své výživy náležité vyhledával." (O manželce se z textů dovídáme minimum, až mnohem později v předmluvě k jedné z pranostik, na rok 1553, jejichž vydávání spolu s minucemi - almanachy a kalendáři rodinu zčásti živilo, se lze dočíst,  že mu "manželka Anna zemřela v sobotu před křížovou nedělí r. 1552, patero dítek nevelikých mu pozůstavivší.").  Nezávisle na tom se však na jiném místě píše: "Překonav šťastně všeliké praktiky a úklady nepřátel svých, zůstal M. Šud v svém úřadě akademickém, alebrž - poněvadž byl muž nábožný, písem svatých a věcí církevních dobře znalý a horlivý vyznavač učení pod obojí  - zvolen jest dne 24. srpna l. 1523 i za přísedícího konsistoře dolejší čili pod obojí, v kteréž hodnosti... až do r. 1529 setrval."
Poměrně obsáhle s výčty významných lidí tehdejší doby se pak popisuje přízeň provázená poctami, jež byly Mikuláši Šudovi prokazovány, jelikož byl pro "pravdivost svých předpovídání v celé říši Německé na slovo brán a za nejpřesnějšího astronoma času toho pokládán byl". Astrologie a astronomie měly volnější hranice, nicméně při odvozování budoucích dějů M. Šud ve své zbožnosti meze modlářství dobře znal a "všude prohlížel k tomu, aby zlým užíváním pranostyk nebyli lidé odvracováni od důvěry a naděje k Bohu, anobrž naopak, aby, hledíce k hvězdám a k neobsahlému prostoru nebeskému, den ode dne lépe poznávali, že toliko Bůh všemohoucí jest vládce všeho míru a správce osudů lidských." I když se v dokumentech občas vyskytne pochybnost, jestli Šúdem předjímaná smrt krále Ludvíka Jagellonského není konstrukcí přenesenou z jiné doby a od jiných aktérů, náš článek má tuto záležitost za danou: "Když nedlouho po tomto povýšení M. Šuda (do stavu vladyckého, jak výše zmíněno) kometa veliká na nebi viděti se dala a on z toho, že by králi Ludvíkovi veliké neštěstí nastávalo, předpovídal, král pak na to l. 1526 v den sv. Rufa v bitvě u Moháče s Turky svedené nešťastně zahynul, nesla se pověst o hvězdářských vědomostech Šudových široko daleko..." Proto král Ferdinand I. po dosednutí na český trůn, propůjčil M. Šúdovi výsadní privilegium k tištění almanachů a titulářů. Nedlouho před smrtí M. Šúda proslavila  tehdy jím vyslovená jiná předpověď - o "nesčíslném množství žab, které se v zemi rozšíří; nebezpečné budou církvi" (volně ze zjevení Janova Nového Zákona). Ve zde využitém článku A. Rybičky je tato věc zaznamenána pod čarou jako latinský úryvek ze zápisu děkana filosofické fakulty o Šúdově smrti. Autor článku pak dodává: "Že pak souvěcí pamětníci předpovídání toto vztahovali na příchod Jezuitů, tehdáž do Čech uvedených, tomu netěžko vyrozuměti jest."
Podle svědectví byl Mikuláš Šúd, ač "věkem i nemocemi strápený", stále pilný ve svém poslání, ve výkladech nebe viditelného (s vesmírnými tělesy) i neviditelného (biblické poselství) . "Zanášeje se takto až do posledních dnů života svého písmy svatými a svým uměním hvězdářským, v pátek na den sv. Jiří r. 1557 - když zasvítalo, vzývaje jmeno boží pokorně a skroušeně nic jinak než jakoby usnul, z tohoto do onoho života vykročil." Pochován byl, údajně "v slavném průvodu a s velikou poctivostí" v chrámu P. u matky Boží na Louži, kdy autor dodává, že ještě v minulém (tj. 18.) století bylo místo možno shlédnout. 
Pavel Kovář, srpen 2017
Mikuláš Šúd za Semanína (Nicolaus Lythomisslensis a Semanina; okolo 1490, Semanín - 23. dubna 1557, Praha) byl český astronom, děkan fakulty svobodných umění Univerzity Karlovy a odpůrce astrologických pověr a předsudků.