Českotřebovský deník 245/2017 (8/9) 
Rekonstrukce českotřebovských tunelů na dopravní konferenci v Pardubicích

V rámci vystoupení panelisty Miroslava Němce, ředitele Správy silnic Pardubického kraje byla prezentována mimořádná pracnost realizace investiční akce Pardubického kraje ve výši 118 milionů korun do zkapacitnění silnice III. třídy Česká Třebová - Semanín, vynucené investice pro veřejné logistické centrum společnosti Metrans. Práce v tunelech byly mimořádně obtížné, bylo třeba celkem vybudovat přeložku Semanínského potoka v délce 740 metrů spojenou se snížením nivelity silnice cca o 70 cm, zabezpečit obnažené základy stavby mostů tak, aby snesly následnou dopravu těžkými vozidly. Bylo nepředstavitelné, aby se s těleso železničního koridoru jakkoliv  posunulo, změnilo, propadlo, znamenalo by to nedozírné následky.  Komplikací byla nejen silná zima, která způsobila zpoždění stavby proti harmonogramu,  a také posun  tělesa vedlejší objízdné tratě, který se podařilo v březnu t. r. stabilizovat. Tím však potíže stavbařů nekončily, neboť se v jarních měsících  podařilo dopravcům těžkých vozidel prakticky zlikvidovat silniční těleso objížďky, následovala pak havarijní oprava. Po mnohoměsíční dopravě těžkými vozidly je nyní tato silnice v havarijním stavu a je třeba následně po dokončení stavby v tunelech urychleně rekonstruovat alespoň ty nejrozbitější úseky. Celá komunikace měří 7 km.  Pardubický kraj na opravu rozbité objížďky nemá  dostatek finančních prostředků. Vzhledem k volbám nelze očekávat dodatečný přísun prostředků z úrovně vlády nebo SFDI.  Miroslav Němec slíbil, že průjezd rekonstruovaným úsekem v tunelech bude umožněn s předstihem začátkem října t.r.

Rozšíření sociálního zařízení Týdenního stacionáře v České Třebové 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost týdenním stacionářem poskytovaných služeb prostřednictvím rekonstrukce stávající zastaralého sociálního zařízení. Cíl projektového záměru je tedy zcela identický se specifickým cílem Integrovaného regionálního operačního programu 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Sociální služby Česká Třebová v objektu na adrese Lhotka 172, Česká Třebová poskytují sociální službu týdenního stacionáře podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednou z poskytovaných služeb v rámci týdenního stacionáře je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Současný stav prostorového řešení místnosti pro uspokojování hygienických potřeb neodpovídá požadavkům klientů, kteří trpí mentálním, zdravotním či tělesným postižením. Rovněž materiálně-technické vybavení sociálního zařízení je již zastaralé a nedovoluje poskytovat klientům kvalitní, komfortní a důstojnou pomoc při zvládání běžné péče a při osobní hygieně v míře žádoucí. Realizace projektu tento deficit odstraní, čímž dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale i zvýšení dostupnosti širší cílové skupině. Nová technologie totiž umožní poskytnout komfortní hygienickou pomoc také osobám s těžším postižením.
P
o realizaci projektu vzniknou prostornější a pro klienty s ošetřujícím personálem také komfortnější podmínky v podobě technicky zhodnoceného, rekonstruovaného sociálního zázemí. Prostornější, moderní a vybavenější sociální zařízení podstatně zvýší kvalitu poskytovaných služeb v týdenním stacionáři. Polohovací vana umožní zkvalitnění osobní hygieny také klientům s těžším tělesným postižením. Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení v pobytové části 1.NP a jeho rozšíření zajistí zlepšení podmínek pobytu klientů stacionáře a umožní do rekonstruovaných prostor umístit kromě elektrické zvedací vany i vířivky na horní a dolní končetiny (vířivka na dolní končetiny není součástí projektu, projekt zatím počítá s přípravou na umístění vířivky, která bude pořízena v budoucnu) pro rehabilitaci klientů, ale také elektrický vakový zvedák, díky němuž bude moci ošetřující personál pomoct klientům při přesunu do vany.
Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 
České ručičky 2017 mají vítěze z Pardubického kraje

Hejtman Martin Netolický přijal vítěze celostátní odborné soutěže České ručičky - KOVO JUNIOR 2017 Miroslava Slejšku, který je absolventem Střední průmyslové školy v Chrudimi. Jedná se o mimořádný úspěch, který dokazuje kvalitu vzdělávání na odborných školách v Pardubickém kraji. Právě profese obráběče kovů patří v regionu mezi nejvíce poptávané. Z toho důvodu Pardubický kraj v loňském roce otevřel v Žamberku tento obor, který by mohl poptávku po této profesi do několika let uspokojit. Dále se obor vyučuje kromě Chrudimi také ve Svitavách.
„Během devíti let trvání soutěže se jedná o pátého vítěze v této kategorii, který prošel chrudimskou průmyslovkou, což svědčí o velmi vysoké kvalitě výuky. To dokazuje také zájem o absolventy mezi firmami. Škola v současné době spolupracuje s přibližně čtyřiceti společnostmi, které si absolventy vytipovávají již v průběhu studia,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Na trhu práce nachází absolventi uplatnění bez jakýchkoliv problémů. Obráběči kovů jsou v současné době nedostatkovou profesí, a proto jsme se rozhodli kromě Chrudimi a Svitav otevřít tento obor také v Žamberku, kde však první absolventi vyjdou až na konci příštího školního roku,“ řekl Netolický.
Důkazem dobrého fungování školy je také zájem absolventů vrátit se v pozicích mistrů odborného výcviku. „Jsem rád, že si naši absolventi uchovávají vztah ke škole a snaží se to, co se naučili, předávat dalším generacím,“ uvedl ředitel školy Mihulka. „Díky spolupráci s firmami v celém regionu se snažíme studentům nabídnout praxi nejlépe v místě bydliště. Během tří měsíců má firma možnost seznámit se se studentem, zjistit jeho pracovní návyky a lidské vlastnosti. Samozřejmě to platí i opačně, kdy se student může podívat, jak firma funguje a navázat vazby na pracovišti. Často se student před závěrečnou zkouškou vrací již s nabídkou práce,“ dodal ředitel školy.
Cílem soutěže České ručičky je zpopularizovat učňovské školství mezi mladými lidmi, jejich rodiči i širokou veřejností. Každý rok jsou oceňováni nejlepší studenti v jednotlivých oborech. Republikové finále proběhlo na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Ocenění vítězům předal premiér Bohuslav Sobotka na galavečeru k předávání cen České ručičky, který se konal v Brně. Přehlídku České ručičky vyhlašuje od roku 2008 Jihomoravský kraj spolu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství a dalšími partnery. Více o soutěži: http://www.ceskerucicky.org/