Město má mezi nájemníky městských bytů spoustu dlužníků
Čas od času se na jednání zastupitelstva města jedná o problematice způsobu úhrady dluhu na nájemném, který včetně penále dosahuje vysokých hodnot. Základní zásadou je zajistit, aby bylo dlužné nájemné uhrazeno. Aby měli zastupitelé přehled o celkové platební morálce nájemců  městských bytů, vypracovala společnost TEZA (správce městského bytového fondu) pro zastupitele aktuální přehled situace v této oblasti. Ukázal, že situace není dobrá.
TEZA spravuje pro 431 městských bytů a 25 nebytových prostorů, nájemních bytů je 213, v domech s pečovatelskou službou je 150 bytů a 68 bytů má sociální charakter. V každém z uvedených typů bytů se vyskytují také dlužníci. Většina dlužníků již v městských bytech nebydlí, po odstěhování po nich zbyly někdy docela slušně velké pohledávky.
Bydlící nájemníci jsou mezi dlužníky v menšině. V nájemních bytech je  nyní evidováno bydlících 10 dlužníků (4,6%), v bytech s pečovatelskou služnou 3 bydlící dlužníci (2%). Nejvíce dlužníků nájemného je v sociálních bytech - 22 (to je skoro třetina). To je také důvod, proč se v sociálních bytech uzavírají nájemní smlouvy na dobu určitou. Nepřekvapí proto, že zde jsou  největší problémy s úhradou nezaplaceného nájemného právě u těch, kteří se odstěhovali nebo se vystěhovat museli. Město zde vymáhá neuhrazené nájemné (a penále) u 96 bývalých nájemců sociálních bytů nejrůznějšími způsoby a často i mnoho let.
Řada z dlužníků podle přehledu svoje pohledávky splácí, splátky jsou ale nízké a tak se dluh umořuje jen velmi zvolna. Jiní nesplácí, jsou v insolvenci, probíhají exekuce, někteří jsou také nezvěstní, není s nimi kontakt, jsou v cizině, ve výkonu trestu, dohledání je problémem. V řadě případů se město připravuje k soudnímu řešení dluhu. Největší dluh je 443 tis. Kč z roku 1998, pro tento případ zastupitelstvo města nechválilo prominutí poplatku z prodlení, nebo další dluh 367 tis. Kč uznaný roku 2007,  kde se provádí exekuce majetku, ze které by měly připadnou peníze také pro  město Česká Třebová. Obvyklý dluh je od několika tisíc do 40 tisíc korun, důvody pro dluhy jsou nejrůznější a někdy mohly být způsobeny třeba i dlouhodobou hospitalizací či onemocněním nebo problémy v rodině. Nic ovšem nemění na tom, že je třeba důsledně dbát na plnění nájemní smlouvy. Dluhy se mají platit, nelze trpět, aby si skupina lidí mohla dovolit žít bez toho, že by plnila svoje závazky.
Dluhy u lidí, kteří již v městských bytech nebydlí:
Nájemní byty 8 již nebydlících,  Byty v DPS 4 již nebydlící , Sociální byty 94 již nebydlících
Město eviduje také 5 dluhů od bývalých nájemců nebytových prostor, nejstarší ve výši 66 tisíc od roku 1999 a to byla již v roce 2013 prominuta částka 50 000 Kč za úroky. Jistinu dluhu musí ale dlužník splatit.
Město dle přehledu také eviduje ještě 34 dlužníků nájemného z bytů před lety prodaných Městem Česká Třebová.
Podrobný přehled dlužníků se všemi údaji zabere 5 stran A3. Zde by se dala zjistit i celková výše dluhu, která bude jistě přesahovat  4 miliony korun. Za ně by se daly provést významné opravy městského bytového fondu. Vzhledem k insolvenci některých dlužníků bude jistě nakonec potřeba i významnou část dlužné částky odepsat. Je to smutná statistika. Ukazuje, že někteří nájemníci nedokážou určit priority a základní povinnosti přehlíží. Pokud ale budeme dlužníkům dále zmírňovat podmínky, pak se bude platební morálka dále jenom zhoršovat. (mm)
Fotografie: ilustrační výpis poznámek k části seznamu dlužníků