Gustav Habrman bude mít na Splavě nový památník      
Na Splavě bude v říjnu odhalen nový památník českotřebovskému rodákovi Gustavu Habrman. Památník bude stát v místě, kde stál jeho rodný domek v ulici Na Splavě. Zde se 26. března 1864 narodil v rodině českotřebovského pekaře. Jeho rodná chaloupka čp. 62 stávala v ulici Na Splavě a byla zbořena v šedesátých letech. V místě rodiště vychodil obecnou a měšťanskou školu a také se zde u strýce Dobrovského vyučil soustružnickému řemeslu.
Jako sedmnáctiletý odešel do světa na zkušenou. Nejprve působil ve Vídni, kde se stal tovaryšem. Zde se účastnil tajných politických schůzí a také se stal kolportérem radikálně levicových časopisů a letáků. Po prozrazení byl ve dvaceti letech odsouzen „ pro velezradu spáchanou tiskem proti císaři a státní moci ”. Vězněn byl v pověstné rakouské věznici Stein v letech 1884 až 1887. Po celou dobu věznění pilně četl a učil se cizím jazykům (němčina, francouzština). Když jej propustili, odjel do Paříže a posléze do USA, kde žil osm let. Živil se jako fotograf a redaktor dělnického tisku. I zde se snažil co nejvíce se učit, zejména na večerní právnické škole. Po návratu do vlasti (1897) působil v redakcích dělnických časopisů v Brně, ve Vídni (pobýval zde na zapřenou), v Moravské Ostravě a v Plzni, kam se přiženil a kde trvale zakotvil. V letech 1907 až 1918 byl říšským poslancem za okres Plzeň – venkov. Když vznikla Československá republika, byl zvolen nejprve ministrem školství a národní osvěty (1918 až 1920) a následně ministrem sociální péče (1921 až 1925). potom byl po dvě volební období senátorem. Byl dlouhá léta byl předsedou Svazu textilního dělnictva, což byla druhá největší odborová organizace. Zemřel 22. března 1932 (ve věku 68 let) v Skrbkově sanatoriu v Praze. Onemocněl počátkem měsíce a 10. března byl převezen do sanatoria.
Napsal dvě knihy vzpomínek – Z mého života (1914, 2. vyd. 1924) a Mé vzpomínky z války (1928). Na Českou Třebovou nikdy nezapomínal. A na slavného rodáka nezapomněli ani Českotřebovští. Nově postavenou učňovskou školu pojmenovali jako Habrmanovu školu práce a Gustava Habrmana nám také připomíná jedna z ulic, také základní a mateřská škola.
Pamětní desky se po demolici domku podařilo zachránit v městském muzeu. Jejich text  již neodpovídá, nelze je znovu vystavit. Proto bude  na místě chaloupky pro připomenutí našeho významného rodáka koncem října instalován na náměstíčku na Splavě nový památník. Jeho autorem je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře (*1957). Památník a jeho umístění představujeme na obrázcích. Gustav Habrman je nejen osobností našeho města, ale i Pardubického kraje.  Právě v letošním roce byl usnesením zastupitelstva Pardubického kraje zařazen mezi významné osobnosti regionu v dokumentu "Tvář kraje". Připomenutí Gustava Habrmana na místě, kde prožil prvních 17 let svého života, je tedy patřičným krokem, ke kterému nyní naše město přistupuje.
Gustava Habrmana jako  bojovníka za zlepšení životních podmínek připomínal také památník u školy v Nezvěsticích na Plzeňsku, instalovaný před válkou zásluhou sociální demokracie.  Památník byl tehdy předán do správy obce a učitelského sboru. Za protektorátu byl pomník z obavy před likvidací nacisty v roce 1940 odstraněn, nápis a plaketa ukryty, pomník zapuštěn do země a zasypán. Takto památník přečkal válku. Dne 23. září 1945 se sociální demokracie rozhodla památník obnovit, ale ani nyní nezůstal dlouho na svém místě. Již 28. července 1951 byl z pomníku odstraněn nápis i reliéf a Gustav Habrman byl prohlášen za “sluhu buržoasie”. 29. června 1958 se na kamenném podstavci původního památníku objevil reliéf nový, tentokrát jiného pedagoga, J. A. Komenského.
Podobně se zachoval ke Gustavu Habrmanovi i  poválečný režim v České Třebové. Z budovy průmyslovky musel zmizet nápis "Habrmanova škola práce", ovšem tak neobratně, že jej bylo možné i nadále přečíst. Připomínat jeho výročí nebylo vhodné ani např. v městském zpravodaji  ani ve sborníku 700 let města Česká Třebová. Zde se v kapitole věnované osobnostem města (autorky prof. Hany Habrmanové) pro připomenutí osobnosti Gustava Habrmana nenašlo vůbec žádné místo. Byl přitom celoživotním bojovníkem za zlepšení podmínek dělnictva rpo Třebováky významným už jen proto že byl dvojnásobným československým ministrem a ještě dvojnásobným senátorem. Který jiný Třebovák byl v tolika významných funkcích? Přesto horlivý okresní cenzor v roce 1978 považoval za potřebné jeho jméno a osud ze sborníku vymazat. To už byla zbourána jeho rodná chaloupka (uklizeny dvě pamětní desky), na místě rodného domku byly zřízeny veřejné záchody.  Jak symbolické!   (mm)
Kdo je sochař Petr Novák, autor památníku Gustavu Habrmanovi

Narodil se 4. května 1957 a vyrůstal v umělecky založené rodině v Jaroměři ve východních Čechách pod vlivem barokního sochařství B. M. Brauna. Jeho otec Václav je znám jako výtvarný fotograf a publicista a jeho matka Libuše Nováková, rozená Čertnerová, jako koncertní pěvkyně.
Od počátku svého života se Petr zajímal o přírodu, v desíti chtěl být námořníkem a bohatě ilustroval své lodní deníky. Ve třinácti chtěl být malířem a ve čtrnácti sochařem. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší (1972–1976, u prof. J. Kolomazníka) a potom (1978–1984) Akademii výtvarných umění v Praze v sochařské speciálce profesora Stanislava Hanzíka. Před tím ale podnikl s přítelem čtrnáctidenní cestu do Říma a Florencie a navštívil významného sochaře Giacoma Manzú v Ardey, kde je velká sbírka jeho soch, kterou věnoval státu.
Petr Novák se stal vášnivým milovníkem Itálie a obdivovatelem italské renesance i moderního umění. V době komunistické diktatury byla ale mizivá naděje, že se do Itálie opět podívá. Přesto studoval italštinu a italské umění v kulturním středisku italského státu v Praze. Jeho sochařský názor se utvrzoval v cítění klasických hodnot pod vlivem místního baroka, odkazu Rodinova a silného vztahu k renesanci. Po převratu v roce 1989 jezdil do Itálie v následujícím desítiletí každý rok, aby mohl hlouběji studovat antiku a renesanci.
V roce 1991 se zúčastnil sochařského symposia v Králíkách a v roce 1992 v Adnetu u Solnohradu v Rakousku a odtud se vydal stopem přes Alpy do Vicenzy a zpět. Jako stopař se seznámil s katolickým knězem donem Lucianem Bavieri z Pianora u Bologně a následovala přátelská spolupráce. Pro jeho kostel v Pianoru vytesal reliéf se svatým Jakubem z portugalského mramoru. V té době se začal v Bologni stavět nový kostel Svatého Lukáše, kam dodal reliéf s evangelistou z vápence na ambon a v roce 1999 křtitelnici z jednoho bloku trachytu se sedmi biblickými reliéfy na bocích.
V roce 1996 vyhrál v Čechách soutěž na bronzového koně v klusu v životní velikosti, která je umístěna v soukromé zahradě v Praze. Při studiu tohoto tématu se pro něho otevřel nádherný svět koní a jezdectví a uvědomil si, jaké možnosti poznání a sebepoznání má moderní člověk, pokud návrat k přírodě uskuteční jako jezdec. V pojetí jeho filosofie to ale není jezdec sportovec. Je to jezdec na cestě rytmu, rovnováhy a slušnosti ve vztahu ke svému koni, kterého nepovažuje za tělocvičné nářadí, ale uctívá ho jako krásnou a oduševnělou bytost, tak, jako tomu bylo v naší staroslovanské minulosti. Jako sochař v námětu koně nalézá soulad proporcí starých Řeků, renesanční a barokní vznešenost i Rodinovu katedrálu v pohybu. Nedělá tento námět jako žánr, ale ve smyslu hlubšího duchovního poznání světa. Život je pro něho zázrakem božské rovnováhy. Rovnováha je pro něho samo dobro, podmínka života. Ztráta rovnováhy přináší nemoc, šílenství a smrt. Všechna mistrovská díla umění stojí na dosažené rovnováze, každé poctivě myšlené umění o ni usiluje. Hudba i jezdectví tuto rovnováhu obsahují, zachází s ní a vyjadřují ji.
Zpočátku byly v Novákově tvorbě převážně zastoupeny dívčí akty, portréty a figurální kompozice z kamene a dřeva. Spolupracoval s architekty na dekorativních sochařských dílech pro veřejné prostory. Později vedle drobné plastiky převážila i monumentální díla. Během uplynulých let vytvořil desítky plastik, soch, sousoší, fontán, pomníků po celých Čechách, Moravě, ale i pro zahraničí: Anglie (1 dílo), Rakousko (3), Německo (4), Itálie (7) a v Kanada (5). V České republice má Petr Novák nejvíce děl umístěných v Novém Městě nad Metují (8), z nichž nejvýznamnější je figurální pomník Jana Černčického z Kácova, zakladatele Nového Města n./M. (2001). V Černožicích n. L. na zahradě domova důchodců instaloval fontánu a sochu klečící sv. Zdislavy (2003) a v Rožnově pod Radhoštěm na základě objednávky olympijské vítězky – oštěpařky Dany Zátopkové vytvořil náhrobek jejího manžela, olympijského vítěze Emila Zátopka (2001). V Josefově v Masarykových sadech byla do svého odcizení v roce 2010 umístěna bronzová busta TGM a figurální pomník prezidenta Masaryka stojí v Jaroměři před budovou Na Ostrově (2003). Jeho plastika sv. Michaela zdobí kapli římskokatolického děkanství v Jaroměři, figurální socha papeže Jana Pavla II. zase dotváří interiér v děkanském chrámu sv. Michala (2008). Pro basiliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí vytvořil poprsí papežů Pia X. a Jana Pavla II. (2007). Koncem roku 2006 vyšel jeho reprezentativní 40stránkový katalog s vyobrazením 54 plastik.
Jedním z nejvýznamnějších sochařových děl posledních let je bezesporu jezdecká socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Lánech, na níž pracoval od roku 2007 a která byla slavnostně odhalena 6. 3. 2010.
Díky nabídce občanského sdružení Retranchement No. XVIII. z Josefova přenesl v roce 2009 své působiště do Bastionu IV. v barokní pevnosti, kde vybudoval svůj ateliér a galerii, kterou ve spolupráci s městem Jaroměř otevřel veřejnosti 13. listopadu 2010.
Sochařovo dílo obsahuje náměty zabývající se duchovní i náboženskou rovinou života, přírodou, užitým uměním, historickými postavami a událostmi a samozřejmě i tématikou jezdectví a koní. Pracuje s kamenem, dřevem, hlínou a voskem, mnohá jeho díla jsou ve finále odlita do bronzu a zdobí veřejné či soukromé prostory nejen u nás, ale i v zahraničí.