Vraky vozidel na území města – co s nimi?                          

V určitých lokalitách města se mohou občané setkat s dlouhodobě odstavenými motorovými vozidly, která vykazují různé známky poškození, u některých chybí i registrační značky. Když pominu fakt, že svému bezprostřednímu okolí příliš krásy nepřidají, tak zcela jistě brání úklidu komunikací, zabírají místo k parkování ostatním vlastníkům automobilů, zkrátka překáží, občas může docházet i k znečištění půdy nebo veřejného prostranství únikem provozních kapalin. Lidé je automaticky označují za vraky a žádají po městské policii, aby zajistila jejich odstranění. Pojďme se však podívat, jak tuto problematiku definuje zákon. Určující v tomto případě jsou dokonce zákony dva.

První z nich, zák .č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje vrak jako silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení  způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla. Jinak definuje vrak vozidla zák. č. 185 / 2001 Sb., o odpadech, který autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Znamená to tedy, že pokud stojí vozidlo mimo pozemní komunikaci, např. na trávníku, je považováno za odpad a lze jeho vlastníka postihnout podle výše uvedeného zákona, event. za neoprávněný zábor veřejného prostranství.  V obou případech však o odtahu rozhoduje vlastník komunikace (pozemku) a provádí jej na náklady majitele odstaveného vozidla. Podnět k odtažení může podat kdokoliv, tedy každý občan, vždy je však na posouzení příslušného úřadu, zda jsou naplněny podmínky stanovené zákonem.

U nás ve městě je praxe taková, že většinu podnětů podává městská policie. Strážníci při obchůzkách tyto tzv. vraky sami vyhledávají, občas jsou na ně upozorněni veřejností. V současnosti se jedná cca o 5 – 7 případů. Vždy provádějí místní šetření s cílem zjistit posledního provozovatele vozidla. Ne vždy je to jednoduché, obzvláště pokud chybí registrační značka. Majitelé jsou pak písemně vyzýváni k odstranění. Zde opět narážíme na problémy při doručování písemností na adresy, které již neplatí, osobám do výkonu trestu apod. Pokud není vlastník znám, provádí se doručení vyvěšením na úřední desce a vylepením výzvy na vozidlo, po té běží zákonná dvouměsíční lhůta k odstranění vraku. V cca 80 % se to úspěšně podaří, ostatní případy jsou problematické a často se neúnosně protahují. Konat však vždy musí vlastník komunikace, u nás zastoupený odborem majetku města, pouze on může v zákonem určených případech nařídit odtah a likvidaci.

Jak je vidět tato problematika není úplně jednoduchá ani přehledná. Zdaleka ne každé dlouhodobě odstavené vozidlo lze označit za vrak a jako s takovým s ním nakládat. Na druhou stranu i za automobil, který je dlouhodobě odstaven na parkovišti, musí jeho majitel zaplatit tzv. zákonné pojištění, jinak se dopouští přestupku. V minulosti se strážníkům povedlo počet vraků vozidel na území města výrazně zredukovat, nyní řeší v průměru asi jeden případ měsíčně. Za ekologickou likvidaci vozidla ve specializovaných firmách (autovrakovištích) je ovšem nutno zaplatit, nic není zadarmo. Proto malá rada na závěr. Pokud se budete potřebovat legálně zbavit svého automobilu, zkuste je nabídnout hasičům, i oni musí na něčem trénovat vyproštění z vozidla a občas se o takový vrak v rámci výcviku rádi „postarají“.

Petr Baláž – zást.velitele MěP

Vraky v ulicích ani  zastrčené u garáží nechceme

K výše uvedeným fotografiím

1) Vozidlo evidované dle značky v Pardubickém kraji ve Slovanské ulici stojí již několik měsíců v zóně zákazu stání ve Slovanské ulici. Bylo zjištěno, že je evidováno na osobu hlášenou na obecním úřadě v jedné obci u Lanškrouna.

2) "Nový případ" - dodávkové vozidlo s poznávací značkou jiného kraje ostavené na městském pozemku vedle rampy v garážovém komplexu v ulici V lukách majitelům sousedních garáží překáží, vlastník není znám.

V současné době jsou ve městě i další případy podobně odstavených nepojízdných vozidel. Ukazuje se, že nejúčinnějším způsobem, jak zajistit odstranění  vozidla je výzva  majiteli nepojištěného vozidla k odstranění, neboť následuje citelný postih  navíc s povinností doplatit pojistné (pokud se jej podaří dohledat). A to pojišťovny dokážou snadno zajistit třeba i exekuci. I tak to někdy znamená pro úředníky mnoho starostí, než je z komunikace či parkoviště odstraněno.  Příkladem je odstraňování nepojízdného a nepojištěného osobního automobilu z parkoviště na sídlišti Trávník, u kterého dokonce prorostla za dobu stání motorovým prostorem malá bříza. Ačkoliv byl majitel vraku znám, tak byl odstraněn až po třech letech....
Pokud je však vozidlo pojištěné, tak může  parkovat třeba několik měsíců bez hnutí na komunikaci či parkovišti a s ním nic nelze učinit, i když mnohdy prokazatelně vadí ostatním účastníkům provozu. Připomeňme si bílé (ale pojištěné) osobní auto, které celou loňskou zimu vadilo všem, kteří jej museli objíždět na frekventované Sadové ulici ve směru od Litomyšle.  Pokud máte podezření na nějaký další případ, vyfoťte a pošlete. Vraky ve městě nechceme, město nekrášlí a zabírají místo. (mm)