Nad projektem rekonstrukce  chodníků a  veřejného osvětlení podél I/14

Ukazuje se, že není od věci si prohlédnout i projekt realizované akce, abychom mohli posoudit, zda je při realizaci vše v pořádku.  Zvláště nyní, kdy jsou smlouvy i projekty k dispozici k nahlédnutí na internetu.   Nemělo by smysl prohlížet  celý projekt, to je opravdu spíše pro odborníky. Nicméně lze z něho poznat v našem případě řešení alespoň důležitých křižovatek.

Řešení křižovaky I/14 s ulicí Masarykovou a Skalka 

Křižovatka  průtahu města s ulicí Masarykovou je velmi frekventovaná. Někteří občané zde dokonce volají po instalaci semaforů.  Projekt  řeší křižovatku jinak. Přechod se posunuje od křižovatky o 5 metrů a  v místě přechodu se komunikace zužuje na 8 metrů.  Posunutí přechodu si vynutila potřeba zúžení vozovky pomocí náběhových klínů v poměru 1:20. Přechody pro chodce jsou totiž rekonstruovány na maximální délku 8.0m (pokud nelze aplikovat některou výjimku). Takovým příkladem je přechod přes účelovou komunikaci k Tesku, který má délku 8,85 metru, neboť musí umožnit zatáčení nákladních vozidel.  U přechodu budou zde instalovány příslušné dopravní značky. Pro přechod přes ulici Masarykovu a ulici Skalka  jsou v projektu zřízena "Místa pro přecházení" se sníženým vstupem do vozovky.  Šířka  Masarykovy ulice a ulice Skalka zůstává zachována, hodnotu 10 metrů vyžaduje zatáčení autobusů jak na Skalku, tak do Masarykovy ulice.

Křižovatka I/14 s ulicí Krátkou a Podbranskou

Zde proběhlo rozšíření chodníku na obou stranách  hlavní komunikace. Přes ulici Podbranskou i ulici Krátkou je  vybudováno místo pro přecházení. Zatímco místo pro přecházení  na ulici Krátké bylo rozšířením chodníku zkráceno, tak na ulici Podbranská bude mít po zúžení délku 10 metrů, neboť zde musí umožnit zatáčení nákladních vozidel. V této lokalitě lze však najít  rozdíl mezi skutečností a projektem. Ve skutečnosti je pás určený pro zeleň podél hlavní komunikace I/14 prodloužen až do nově rozšířeného chodníku a znemožňuje tak chodcům přecházet hlavní vozovku, tedy přejít z ulice Krátké do Podbranské. V projektu takové řešení není, zelený pás končí u posleního stromu v aleji. Dláždění na nově rozšířeném chodníku je vyznačeno až k okraji vozovky.


Křižovatka u Kauflandu a Tesca

V tomto místě končí první etapa rekonstrukce, prováděná v letošním roce a začíná další etapa, která bude předmětem rekonstrukce v příštím roce. Projekt zde řeší přechod pro chodce přes komunikaci k Tescu, také autobusovou zastávku, ale nic se z technické zprávy ani z výkresu nedozvíme o frekventovaném přechodu  mezi Tescem a Kauflandem přes vybudovaný ostrůvek. Ve vyjmenovaném přehledu přechodů jej nenajdeme. 

Úsek Lidl - křižovatka s ulicí U Stadionu


Přechod přes 1/14 u sídliště bude zkrácený na délku 8 metrů, proto bude rozšířený chodník na straně u bývalé parnické pošty. Autobusová zastávka u Lidlu bude prakticky beze změn, ale zastávka s používaným názvem  "U Primony" bude upravena. Bude zvětšen záliv cca o 40m2 a posunut přístřešek stávající zastávky. Chodník bude rozšířen směrem do ulice U Stadionu.  Také celý prostor za zastávkou, kde bývala točna autobusů, bude  nově upraven. Tato úprava již není součástí  dotovaného projektu na rekonstrukci chodníků. Zajišťuje ji Město Česká Třebová jako samostatný investiční projekt v hodnotě 1,5 mil. Kč, který je vyvolaný úpravami chodníků a zastávek. V tomto dosud zanedbaném prostoru za zastávkou vznikne nově upravené parkoviště pro osobní automobily. Tím  se může od parkujících aut částečně uvolnit ulice U stadionu. V majetku města je i další parcela, která bude následně (tedy ne letos) upravena jako klidové místo a parčík.

Údaje  z technické zprávy:

Místa pro přecházení
V místě pro přecházení bude chodník upraven bezbariérovým přístupem (snížení obruby na výšku 0,02m) s umístěním varovného pásu šířky 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby ukončené v místě výšky
obruby 0,08m. Signální pás z kontrastní reliéfní dlažby šířky 0.8m bude odsazen od varovného pásu o 0.5m. Délka signálního pásu bude minimálně 1.5m a bude ukončen u vodící linie. Signální pás bude určovat směr přecházení a bude umístěn v prodloužené ose místa pro přecházení. Přesah varovného pásu oproti signálnímu pásu bude minimálně 0.8m. V místě pro přecházení s šířkou chodníku menší než 2.40 m se přisune signální pás k vodící línii a přesah varovného pásu se zřídí pouze na jedné straně. Protože se jedná o rekonstrukci, je délka míst pro přecházení max. 7.00m.
Místa pro přecházení jsou rekonstruována na maximální délku 8.0m (kromě výjimek popsaných níže). Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str. 104, odst. 2.0.3 Prodloužení délek míst pro  přecházení nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. V případech popsaných v situaci je nutné zvětšit délku místa pro přecházení z 7.0m (rekonstrukce) na 8.0 m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních vozidel, úhlem napojení vedlejší komunikace a šířkou jízdních pruhů. Výjimku  v délce místa pro přecházení mají:  vjezd k Lidlu v km 2.063 84 Místo pro přecházení přes ulici Skalka v km 2.684 26 místo pro přecházení přes ulici Masarykova v km 2.685 90 a místo pro přecházení přes ulici Podbranská v km 2.838 02.
 
Přechody pro chodce

V místě přechodu pro chodce bude chodník upraven bezbariérovým přístupem (snížení obruby na výšku 0,02m) s umístěním varovného pásu šířky 0,4m ukončené v místě výšky obruby 0,08m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní zámkové dlažby, včetně zřízení signálního pásu šířky 0,8m z reliéfní kontrastní barvy, který určuje směr přecházení a je umístěn v návaznosti na varovný pás v prodloužené ose přechodu pro chodce s délkou min. 1,5m a je ukončen u vodící linie. Zároveň je dodržen přesah varovného pásu nejméně o 0,8m k signálnímu pásu.
Přechody pro chodce jsou rekonstruována na maximální délku 8.0m (kromě výjimky v km 1.923 91). Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. str. 104, odst. 2.0.3 Prodloužení délek přechodů pro chodce nejvíce o 1m se připouští tam, kde je odůvodnění obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. V případech popsaných v situaci je
nutné zvětšit délku místa pro přecházení z 7.0m (rekonstrukce) na 8.0 m právě z důvodu nutnosti dodržení obalových křivek nákladních vozidel, úhlem napojení vedlejší komunikace a šířkou jízdních pruhů.
 
Přechod pro chodce přes účelovou komunikaci k Tescu v km 1.923 91:
Jedná se o rekonstrukci přechodu pro chodce, který ve stávajícím stavu má délku 8.85m.
 
Přechod pro chodce přes silnici I/14 v km 2.120 24 u sídliště U Stadionu.  Ve stávajícím stavu má délku cca 9.5m a dochází ke zkrácení délky přechodu na 8.0 m vysazenou chodníkovou plochou na straně u bývalé parnické pošty, kde vychýlení  jízdního pruhu je provedeno v náběhovým klínem v poměru 1:20. Přechod zůstává na stejném místě.
 
 Přechod pro chodce přes silnici I/14 v km 2.701 01: (u Masarykovy ul.) Zkrácení délky přechodu o 1na 8.0 m je navrženo  vysazenou chodníkovou plochou, kde vychýlení jízdního pruhu je provedeno v náběhovým klínem v poměru 1:20. Z důvodu vysazení chodníkových ploch je navrženo odsunutí přechodu od nároží křižovatky. 
 
Přechod pro chodce přes silnici I/14 v km 2.954 28  Jedná se o stávající přechod pro chodce řízený světelným signalizačním zařízením, délky 12.0m. Protože se jedná o rekonstrukci světelně řízeného přechodu, je délka přechodu pro Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové – Etapa 3  DUR+DSP  chodce max. 12.0 m dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., přílohy č.2, bodu 2.0.2. Sloupek chodecké signalizace je umístěn za bezpečnostním odstupem v ose signálního pásu.