Příklad odjinud -

- aneb - ochranné pásmo lze stanovit rozumě

 

Vymezení ochranného pásma kulturní památky se realizuje v řadě případů a můžeme tedy najít příklady přijatých rozhodnutí v různých městech. Uvedu alespoň jedno rozhodnutí z Nového Města nad Metují, kde bylo vymezeno ochranné pásmo tímto rozhodnutím:

 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kultura/ochranna-pasma/ochranne-pasmo-nemovitych-kulturnich-pamatek-vila--kostel-sv--barbory-a-vysinne-opevnene-sidliste-hradiste--archeologicke-stopy--nove-mesto-nad--59089/.

Můžeme zde posoudit, jaká konkrétní omezení to vlastníkům nemovitostí přineslo. Aby nebylo třeba číst celý dokument, vybral jsem ty činnosti, které podle realizovaného rozhodnutí v Novém Městě nad Metují lze v ochranném pásmu řešit  bez problémů jako dosud a na co je třeba si vyžádat tzv. "závazné stanovisko":


Práce v ochranném pásmu, u kterých není  povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko

podle § 14 odst. 2 památkového zákona:

1)    Udržovací práce, při kterých se nemění barevnost vnějšího pláště budov.

2)   Stavební úpravy stávajících budov včetně přístaveb o zastavěné ploše do 25 m2, při kterých se nezvyšuje počet podlaží nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví.

3)     Realizace jednopodlažních novostaveb v zastavitelném území do zastavěné plochy 40 m2.

4)      Realizace oplocení.

5)     Umisťování trvalých firemních označení, nápisů a vývěsních skříněk provozoven o ploše do 0,6 m2.

 

Stanovení zákazů nebo omezení některých činností - podmínky ochrany:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při povolování a provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura dotčených nemovitých kulturních památek - předmětu ochrany, a s nimi souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

2)      Veškerá stavební činnost na pozemcích mimo zastavěné území vedených jako orná půda nebo louky, sady, zahrady, pastviny, lesy je nepřípustná.

3)      V zastavěných územích

a)     nelze zvyšovat hladinu zástavby nad 2 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví

b)     bude zachována půdorysná stopa zástavby a hmotová struktura stávajících objektů

c)     nebude při nové výstavbě oslabována dominantní úloha dotčených nemovitých kulturních památek v blízkých i dálkových pohledech.

4)      V ochranném pásmu nelze

a)      umisťovat zařízení, stavby a reklamy, které by esteticky znehodnocovaly nebo svými důsledky jinak narušovaly dotčené nemovité kulturní památky a s nimi související prostředí včetně jejich přírodních součástí

b)    provádět činnosti, které mohou narušit, poškodit nebo zcela zničit historické prostředí včetně konfigurace terénu.

5)      Velkoplošné reklamy v ochranném pásmu jsou nepřípustné.

6)      Na území ochranného pásma je zakázána veškerá těžba nerostných surovin.

7)      Není dovoleno na tomto území zakládat skládky a prostor jakkoli znečišťovat.

8)    V celém území ochranného pásma je třeba zachovat krajinný ráz.

9)      Předem je nutno projednat zásadní změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném pásmu, rovněž také změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo, nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru ochranného pásma. Orgán státní památkové péče si vymiňuje účast při projednání decenálních lesních hospodářských plánů.


  Milan Mikolecký 2.9. 2017