Městská památková zóna Česká Třebová                            

Městská památková zóna v České Třebová byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 250/1995 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst a jejich částí za městské památkové zóny. Je vymezena vnější hranicí ulic Riegrova, Klácelova, Podbranská, Mírové nábřeží a Kobylí Důl o výměře 12,8 ha.

Půdorys historického jádra patří k nejvýraznějším příkladům aplikace slezského schématu města, v jehož osnově dominují dvě souběžné ulice, mezi nimi vzniká náměstí a za středním blokem kostel. Parcely domů podél obou hlavních ulic vytvořily protáhlý čočkovitý vnější obvod města. Staré náměstí je přirozeným centrem města. Nemovité kulturní památky se nacházejí především v k.ú. Česká Třebová, největší koncentrace je logicky v historickém jádru.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY UVNITŘ Městské památkové zóny:

Městská památková zóna - klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801

Klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801, umístěn mezi ul. Hýblova a Klácelova   

Virtuální prohlídka               

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - soubor vrcholně barokních soch z let 1712 – 1719 u děkanského kostela

Soubor vrcholně barokních soch z let 1712 – 1719 u děkanského kostela    

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova děkanství postavena v letech 1783 - 1786

Dům čp. 1, ul. Klácelova - budova děkanství postavena v letech 1783 - 1786 

Zobrazit na mapě

sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí          

Virtuální prohlídka                                                        

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - kaplička P. Marie z poloviny 19. století

Kaplička P. Marie z poloviny 18. století, nachází se na rozcestí ulic Chorinova a Moravská   

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova radnice

Dům čp. 77 na Starém náměstí - radnice s reliéfní deskou s erbem Bohdaneckých z Hodkova, datovanou do roku 1547

Virtuální prohlídka                                                        

Zobrazit na mapě

Městské muzeum Česká Třebová, vpravo klasicistní dům z roku 1804

Dům čp. 11 v ul. Klácelova – klasicistní dům z r. 1804 slouží v současné době jako stálá expozice Městského muzea Česká Třebová.

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - budova České Spořitelny

Dům čp. 72 v  ul. Hýblova - budova České spořitelny s klasicizujícím tvaroslovím z r. 1904

Zobrazit na mapě

Dům čp. 97 v ul. Hýblova

Dům čp. 97 v ul. Hýblova - dům z r. 1927, s fasádou upravenou v duchu národního dekorativismu

Zobrazit na mapě

Dům v ulici Lidická č. p. 310
 

Dům čp. 310 v ul. Lidická – roubený objekt lidové architektury se sedlovou střechou a bedněným štítem

Zobrazit na mapě

Městská památková zóna - Kobylí důl 472

Dům čp. 472 v Kobylím dole – jednopatrový objekt lidové architektury s dřevěnou pavlačí

Zobrazit na mapě

 

 
Povinnosti vlastníka kulturní památky
(dále jen KP) dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 Vlastník KP je povinen vyžádat si předem závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen OÚ ORP), zamýšlí-li provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí.

 Vlastník KP je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Stejné povinnosti má také ten, kdo KP užívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem KP.

 Právo státu na přednostní koupi KP – v případě prodeje movité KP je vlastník povinen přednostně ji nejdříve nabídnout ke koupi ministerstvu kultury s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky. Ministerstvo kultury je povinno ve lhůtě 3 měsíců od doručení nabídky oznámit vlastníku KP, že nabídku koupě KP přijímá, jinak právo státu na přednostní koupi KP zaniká.

 Přemístění nemovité KP – vlastník si musí vyžádat předchozí souhlas krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče. KP lze v zahraničí vystavovat, do zahraničí zapůjčit nebo do zahraničí vyvézt pro jiné účely jen s předchozím souhlasem ministerstva kultury.

 Oznamovací povinnost – vlastník KP je povinen bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození KP oznámit OÚ ORP a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o nemovitou KP, která je stavbou, musí vlastník vyrozumět též stavební úřad. Vlastník KP je povinen při převodu této KP na jiného vlastníka nebo přenechává-li někomu KP k dočasnému užívání uvědomit toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává, že se jedná o kulturní památku. Rovněž je vlastník povinen oznámit NPÚ každou změnu vlastnictví KP nebo její přemístění, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

Povinnosti vlastníka objektu v městské památkové zóně Česká Třebová

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která se nachází v MPZ, je povinen vyžádat si předem závazné stanovisko ORP ke každé zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
 
Obecně - co je městská památková zóna

Městskou památkovou zónu vyhlašuje vyhláškami Ministerstvo kultury České republiky. Jedná se o část města, která je historicky významná. K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.
Na území Pardubického kraje se nachází 19 městských památkových zón.

Rejstříkové
číslo
Název Rok
vyhlášení
2006 (Pk) Heřmanův Městec 1990
2007 (Pk) Chrast 1990
2008 (Pk) Chrudim 1990
2009 (Pk) Luže 1990
2010 (Pk) Skuteč-Předhradí 1990
2017 (Pk) Dašice 1990
2021 (Pk) Bystré 1990
2022 (Pk) Jevíčko 1990
2023 (Pk) Polička 1990
2024 (Pk) Svitavy 1990
2362 (Pk) Brandýs nad Orlicí 1995
2363 (Pk) Česká Třebová 1995
2029 (Pk) Jablonné nad Orlicí 1990
2030 (Pk) Králíky 1990
2031 (Pk) Lanškroun 1990
2032 (Pk) Letohrad 1990
2033 (Pk) Ústí nad Orlicí 1990
2034 (Pk) Vysoké Mýto 1990
2364 (Pk) Žamberk 1995