Město Česká Třebová
Městský úřad
odbor majetku města
 
zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
následující:
 
záměr
prodeje pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m2 v  katastrálním území a obci Česká Třebová za minimální cenu 847 000 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
 
Zastupitelstvo města schvaluje zatížení pozemku ppč. 559/95 v katastrálním území a obci Česká Třebová při převodu právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Věcné právo bude zřízeno na dobu neurčitou jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit. 
 
Další podmínky pro zveřejnění záměru, přijímání (posuzování) žádostí.
 
a)      Záměr bude zveřejněn na úřední desce města a rovněž v Českotřebovských novinách a Českotřebovském zpravodaji v říjnu 2017.
 
b)      Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce října 2017.
 
c)      Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě. Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.10.2017 uhrazeny své závazky vůči městu Česká Třebová. Případná dražba proběhne 13.11.2017 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.
 
d)     Kupní cena bude uhrazena do 30.11.2017. 
 
e)      Pro případ zmaření dražby bude se zájemci sjednána smluvní sankce ve výši 50 000 Kč. Částku 50 000 Kč jsou zájemci o účast v dražbě povinni složit jako kauci na městem určený účet do 10.11.2017 a současně uzavřít samostatnou smlouvu o zajištění závazku. Neuzavření smlouvy či nezaplacení kauce v daném termínu, je důvodem pro nepřipuštění do dražby.
 
                                                                                                    Ing. Jiří Smrčka

                                                                                         vedoucí odboru majetku města

 

: