Nad výroční zprávou Sociálních služeb za rok 2016            

Sociální služby vydávají každý rok svou výroční zprávu, je to dobrá věc, která umožní veřejnosti posoudit úroveň a rozsah poskytovaných služeb. Jsou to služby pro veřejnost,  každý z občanů města může poskytované služby využít,  ať již pro sebe nebo členy své rodiny a měl by mít tedy dostatek informací. 
Domov pro seniory - dříve domov důchodců. Původní budova měla kapacitu 42 lůžek, po přístavbě realizované v letech 2002/2003 se zvýšil na 94 a od roku 2011 pro organizační změně  na 102 lůžek, z toho 33 jednolůžkových pokojů, 33 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. V roce 2015 byla lůžka využita z více než 98%. Domov pro seniory má trvale dostatečný počet zájemců na umístění, kapacita vlastně  nedostačuje. V průběhu roku 2016 nastoupilo 38 nových uživatelů. a  43 uživatelů  pobyt ukončilo, z toho jich 38 zemřelo, 3 uživatelé odešli do jiného zařízení a 2 uživatelé odešli domů. Z 97 obyvatel jen 4 nepobírají žádný příspěvek státu na péči, ten se dělí pak podle aktuálního složení obyvatel, je příjmem Sociálních služeb. V roce 2016  činil celkem 565 tis. Kč.  Pracuje zde ve směnném provozu 31 pracovníků přímé obslužné péče. Celkem mají Sociální služby 91 pracovníků, podle srovnání s rokem 2013 vzrostl počet pracovníků sociálních služeb o dvacet, t.j. o 27%. Pro obyvatele je zajištěno celodenní stravování, zdravotní a sociální péče a také aktivizační programy podle možností a zaměření, např. skupinové cvičení, trénink paměti, tvořivá dílna, zpívání, vzpomínková terapie atd. Navíc se zde během roku koná řada mimořádných akcí zajišťovaných tradičními partnery.
Pečovatelská služba.  Jde o terénní a ambulantní službu, jejímž posláním je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít  plnohodnotný život za důstojných podmínek. Pečovatelská služba zabezpečuje svůj provoz od 6:30 do 20:30 ve dvousměnné provozu – ranní, odpolední směna. Z celkového počtu zaměstnanců – 7 pracovníků v sociálních službách – jich 6 zajišťuje úkony přímé péče, praní a žehlení prádla a rozvážku obědů během ranní  směny, 1 pracovnice vždy slouží odpolední směnu. Proti dřívějším létům byl rozsah poskytování pečovatelské služby v České Třebové prodloužen o 2 hodiny.
Na rozdíl od předchozích let ve výroční zprávě za rok 2016 zcela chybí informace o působení pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou (DPS)  čp. 2100, zatímco jinde se píše o stížnostech klientů a jejich řešení, při působení v DPS nikoliv (přestože zde byla stížnost směrovaná až k veřejné ochránkyni práv). Za zmínku nestojí ani to, že v DPS byla zrušena výdejna obědů, zavedená při postavení  DPS v roce 2004. K zajímavým číslům dojdeme při srovnání počtu  obědů rozvezených a vydaných pečovatelskou službou v posledních letech - v roce 2016 se tento počet opět proti předchozímu roku snížil cca o 1300 obědů. Během 4 let 2013 - 2016 činí  pokles již cca 4500 obědů ročně, t.j. 15%!  Přitom průměrný věk obyvatel města roste, stejně jako počet seniorů vyššího věku logicky vyžadujících větší péči. Kapacita  stravovacího provozu Domova pro seniory je přitom dostatečná a zřejmě tedy stále méně využitá. Ve stravovacím provozu pracuje podle výroční zprávy13 pracovníků: 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 hospodářka, 3 kuchaři a 8 pomocných kuchařů. Problém tedy bude zřejmě v ceníku služeb, který ovšem určuje rada města.
2013 2014 2015 2016
34 909 obědů 33838 obědů 31774 obědů 30448 obědů
Týdenní stacionář.
Týdenní stacionář na Lhotce s bezbariérovými prostory je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především Pardubického kraje. Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let, horní hranice je stanovena na 64 let.  Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hodin ráno prvního pracovního dne po víkendu, (zpravidla pondělí) do 17.00 hodin posledního pracovního dne v týdnu  (zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích. Kapacita zařízení je 12 uživatelů. Průměrný věk uživatelů Týdenního stacionáře Česká Třebová je 29 let. Pracuje zde vedoucí, sociální pracovnicí, speciální pedagogem, vychovatelka,(u všech je zajištěno vzdělání požadované zákonem i další vzdělávání o sociálních službách) a pracovnice úklidu. Naplněnost kapacity stacionáře není ve výroční zprávě  uvedena, dříve to bylo běžné. Pouze z prezentovaných grafických výstupů lze odvodit, že zde bylo v roce 2016 11 klientů.
Znepokojující je růst nákladů města  na financování týdenního stacionáře, v r. 2016 činil příspěvek města již 627 tis. Kč.
 
Investice a vybavení v Sociálních službách v roce 2016
V roce 2016 byla pořízena investice - osobní automobil Škoda Fabia combi za 282.800,-  pro sociální pracovnice Domova pro seniory.  Pro zkvalitnění péče o uživatele Domova pro seniory byl pořízen drobný hmotný majetek  - 2 el. polohovací lůžka, 4 matrace, 3 antidekubitní matrace s kompresorem, 2 zahradní  houpačky, 4 magnetické tabule na oddělení, 3 jídelní stolky, 9 ventilátorů, 2  zahradní stolky  pro pěstování bylinek, sprchové polohovací křeslo, vozík na prádlo, chodítko atd.  V průběhu roku 2016 se dle potřeby průběžně malovaly pokoje uživatelů a pracovalo se  na zpříjemňování prostředí Domova pro seniory, tak aby se uživatelé cítili co nejlépe, byly  zakoupeny také nové osvěžovače vzduchu.  Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v Domově pro seniory organizace zakoupila  kávovar, PC vč. monitoru, softwaru, multifunkční tiskárnu.  Pro zaměstnance Týdenního stacionáře 7 šatních skříněk.  Pro Pečovatelskou službu čistič oken k úklidu v bytech uživatelů.  Vše v hodnotě cca 470.000,- Kč.
Plány oprav a rekonstrukcí v Sociálních službách na rok 2017

V roce 2017 se plánuje zrušení balkónů na budově B Domova pro seniory, dojde tak  ke zvětšení pokojů a uživatelé budou mít větší prostor k obývání.  Plánuje se dokončení komunikačního systému sestra – pacient.
Na Pečovatelské službě se plánuje zřízení nového střediska osobní hygieny.
Na Týdenním stacionáři by mělo dojít k rekonstrukci celého sociálního zařízení – koupelna, WC.