Českotřebovský deník 286/2018 (7/10) 
Komunální volby - poprvé od r. 1990 se vymění kompletně celé vedení města 

V České Třebové byla předvolební doba plná iniciativy ke změně ve vedení města. Ještě nikdy neprobíhala komunikace s občany tak otevřeně jako  letos. Zlepšila se informovanost občanů. Vůle voličů změnit dosavadní poměry v České Třebové je vyjádřena volebním výsledkem. Ten říká jasně: že od roku 1990 se poprvé kompletně změní tříčlenné vedení města a kompletně se změní také složení rady města.
Je to jistě událost hodná zaznamenání, od roku 2002 se tříčlenné vedení města neměnilo a ve složení rady města byly jen kosmetické změny. To umožnilo zakořenit v našem městě a jeho městských organizacích určitý zakonzervovaný systém, ve kterém ze setrvačnosti přetrvávaly  některé ve veřejnosti kritizované vazby na určité osoby či subjekty a metody práce. Změna z vnějšku nebyla jednoduše možná, na  upozorňování z řad veřejnosti nebyla odpovídající reakce. Rozhodování v řadě věcí nebylo transparentní, informovanost byla spíše jednostranná. Volby právě ukázaly, že účelově vedená komunikace (úspěchy, sliby a zase pak úspěchy) může probíhat v dnešním světě více informačních toků jen  dočasně. Sliby příštích zlepšení, investic, často opakované, jednoho dne  narazí na nepochopení veřejnosti. V řadě oblastí chyběla koncepce, nedotahovaly se věci do konce.
Bylo by nespravedlivé tvrdit, že se za uplynulých 16 let v našem městě nic neudělalo, nezměnilo. To není pravda. Zvláště v letech 2002 .- 2010 se naše město podstatně změnilo, byly k tomu ekonomické možnosti.  Otevřely se evropské fondy, do té doby věc nevídaná, město prodávalo městský bytový fond a výsledkem z toho byl mimořádný příjem do městské pokladny. Tuto příležitost nové Zedníkovo vedení města plně využilo, navíc dokázalo zapojit do investiční činnosti také městské společnosti. Připomeňme si např. že dlouho předtím neřešitelný problém rekonstrukce městské polikliniky bylo možné realizovat díky zapojení společnosti TEZA, podařily se investice, které dnes bereme jako samozřejmost.
Ekonomická krize okolo roku 2010 zbrzdila  rozvoj, omezila ekonomické možnosti. Městské byty byly prakticky části rozprodány (zbyly jen ty, kde prodej nelze pro věcná břemena uskutečnit),  bylo třeba splácet velký úvěr (který není ještě dosud splacen). Za těchto podmínek se podařilo v letech 2011 a 2012 realizovat díky dobré spolupráci s tehdejším hejtmanem Radko Martínkem výstavbu expozic městského muzea v Klácelově ulici. Aby město v roce  2012 financovalo rozpočet, muselo "iniciativně" snížit mzdy všem městským zaměstnancům, i když se omezení povinně vztahovalo jen na zaměstnance státní.  V dalších letech se ekonomické poměry zlepšují, ale vznikají potíže se zajišťováním evropských dotací, skončila působnost regionálních operačních fondů.
V tomto období cca od roku 2014 začíná období slibů, které si už pamatujeme z posledních let. V rozpočtu města se v této době opakovaně objevují  položky slibující nové investice, roste počet rozpracovaných projektových dokumentací, které nebyly nikde veřejně prezentovány, jeden rok je hitem park Benátky, kompostárna, pak dopravní hřiště, "biokoupaliště" a nově dokonce údajně velmi potřebné trampské muzeum. Nic z toho se nerealizovalo. Bude nyní žádoucí udělat co nejdříve revizi těchto připravených projektů.
Komunikace s občany se vede především přes OIKTV, kde redaktor obvykle neklade otázky, na které by občané chtěli slyšet odpověď. Je to přece městem placená  prezentace vedení města. Opozice také dostane sem tam příležitost, ovšem poslední slovo má vždy starosta města. Také regionální tisk, který nezná skutečné problémy města obvykle získává informace telefonicky přímo od starosty a tím informace z České Třebové končí. Vzorem proto mohl být  březnový článek v MFDNES o schválení letošního rozpočtu města. Chvála a jen chvála, včetně výčtu věcí, které rozpočet pomůže realizovat, ale které tam ve skutečnosti ani nejsou zmíněny..
Byla tu jistě i opozice, která se snažila o zlepšování poměrů ve městě ve všech směrech. V řadě případů marně. Teprve vývoj ukázal že to bylo potřeba.  Koalice pro Českou Třebovou pracovala "ve stínu", o zlepšení bojovala veřejně i na uzavřených jednáních.  Komunikovala s vedením města, to nemůže starosta popřít. Neměla  dostatek informací, nebo se k informacím dostala až s určitým zpožděním, což bylo často  využíváno nikoliv ku prospěchu města, ale k tomu, aby si vedení města potvrdilo svůj správný směr, "poučilo koalici", někdy však docela zvláštním způsobem.  Je pravda, že jsme vždy rozpočet potvrdili a schválili. Ale byla jiná lepší možnost? Město rozpočet potřebuje, bez rozpočtu nebude fungovat.
------------------------------
Je těžké v krátkosti vše utřídit a popsat. Podle  volebního výsledku je zřejmé, že voliči uznali, že dosavadní stav je třeba změnit. Přitom snaha vedení města udržet se ve svých funkcích dál, mít i nadále moc nad systémem města, změna stylu práce se neslibovala. 7 zastupitelů hnutí Nestraníci, kteří mají zkušenosti, kontakty a informace bude dále zasedat v zastupitelstvu. Odpovědnost za další rozvoj města převezme nová radniční většina, vznikne nová "městská vláda". Stávající rada odešla v řadě případů od otevřených problémů, ve kterých zřejmě chtěli pokračovat po volbách, měly se stát jen epizodou. Tyto odložené úkoly za ně bude muset  nyní naléhavě řešit nová garnitura a nová radniční většina. Ideální  bude, když se podaří tuto skupinu zastupitelů získat pro aktivní práci pro město, využít všeho, co mohou poskytnout svým spoluobčanům.
Připomeňme si  je:
Vyřešení změny působnosti Vodárenské společnosti Česká Třebová (přechod na plnohodnotnou společnost, která převezme dosavadní servisní činnost ORVOSU - nutné udělat do konce roku 2018.
Vyřešit otázku dalšího provozování pohřební služby a městského krematoria - nejlépe pomocí městské společnosti Eko Bi. - změna musí nastat do konce února 2019.
Revidovat městský rozpočet a připravit nový na rok 2019. Nejlepší by bylo zrušit dosavadní praxi "rozpočtových provizórií" , ale po převzetí radnice novými lidmi se to těžko podaří. V tom případě bude nutné ještě v prosinci schválit zmíněné rozpočtové provizórium tak, aby se od nového roku život města nezastavil. V době, kdy se budou tvořit městské orgány a nové vedené se bude seznamovat se svými úkoly nebude možné současně připravit plnohodnotný městský rozpočet.
A především - co nejdříve vytvořit novou koncepci řízení města a městského úřadu tak, aby vyhovovala novým podmínkám a vyloučila se řada nahodilostí, revidovat rozpracované projekty a plán investic, připravit společný program  radniční koalice
Nová radniční většina bude tedy mít práce "nad hlavu". Plně věřím, že bude o svém programu co nejdříve informovat. Jakékoliv konkrétní údaje předané v tomto textu by byly předčasné, ještě probíhají další kontakty a jednání.
MILAN MIKOLECKÝ