Jak správně volit, aby váš hlas nepropadl

Termín: Volby se uskuteční v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Kdo může volit: Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Litomyšli. U voleb do zastupitelstva města může navíc volit státní občan jiného členského státu Evropské unie, který do 6. října 2018 dovrší 18 let, má v České Třebové trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Kde se volí: Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam náleží podle místa trvalého pobytu.

Nemám hlasovací lístky: Hlasovací lístky do Zastupitelstva města obdrželi voliči spolu s poučením ke způsobu hlasování v jedné modré doručovací obálce. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve všech volebních místnostech.

Jak hlasovat: Ve volební místnosti je volič povinen okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství. Obdrží úřední obálku – šedou pro volbu do zastupitelstva města. Poté je volič povinen vstoupit do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je oboustranný, obsahuje údaje o kandidátech osmi volebních stran, seřazených podle vylosovaných čísel.
 

Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů.

1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva má být voleno.

2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze takto volit 27 kandidátů.

3. Zkombinuje oba způsoby a označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (27).

Úpravu je třeba provést prostřednictvím křížků, nelze označit kolečkem, „fajfkou“ apod.

Hlasovací lístek pak volič vloží do úřední obálky šedé barvy a tuto vhodí do volební urny.

Lze hlasovat mimo určená místa? Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Lze tak učinit pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnými volebními schránkami, úředními obálkami a hlasovacími lístky.