OSUDOVÉ MEZNÍKY
NA CESTĚ K NÁRODNÍMU UVĚDOMĚNÍ 
 
Oslavy vyhlášení Československého státu v Kyšperku

Letos si připomínáme sté výročí samostatného Československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918. Bohužel se nám nedochovaly žádné fotografie, jak probíhaly oslavy vyhlášení samostatnosti v Kyšperku, máme o tom jen písemný záznam. Byla ale vydána tematická pohlednice s kyšperským náměstím a stylizovanou trikolorou.
 
Rok 1918     
V Praze se 13. dubna 1918 sešli zástupci českých měst a obcí. Z Kyšperka byl vyslán starosta Alois Pavlišta. Účastníci zasedání se hlásili o „státní samostatnost na národním principu na základě historického státního práva“. Byla zde přijata Národní přísaha, ve které byl mimo jiné přijat slib:
„Zůstaneme, kde jsme stanuli! Věrni v práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost našeho národa!“   Když starosta seznámil zastupitelstvo s tímto slibem, bylo v Kyšperku přijato ještě další usnesení: „Bezpříkladný útok na city národa, učiněný hrabětem Černínem, po všech utrpeních, které národ náš prožil a prožívá, a na kterých neneseme nejmenší viny, co nejrozhodněji odmítáme a prohlašujeme, že neochvějně jako jeden muž stojíme svorně za přísahou ze dne 13. dubna 1918 v Praze složenou, projevujeme našim bojovníkům za práva našeho národa nejúplnější souhlas a skálopevně stojíme za politickými zástupci.“
 
Čestné občanství pro Kramáře
Kyšperečtí považovali Dr. Karla Kramáře za prvního a neohroženého politika, a proto mu dne 1. května 1918 udělili čestné občanství města Kyšperka. V ten den probíhaly oslavy 1. máje. Zastavila se práce a hesla požadovala všeobecný mír, sebeurčení národů a sociální pomoc. Dne 16. 5. se konala v sále u Palečků oslava 50. výročí trvání Národního divadla s bohatou účastí. Promluvil zde předseda divadelního spolku Kolár, učitel Antonín Krčmařík.
 
Zprávu o vyhlášení samostatnosti vyhlásil strážník bubnováním
  Dne 28. října byl v Praze před polednem vyhlášen samostatný Československý stát.
Zpráva o vyhlášení samostatnosti se rychle šířila celou zemí. Ještě ten den kolem deváté hodiny večer dorazila i do Kyšperka. Dr. Zahradník, první ministr železnic, podal na dráhu úřednictvu telegram, odkud byl opis ihned poslán do města. V telegramu stálo: „Telegram na všecky stanice ze Světlé nad Sázavou 28. října 1918. Z nařízení dr. Zahradníka. Prohlášení Československého státu u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze v 11 hodin dopoledne. Hned odstraňte veškeré odznaky bývalého rakouského státu. Veškeré zásilky vozové i kusové jedoucí do Vídně i do Německa ihned zastaviti, do Prahy provoznímu úřadu telegraficky oznámiti, za příčinou ohlášení Národní radě. Provoz v našem vnitrozemí nepřetržitě v dobrém pořádku udržeti. Ať žije Československý stát! Na zdar! Dr. Zahradník.“
Strážník ihned v devět hodin večer bubnováním ohlašoval po celém městě tuto zprávu. Lidé vybíhali z domů a zavládlo nadšení. Odznaky starého rakouského režimu byly strhávány. Hned následující den bylo celé město vyzdobeno květinami a prapory. Ve tři hodiny odpoledne šel průvod občanů od domu chudých na náměstí, kde starosta města Alois Pavlišta přečetl proklamace naší samostatnosti.
Jeho proslov byl zapsán v zápisové knize městského zastupitelstva: „Na devět milionů našinců od Šumavy k Tatrám pozdravuje dnes znovuzrozený náš stát a pozdrav ten letí daleko za hranice k jednomu a půl milionu našich bratrů. Budiš pozdraven nezávislý stát Československý, buď též pozdraveni a velebeni všichni, kdož síly své, mysl, svou, srdce své i krev svou obětovali, aby stala se spravedlnost a aby národ slavný, veliký a jarý uprostřed Evropy znovu obnovil svou samostatnost ku blahu a štěstí svých dětí a veškerého budoucí sbratření lidstva. S radostí vzpomínáme v tomto vznešeném okamžiku dvou velikánů našich: Wilsona a Masaryka, kteří na věčné časy v dějinách národa našeho zářiti budou světlem nejjasnějším, právě tak jako největší hrdinové naši, prvého revolučního vojska za hranicemi, naší československé brigády. Všem těm hrdinům a zahraničním i zdejším politikům s profesorem Masarykem v čele, našemu novému demokratickému státu československému provolávám: Nazdar! Nazdar! Nazdar!“
 
Dagmar Bednářová, Městské muzeum Letohrad