JAKÁ JE AKTUÁLNÍ SITUACE V ŘEŠENÍ PROBLÉMU VYSOKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN


SŽDC, Stavební správa Východ  uzavřela smlouvu s Národní referenční laboratoří v Ústí nad Orlicí na prověření schválené hlukové studie a prověření možnosti jiného technického řešení protihlukových stěn, než navrhl projektant dokumentace pro územní řízení  SUDOP Brno, termín odevzdání 11/2018, dílčí plnění 10/2018, výsledek bude projednán s městem Česká Třebová. Investiční záměr zatím nebyl na Ministerstvu dopravy schválen, předpoklad realizace stavby 8/2020 – 12/2025.
Národní referenční laboratoř má pracoviště v Ústí nad Orlicí má sídlo v budově Konzumu v Tvardkově ulici, je součástí Státního zdravotního ústavu Ostrava a specializuje se na komunální hluk. Řada Třebováků zná i jméno vedoucího pracoviště Ing. Tomáše Hellmutha, CSc. (Toto pracoviště se vyvinulo z dřívější OHS Ústí n.O.,)
Národní referenční laboratoř se ujala úkolu zadaného SŽDC na základě nejnižší nabídky ve vyhlášeném výběrovém řízení. V zadání není jen nové posouzení hlukové studie, ale také nové hlukové měření. O uvedenou práci, tedy prověření dříve předložené hlukové studie se ucházela také firma Jana Eisenreicha (Brens Europe, s.r.o. Plzeň). Vzhledem k tomu, že měla v týmu i zahraniční odborníky, nebyla nejlevnější a výběrové řízení  na tuto zakázku nevyhrála. Nyní se na novém posouzení hlukové studie pro modernizaci koridoru v České Třebové pracuje, uvidíme, jaké budou výsledky a jaké výstupy. Její  naměřené hodnoty i výstupy budou mít jistě dobrou úroveň a bude jim možné věřit. Je jen otázka, jak dobře jsou pracovníci  seznámeni se specifikami  železničního provozu a jeho dalšího vývoje po modernizaci železničního spodku a svršku. Jan Eisenreich  je s pracovníky investora v kontaktu,  rád by spolupracoval ve fázi zapracování výsledků oponentního posudku jako člen řešitelského týmu. Tím by bylo zaručeno, že všechny alternativní možnosti ochrany  prostoru ve městě budou stále na zřeteli. SŽDC jako investor se muset výsledkům revizní hlukové studie podrobit.  Je ovšem pravda, že tím není varianta vysokých protihlukových stěn ze hry, stále hrozí, že vysoké stěny v projektu pro územní řízení zůstanou.
Stále také platí, že město Česká Třebová je účastníkem stavebního řízení, které má velké možnosti ovlivnit tak rozsáhlou stavbu na svém katastru a bude dobré, bude-li mít velkou podporu obyvatel města. Proto je naprosto žádoucí dále pokračovat  v rozvíjení petice "Ne vysokým protihlukovým stěnám", kterou odstartoval 14. května Martin Horák se svými přáteli.  Čím bude počet dopisů pod peticí větší, tím budou mít  představitelé městské samosprávy větší možnost vyvíjet  systematicky odborně podložený tlak na investora, tak aby bylo v jednotlivých lokalitách zvoleno takové řešení, které více vyhovuje, byť by bylo třeba o něco dražší a podobně. Pokud bychom vše nechali bez  zájmu, pak by investor zvolil to pro něho nejjednodušší řešení. To už nakonec investor zkusil v "prvním podání", které předložil 11. dubna v Národním domě a před tím se ani neobtěžoval hlukovou studii občanům zveřejnit (aby pak tvrdil, že k ní nebyly připomínky).
 
MILAN MIKOLECKÝ
Zdroj informací: Bc. Martin Horák,  Ing. Jiří Vencl,  Národní referenční laboratoř Ústí nad Orlicí

Podívejme se na její webovou prezentaci. Podle ní lze věřit, že věc je opravdu v rukou odborníků

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Předmět činnosti:

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost v oblasti techniky a softwarového vybavení pro měření hluku v komunálním prostředí a jeho hodnocení NRL se podílí na projektu III Monitoringu a má přístup k primárním datům tohoto projektu

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení a technického vybavení včetně programů pro elektronické zpracování, jako podklad pro metodická opatření hlavního hygienika ČR účastní se ve spolupráci se SZÚ tvorby podkladů pro hlavního hygienika ČR ve věci vyhlašování limitů metodicky vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ organizuje konzultační dny, semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby podílí se na mezinárodní normalizaci v daném oboru

D) Výzkumná a vývojová činnost
zkoumá a vyvíjí měřicí a výpočetní postupy a zpracovatelské programy jak pro vlastní potřebu, tak pro běžné užití pracovišti hygienické služby a provádí jejich validaci podílí se na aplikovaném výzkumu, přitom spolupracuje se SZÚ, jinými odbornými pracovišti a odbornými společnostmi v ČR i zahraničí spolupracuje s dalšími pracovišti i mimo resort zdravotnictví, které mají podobný obor činnosti sleduje odbornou technickou literaturu pro informaci pracovišť v ČR a případnou

Speciální samostatné stránky NRL pro komunální hluk.

Kontakt  Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Adresa elektronické pošty tomas.hellmuth@zuova.cz  Tvardkova 1191 562 01  Ústí nad Orlicí