ZÁMĚR prodeje pozemku ve Svinné 

Město Česká Třebová zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující:
Záměr prodeje pozemku o výměře 2.848 m2 za minimální kupní cenu ve výši 105 Kč/m2, tj. celkem za 299.040 Kč.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
Zastupitelstvo města schvaluje zatížení pozemku ppč. 228/2 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová, při převodu, právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Právo bude zřízeno jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit. 
Zastupitelstvo města schvaluje tyto další podmínky pro zveřejnění záměru, přijímání (posuzování) žádostí.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města a rovněž v Českotřebovských novinách a Českotřebovském zpravodaji v říjnu, v listopadu a v prosinci 2018.
Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce ledna 2019.
Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě.
Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.12.2018 uhrazeny své závazky vůči městu Česká Třebová.
Kupní cena bude uhrazena při podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad. 
Pro případ zmaření dražby bude se zájemci sjednána smluvní sankce ve výši 50 000 Kč.  
Ing. Jiří Smrčka  vedoucí odboru majetku města