Odchodné - odměna při skončení funkčního období uvolněného starosty          

Zdroj: Verlag Dashöfer

Náleží uvolněnému starostovi, který tuto funkci vykonával tři volební období odchodné 1+5 odměn, a bude na toto odchodné mít nárok, pokud se v novém volebním období stane neuvolněným místostarostou nebo neuvolněným členem zastupitelstva?

Při posuzování nároku uvolněného starosty na odměnu při skončení funkčního období resp. na odchodné podle nové právní úpravy s účinností od 1. 1.2018 (zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je nutné zohlednit:

a) zda tento nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna

Doporučení: je tedy potřeba vyčkat, až budou po volbách „nově“ obsazeny všechny funkce, za které by bylo možné obdržet odchodné (a to jsou: dosavadní starosta, jak uvolněný tak i neuvolněný, stejně tak i dosavadní uvolněný i neuvolněný místostarosta a každý další uvolněný člen zastupitelstva obce v jakékoliv funkci, zejména člen rady nebo předseda výboru) a zároveň vyčkat i na to, jaké funkce obsadí tito bývalí funkcionáři.

b) zda se dotyčného funkcionáře týká nebo netýká přechodné ustanovení zákona č. 99/2017 Sb., tj. zda mu náleží „odchodné“ ve výši a za podmínek podle nové právní úpravy nebo zda mu náleží „odměna při skončení funkčního období“ podle právní úpravy, která platila do 31.12.2017

Ve výši a za podmínek podle právní úpravy platné do 31.12.2017 na základě přechodného ustanovení zákona č. 99/2017 Sb. náleží odměna při skončení funkčního období namísto odchodného podle nové právní úpravy starostovi, bez ohledu na to, zda byl uvolněný nebo neuvolněný, uvolněnému místostarostovi a členovi zastupitelstva obce s jakoukoliv jinou uvolněnou funkcí, jestliže byli zvoleni do uvedených funkcí nejpozději 31.12.2017.

Naopak odchodné ve výši a za podmínek výlučně podle nové právní úpravy náleží neuvolněnému místostarostovi, a to bez ohledu na to, kdy byl zvolen do funkce a starostovi, uvolněnému místostarostovi a členovi zastupitelstva obce s jakoukoliv jinou uvolněnou funkcí, jestliže byli zvoleni do uvedených funkcí 1.1.2018 a později.

c) splnění podmínky bezúhonnosti

Podmínkou pro výplatu odměny při skončení funkčního období je, že dotyčný člen zastupitelstva obce nespáchal úmyslný trestný čin v průběhu funkčního období. V případě výplaty odchodného je podmínkou, že dotyčný člen zastupitelstva obce nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, přičemž splnění výše uvedeného je povinen doložit čestným prohlášením.

Tedy v případě uvolněnému starostovi za skončení funkčního období, pokud tuto funkci vykonával nepřetržitě tři volební období, tzn. že byl do funkce zvolen nejpozději 31.12.2017,

a) náleží v případě, že se stane neuvolněným členem zastupitelstva na základě přechodného ustanovení odměna při skončení funkčního období a to za podmínek a ve výši podle právní úpravy platné do 31.12.2017, která bude v maximální výši 1 + 5 dosavadních odměn

b) nenáleží odchodné potažmo tedy ani odměna při skončení funkčního období v případě že bude zvolen do funkce neuvolněného místostarosty se zastupitelstvem schválenou měsíční odměnou (neboť je zvolen do jedné z funkcí, kterou novelizovaný zákon o obcích v ustanovení § 77 odst. 3 taxativně vyjmenovává a za kterou při opětovném zvolení odchodné členovi zastupitelstva nenáleží, a tedy mu nenáleží ani namísto odchodného odměna při skončení funkčního období podle přechodného ustanovení).