Česká Třebová a Velká válka 1914 - 18
Charakteristika publikace
V roce 2018 si připomínáme  sté výročí  konce I. světové války a také vzniku samostatné ČSR. Snahou vydávané publikace je vyplnit dosavadní mezeru v tomto období našich dějin – pokud se týká města Česká Třebová.  Průběh a následky první světové války se zaměřením na Českou Třebovou nebyly nikdy samostatně zpracovány.
Publikace přináší kromě povšechné části o příčinách a průběhu světového konfliktu také jeho odezvu v životě našeho města. Připomíná i některé osobnosti se vztahem k České Třebové, jejichž význam překročil hranice města i regionu. Těžištěm publikace je však snaha přiblížit současné generaci osudy některých řadových českotřebovských občanů, které světová válka rozvála po všech bojištích na obou stranách fronty a jež připravila o nejlepší roky života. V textu byly  použity  četné úryvky z korespondence přímých účastníků světového konfliktu, jejich blízkých v zázemí či dalších dobových písemností. Vždy se  jedná o jejich  doslovné citace, jež nebyly v zájmu autenticity podrobeny jakýmkoliv gramatickým úpravám. Mnozí z občanů města, kteří zakusili útrapy Velké války, padli a jejich hroby jsou roztroušeny takřka po celé Evropě i na daleké Sibiři. Věnujeme jim všem vzpomínku, ať již bojovali za cizí zájmy ve stejnokrojích rakousko-uherské armády či stáli v řadách československých legií! Publikace je změřena též na popis událostí v dnešních částech České Třebové, tehdy však samostatných obcích – Parníku a Lhotce. V samostatných kapitolách jsou zaznamenány životní a válečné osudy (pokud se je podařilo dohledat) zdejších námořníků, sloužících ve válečných letech u c. k. maríny, příslušníků zahraničních legií  a Československé domobrany z Itálie. U většiny popisovaných osob je zveřejněna také jejich fotografie.
Doplňkem publikace  o cca 600 stranách  je 279 fotografií a dalších vyobrazení. Většina z nich nebyla dosud publikována. Práce je výsledkem autorova  pětiletého studia archivních matriálů a neuvěřitelného množství dobové korespondence, pocházející z vlastnictví českotřebovských občanů i autorova archivu. Při psaní byly  využity také podklady ze sbírek Městského muzea v České Třebové.

Foto Iva Stolínová