Sadové úpravy Tyršova náměstí ještě do Vánoc                  
Stručný popis:  Realizace pěstebních opatření, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek, travin. cibulovin, letniček a dvouletek. Založení travnatých ploch výsevem.  Dodávka materiálu a instalace technických prvků - mobiliáře, zpevněných ploch, šlapáků, cortenové zástěny a cortenové opěrné stěny dle specifikace v PD.  Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu, předpokládaná hodnota byla při zadání stanovena na 970 000 Kč bez DPH. Není bez zajímavosti, že samotný návrh řešení pro zadávací dokumentaci k této akci vypracovaly v době od ledna do května 2018  Renata Břeňová a Ing. Alena Rabasová, Gardenservis Dolní Újezd a tato firma pak tuto zakázku ve výběrovém řízení získala za cenu 1055 tis. Kč. Podle dokumentace o tuto veřejnou zakázku ucházely tři subjekty: Ing. Renata Břeňová, Robert Menclík a Tomáš Marousek (oba poslední subjekty podle svého zaměření zřejmě jen formálně). Máme přitom v okolí další realizátory zahradnických projektů v Rybníku, v Přívratu nebo v Semaníně. Jak jsem zjišťoval, tak nebyli osloveni... (Ateliér Romarýn Semanín není oslovován odborem životního prostředí MěÚ již aspoň 15 let).
Zakázka již byla v srpnu zadána. Osoba oprávněná k převzetí díla:  Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí. Termín zahájení plnění byl stanoven od 01. 09. 2018 a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do 15. 12. 2018. (Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu skončila 8. 08. 2018)
Z návrhu řešení sadových úprav vyjímáme technické prvky:

Technické prvky

jednotka

Okraje záhonů

přechod záhon/trávník, ocelová pásovina (bm)

193,5

Okraje záhonů

bez okraje trvalková podsadba pod javorem S6

Lavičky stávající k odstranění

beton, dřev.sedák

8 ks

Lavičky návrh- s využitím stávající zpevněné plochy

corten, dřev.sedák

8 ks

Lavičky návrh- umístění do záhonů

3 ks

Cortenová zástěna u pomníku M.Tyrše

tvar oblouk, výška 1,5 m, do zástěny základní informace o lokalitě (pomníku atd.)

6 bm

Cortenová opěrná "stěna" svah u třešně S5

vyrovnávací prvek zamezující erozi půdy ze stáv.stahu, výhoda- šetrný prvek vzhledem ke kořenům st.dřeviny, výška 0,4 m, cca kopírovat tvar chodníku

16 bm

Šlapáky k brance vedle gymnázia

např. ALMA Presbeton- rozměry 800 × 400 × 62 cm, barva šedá, pokládka štěrkopískové lože

11 ks

V původním návrhu byl také vodní prvek  s výtrysky soustředěnými do tří kruhů, umístěný 0,3-0,5 m nad stávající (mírně klesající) terén. (viz obrázek) Výška, do jaké trysky stříkají, měla být v každé řadě odlišná, tryskající proudy vody měly mít napěněný efekt a navíc i umocněny instalovaným osvětlením. Po konzultaci s vedením gymnázia bylo od vodního prvku z řady důvodů upuštěno.
Součástí nového mobiliáře bude 8 nových laviček, umístěných na stávajícím základu a opraveném zpevněném povrchu. dosavadní lavičky budou odstraněny. (viz obrázek).
Cesty a odpočívadla jsou předmětem renovace. Použity budou vodoupojené mlatové čistě minerální, vícevrstevné systémy bez přídavných pojiv.  Realizace obnovy povrchu proběhne specializovanou firmou (která má již s realizací mlatových povrchů zkušenosti). Mlatová plocha bude vymezena stávajícím obrubníkem. Koruna plochy by měla být v úrovni okolního terénu (z hlediska snadné údržby). Použité kamenivo má světle okrovou barvu, vhodnost kameniva bude upřesněna před realizací dle poskytnutých vzorků.  Plný provoz může následovat až poté, když je dosažena dostatečná hutnost a pevnost ve skluzu. Praktický test se prování při zátěži osobou o hmotnosti 75 kg. (Při otočení na podpatku by mělo být zahloubení max. ca 1 cm.) Neomezené používání by mělo být omezeno pouze za mrazu a extrémních klimatických podmínek. Po rozmrznutí by měly být mlatové povrchy zatěžovány pouze omezeně.
Na sv. Martina dne 11.11. se zatím s pracemi na sadových úpravách ještě nezačalo (pokud do toho nezapočítáme zasázení "Lípy republiky 28/10), i když byly příznivé klimatické podmínky, což nemusí platit pro další zbývající období do 15. prosince, kdy má být celé dílo předáno "bez vad a nedodělků". Za nedodržení termínu je ve smlouvě stanovena smluvní pokuta 0,5% ze smluvní částky, tedy cca  2000 Kč denně.


V plánu osázení je také určitý výhled do budoucnosti, např. stávající řada smrků podíl cestičky s lavičkami má být vyměněna později za okrasné třešně. To by bylo třeba všechno vyčíst z podrobného vysazovacího plánu a technické zprávy, který lze jako pdf soubor najít na odkazu ZDE.   K osázení parku mohu mít jen svoje laické názory, proto je nechci nijak prosazovat, sázím na to, že návrh dělal odborník, který ví co prostor potřebuje. Přesto mám nějaké připomínky a považuji je za závažné.

l Současně s přípravou tohoto projektu se prováděla realizace zahradní úpravy gymnázia  a bylo by logické, kdyby tyto dva  projekty  na sebe navazovaly. Z návrhu to není nijak patrné. Tak např. Renata Břeňová navrhuje cestu k brance do gymnazijní zahrady z 11 velkých nášlapných kamenů a přitom tuto cestičku již  vyřešil projekt zahrady novým dlážděným chodníkem (viz foto vpravo), který dále pokračuje na gymnazijní zahradě a projektant parku měl toto vzít na vědomí.

 

l V projektu se píše jen o mlatových cestičkách a jejich zpracování a neřeší se trasy ze zámkové dlažby. Někde je tato zámková dlažba nevkusně opravovaná a nastavovaná a zasloužila by si úpravu. Také opěrné zídky kolem parkové plochy jsou  působením přirodních sil nepevné a někde již i vyvrácené. To zřejmě zůstane...

l A ještě jeden problém. Každý, kdo chodí do ZUŠ potvrdí, že velká část příchozích (z Farářství a parkoviště) používá (nelegální?) zkratku vedoucí těsně kolem školní budovy do ulice Krátké.  Dalo by se očekávat, že tak drahý projekt se situaci přizpůsobí a vytvoří cestu podle požadavků veřejnosti, aby byla schůdná za každého počasí. Nic takového  návrh úprav bohužel neobsahuje.

Porost kolem busty M. Tyrše bude odstraněn  - pohled zepředu i ze zadu. Musí?

Vlevo:  Dřeviny u vstupu na chodník k ZUŠ mají být odstraněny. Musí? Vpravo: Nedávno zasazené smrky kolem cesty nahradily před časem skácené vysoké stromy, které tenkrát neprošly tahovými zkouškami. Podle plánu osázení parku je však mají  v budoucnu (?) nahradit okrasné třešně.... Tak jsou zaznamenány i v plánku.  

l Je zřejmé, že objednavatel projektu potřeboval jen zajistit pokud možno drahou sadovou úpravu parku a nedbal na praktičnost provedené úpravy. A tak budeme likvidovat poměrně kvalitní plošné porosty, které nikoho neomezují  a vysazovat nové a instalovat místo nich za Tyršovou bustou "moderní " 1,5 metru vysokou zástěnu z cortenového (rezavého) plechu.

l A lavičky? Zůstanou prakticky stejné - není výměna zbytečným vyhozením peněz?  Ty nové budou jiné subtilnější konstrukce, opět všechny bez opěradel, protože mládež údajně sedí na opěradlech a lavičky ničí.... Dlažba pod nimi má zůstat, ale pod některými lavičkami  žádná není!. (Naštěstí se alespoň podařilo odstranit z projektu drahý vodní prvek.)

 

l A ještě poslední věc: STÁNEK

 Za úpravu parku před kulturní památkou dáme více než milion korun a stále nám tam u chodníku  zůstává nevzhledný, oprýskaný, zbytečný a nevyužitý prodejní stánek. Trafika jako dřív zde přitom určitě nikdy nebude.

(viz vedlejší fotografie)

 

Takový "solitér" do tohoto prostoru vůbec nepatří a je třeba jej co nejdříve odstranit. Jeho majitel možná platí nějaký směšný nájem, ale užitek z něho nemá ani on, ani nikdo z nás.

Věřím, že odbor majetku MěÚ toto dokáže zajistit, s úpravou parku to vlastně nesouvisí..

 

Je však zajímavé, že tento stánek je dokonce umístěn i na projektu paní Břeňové, jako by měl zůstat trvalou "ozdobou" Tyršova náměstí !

 

MILAN MIKOLECKÝ