Před rokem byl Techplast pouze v plánech                         
K založení firmy Techplast v České Třebové došlo v roce 1990. V roce 1995 postavila výrobní areál v Rybníku a přemístila sem výrobu. Po pěti letech založila vlastní nástrojárnu v Moravské Třebové. a o rok později se firma transformovala na akciovou společnost. V roce 2002  odkoupila od firmy LDM  výrobní areál v Benátkách, provedli jeho přestavbu a modernizaci a přemístili do tohoto areálu také management společnosti. Postupně se areál rozšiřoval, narazil na mnohé limity, které lze vyřešit jen výstavbou nového závodu. Společnost Josef Škrkoň - Techplast využila možnost odkoupit nevyužitý průmyslový areál v Křivolíku. Tato stavební akce byla intenzivně připravována, ohlášena veřejnosti a v letošním roce byla stavba zahájena, areál roste před očima. Můžeme tak porovnat  vizualizaci nového závodu, prezentovanou právě před rokem, se současným stavem areálu, který staví společnost IMOS Brno, závod Ostrava.


Nový závod bude kompaktnější  celek, který optimalizuje výrobní logistické toky, zlepší se  pracovní prostředí pro zaměstnance. Výrobní a skladová plocha  bude mít 8 000 m2. Závod je umístěn mimo zastavěnou oblast, proto odpadne negativní vliv výroby a nákladní dopravy na obytnou zástavbu. Usnadní se doprava materiálu pro výrobu i výrobků k odběratelům, vzniká přímé napojení  na  krajskou silnici II/358. Pro odbočení vozidel je však zapotřebí vybudovat odbočovací pruh, zajistit odvod srážkových vod z areálu včetně zadržení stanoveného objemu vody při prudkém dešti v nově koncipovaných požárních nádržích. Bude potřeba posílit energetické připojení až na 2 MW a připravit areál na možnost instalace nouzového výkonného agregátu.  Stav rozpracovanosti na stavbě se rychle posunuje dopředu.
Zatímco letošní rok, který začal  demolicí starých staveb a zemními pracemi byl ve znamení práce stavbařů, tak rok 2019 už bude už rokem stěhování firmy a zahájení výroby v novém. Pro bezpečný přístup zaměstnanců k novému závodu je připravena investice do  nového veřejného osvětlení Litomyšlské ulice od LDM a také přilehlé oblasti, jde investičním projektem města. V současné době již   byla pro tuto investici vydáno územní rozhodnutí. Akce má být zařazena do rozpočtu města na rok 2019.
Výkresy k této investiční akci jsou připojeny v závěru tohoto příspěvku

Na dalších obrázcích představujeme projekt pro územní řízení a stavební povolení týkající se investiční akce nového veřejného osvětlení chodníku na Litomyšlské ulici a na ulici Pod Horami směrem k ulici Farské (15 sloupů se svítidly), který je podkladem pro investici v roce 2019. Na obrázcích je pod rybníčkem Panamák nakresleno parkoviště s více než stovkou parkovacích míst, které však není součástí této investice a  nebude realizováno. Podle informace odboru rozvoje města a investic jde o převzatý podklad ze (zřejmě starší) studie připravované pro záměr biokoupaliště. Vzhledem k tomu, že o investici do rekonstrukce koupaliště nebylo dosud rozhodnuto (je třeba zvážit vliv nového závodu Techplast na rekreační potenciál lokality, což bude možné až po dokončení stavby a uvedení závodu do provozu), není ani možné o budování  parkoviště uvažovat. Uvedená plocha je dle územního plánu označena jako zóna pro sport a rekreaci a parkoviště zde může být jen jako součást areálu pro rekreaci.