Českotřebovský deník 347/2018 (6/12)
Restauraci v Javorce čekají změny k lepšímu   

Objekt restaurace Javorka změnil nedávno majitele a každý, kdo šel okolo, musel zaregistrovat první změny. Tou nejvíce poznatelnou je odstranění stromu, který stál přímo před vchodem a který ohrožoval svými rozměry a zdravotním stavem všechny, kteří se v jeho blízkosti  vyskytují.  Mimo krásného počasí  je třeba počítat i s větrnou smrští a tak velký nemocný strom mohl ohrožovat. Stojí za to si připomenou neštěstí, které se ne tak dávno stalo nedaleko před rybářskou líhní. Majitel  získal patřičná povolení, odborná firma strom odstranila a podle dohody byla také zajištěna náhradní výsadba. Tím by  nemělo vše skončit, nový majitel připravuje zadání pro projektanty, které má opět zakomponovat javoreckou restauraci do městského parku a vrátit jí kouzlo, které měla, když zde sedávali naši předchůdci.... Držme palce ať se podaří tuto úpravu dotáhnout do konce. Javorka získá něco, co  zde nyní již dost dlouho scházelo... (mm)


Zahradní ulice v Javorce  má opět asfaltový kryt 
V létě t.r. zde probíhala rekonstrukce kanalizace provedená středem vozovky, majitelé okolních nemovitostí se nemohli autem dostat až ke svým domovům. Práce skončily koncem léta a nyní již přišla na řadu také úprava povrchu komunikace. I tak ovšem je stále nově vedená kanalizace více než patrná, chtělo by to souvislý asfaltový kryt, který byl pokryl celou šíři vozovky, např. společným financováním z městského rozpočtu a z prostředků Vodárenské společnosti. Potíž je ovšem v tom, že v blízké době se bude v této ulici provádět kabelizace nízkého napětí, takže se zde bude (věřme že v chodnících) znovu kopat. Současně by zde mělo být nové osvětlení, vrchní vedení bude strženo. Již během letošního roku o nové kabelizaci jednali pověření pracovníci s majiteli nemovitostí. 
 
Městské krematorium na programu (a nejen to)

V pondělí 17. prosince bude program prosincové schůze zastupitelstva města velmi bohatý. Bude se projednávat potřebná třetí a poslední změna rozpočtu města tak, aby zde byly započteny všechny změny, ke kterým došlo v posledních měsících roku. Rozpočet na další rok se nyní schvalovat nebude, na překlenutí doby do únorového zasedání bude připraveno tak, jako i v minulých letech rozpočtové provizorium.  Umožní zajistit provoz města a jeho organizací do schválení řádného rozpočtu na rok 2019 a navíc zde jsou již zakalkulovány potřebné výdaje na probíhající investiční akce města (např. zateplování školních budov). Jako nová položka je v rozpočtovém provizóriu připravena částka za zakoupení a montáž elektronického hlasovacího zařízení, v hodnotě 350 tis. Kč. To proto, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, poté osloven jeho vítěz a uzavřena objednávka na jeho dodání v co možná nejbližším termínu. Aby se zbytečně nemuselo čekat až na schválení řádného rozpočtu města. To se předpokládá na dalším, t.j. únorovém jednání zastupitelstva.
Na programu jednání zastupitelů budou také změny  v městských společnostech. Největší změny se týkají společenské smlouvy Vodárenské společnosti, která bude od 1. ledna 2019 zřízena jako plnohodnotný podnikatelský subjekt a bude sídlit na adrese v Kozlovské ulici 1733.
Na veřejném jednání zastupitelů jednání bude  17. prosince také řešen další postup v zajištění provozu městského krematoria, neboť stávající pachtovní smlouva končí 31. březnu 2019. Tento postup je v souladu s usneseními schválenými na jaře letošního roku. V případě krematoria jde o více problémů, které budou řešeny společně, nejde jenom o změnu provozovatele. Téměř 50 let starý objekt si zaslouží úpravy, jsou také nové legislativní požadavky a navíc dosluhuje zdejší kremační pec, která již nesnese další rekonstrukci. Řeší se budoucí model provozování krematoria (doporučeno využít městem řízenou společnost), také možnost dalšího  krátkodobého prodloužení nájmu, plán modernizace prostor obřadní síně a krematoria. Návrhy pro zastupitele pro jednání jsou připraveny, starostka Magdaléna Peterková také jednala o dalším postupu i s provozovatelkou  krematoria Alicí Hurtovou.
Zastupitelstvo města také bude schvalovat nové složení pětičlenných dozorčích rad Tezy, Eko Bi a Vodárenské společnosti. Jejich členy potom definitivně jmenuje rada města ve funkci valné hromady městských společností. (mm)
 
Kraj aktualizoval Územní energetickou koncepci na dalších 25 let

Rada Pardubického kraje na svém posledním zasedání schválila strategický dokument s názvem Územní energetická koncepce Pardubického kraje (ÚEK). Tento dokument stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje na období 25 roků, to znamená až do roku 2043. V únoru ho ještě projedná celé Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„V dalších letech nás čekají velké změny, na které musí být kraj připraven i ve svém strategickém plánování. Abychom dosáhli cílů státní energetické koncepce, tedy bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, bude nutné přistoupit k zajištění co nejrozmanitějšího energetického mixu, a to jak z hlediska zdrojů, tak i druhů surovin,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.  Energetická koncepce musí být v souladu také se záměry Evropské unie, která se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 % oproti roku 1990.
Odborníci vypracovali dvě možné varianty budoucího vývoje v této oblasti – variantu cíleného rozvoje a variantu nízkouhlíkovou. „Obě varianty počítají s úspornými opatřeními v domácnostech i ve službách a průmyslu, s výměnou kotlů na tuhá paliva, s výstavbou nízkoenergetických domů a větším využitím zemního plynu. Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce Línek.
Druhá varianta by mohla přinést větší snížení emisí CO2, ale vyžádá si mnohem větší investice do využití obnovitelných zdrojů v těch oblastech, které nebudou ekonomicky návratné. Bude proto záležet na způsobu, jakým bude stát iniciovat a podporovat dosažení cílů stanovených Evropskou unií.  „Určitě budeme v kraji potřebovat třídírny odpadů, které budou napomáhat jejich materiálovému, ale i energetickému využití v mnohem větší míře než dosud. Můžeme počítat také s rozvojem alternativních paliv v dopravě a větším zapojením do programu Energeticky úsporná obec. Úsporná opatření dlouhodobě podporujeme i na majetku kraje a ve zřizovaných organizacích. Nové úkoly pak budou stát i před provozovateli elektrických sítí,“ nastínil další vývoj náměstek Línek.
Územně energetická koncepce bude každých pět let aktualizována a přezkoumána.
 
Línek se stal novým místopředsedou Evropského výboru regionů

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, byl tento týden v Bruselu zvolen předsedou české národní delegace v Evropském výboru regionů (ECOR) a stal se také novým místopředsedou tohoto 350členné evropského orgánu. ECOR se sešel ve dnech 5. – 6. prosince na svém letošním posledním zasedání.
Hlavními body jednání byly podrobné diskuze s evropskými komisaři a aktuálních otázkách Unie. „S komisařskou Corinou Cretu jsme probírali podmínky budoucí politiky soudržnosti a komisařem Michelem Barnierem dohodu o brexitu. Tato smlouva o rozvodu bohužel nepřináší žádné nové hodnoty ani Británii, ani Evropské unii, jen nabízí cestu, aby oboustranné ztráty byly co nejmenší,“ komentuje z Bruselu Línek.
ECOR tvoří 350 zástupců evropských regionů, měst a obcí. Jeho posláním je hájit regionální zájmy na celoevropské úrovni a schází se zpravidla 5x ročně na dvoudenních zasedáních. Českou národní delegaci tvoří šest reprezentantů krajů, pražský primátor a pět zástupců českých měst a obcí. Roman Línek zde Českou republiku zastupuje dlouhodobě, v uplynulých letech byl jedním ze dvou Čechů pracujících v předsednictvu ECOR a nyní byl nově zvolen předsedou české národní delegace a místopředsedou  ECOR.

Schola u sv. Prokopa Vás srdečně zve na  adventní koncert
Neděle 9.12.2018  v 16.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové
Účinkují:  Schola u sv. Prokopa, Smíšený pěvecký sbor Campanula Dolní Dobrouč

Tři výběrová řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací PK

Dvěma ředitelům a jedné ředitelce končí funkční období. Pardubický kraj proto vyhlašuje výběrová řízení ve svých třech příspěvkových organizacích, jedná se o Dětské centrum Svitavy, LDN Rybitví a Vysokomýtskou nemocnici.
Od roku 2003 je pravidlem, že se v příspěvkových organizacích Pardubického kraje po pěti letech konají výběrová řízení. „Cílem tohoto opatření je zavedení pravidelného periodického hodnocení práce ředitelů. Neznamená to však, že by se dosavadní ředitelé nemohli výběrového řízení zúčastnit,“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.
Zda dojde ke změnám na vedoucích postech jednotlivých organizací, bude jasné v lednu příštího roku. Datum pro podání přihlášek do výběrového řízení je do 21. prosince
 
Praxe v Konzumu. Prodavači a obchodníci získají cenné zkušenosti

Další krok k lepšímu provázání studentů s praxí učinila Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Ta ve středu dopoledne společně s Pardubickým krajem, jako svým zřizovatelem, a městem Žamberk podepsala memorandum o propojení teoretické a praktické výuky se společností Konzum. V jejích režii bude probíhat praktický odborný výcvik studentů v oborech Prodavač a Obchodník.
Princip spolupráce přibližuje krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Škola využije prostory svých učeben pro teoretickou výuku a následný odborný výcvik se uskuteční v prodejnách a marketech společnosti Konzum, která poskytne plně moderně vybavené zařízení provozoven pod vedením zkušených odborníků,“ uvedl radní. Součástí spolupráce je také finanční motivace pro dobré studenty. „Za dobré výsledky budou společností Konzum za předem dohodnutých podmínek poskytována žákům nebo jejich zákonným zástupcům stipendia do výše 5 500 korun měsíčně, což je podle mého názoru velmi dobrá motivace pro naše žáky,“ řekla ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk Zuzana Pecháčková.  

Hudební besídka ZUŠ s Mikulášskou nadílkou

Ve středu 5. prosince jsme mohli v potemnělých ulicích potkat  nebeské delegace, Mikuláše, čerty i s anděly. Ti nejmenší netrpělivě očekávali, jaká bude Mikulášská nadílka a jestli i letos budou čerti hodní. Základní umělecká škola pořádala v tento den svou 5. besídku, na  nadílku tako nezapomněla. A tak každý hudebník, který vystupoval na jevišti Malé scény by odměněn nejen potleskem publika, ale také čokoládovou odměnou. A protože byli v tento večer všichni Mikulášové v plné permanenci, tak zde plnil jeho úlohu  "Mikuláš junior" s košíkem plným čokoládových odměn.... Nástrojové obsazení besídky bylo pestré, však si připomeňte, kdy jste v minulosti mohli poslechnout na akci ZUŚ vystoupení na fagot nebo trombon...? 
Kolotoč předvánočních akcí se tím nezastavil. Můžeme se těšit na pondělní "velký vánoční koncert ZUŠ, který se koná ve velkém sále Kulturního centra  v pondělí 10. prosince od 18 hodin, stejně jako i na řadu dalších adventních hudebních akcí, navíc třeba 12.12 akci Literárně dramatického odboru "A zase jeden betlém..."  •