Českotřebovský deník 355/2018 (14/12)
Petrklíč přeje do nového roku

Milí a vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám za naši organizaci KC Petrklíč, z.s., popřála do nového roku 2019 hodně vřelých a přátelských vztahů, sounáležitost a soudržnost. Dále bych ráda poděkovala našim zaměstnancům za laskavou péči a pochopení, které dávají našim uživatelů a našim uživatelům, o které je pro nás výsada pečovat, pevné zdraví a pozitivní mysl i v letošním roce 2019.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za finanční podporu Krajskému úřadu pardubického kraje, městu Česká Třebová a hlavně dárcům z řad firem i vás občanů, protože bez vašich finančních darů bychom vůbec nemohli pracovat a pomáhat druhým.
Děkuji.  Za KC Petrklíč, z.s.  Renata Zahrádková, předsedkyně
Nová vedoucí odboru školství kultury a tělovýchovy MěÚ

Rada města Česká Třebová jmenovala do funkce novou vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Ing. Alici Hudečekovou. Dosud pracovala na odboru majetku, ale předtím také na odboru školství.  Dosavadní vedoucí odboru Hana Hrdličková odchází na vlastní žádost. Současně byl schválen nový upravená organizační řád městského úřadu, ve kterém se počítá s 90 pracovníky aparátu úřadu, 17 strážníky městské policie a dvěma asistenty prevence kriminality.  V rámci změny byl zvýšen počet pracovníků odboru dopravy MěÚ, nutný na vyřizování agendy v přestupkovém řízení  zejména díky realizaci úsekového měření rychlosti  na I/14 v Třebovici. Přijem z udělených pokut je příjmem města Česká Třebová, za rok 2018 činil celkem cca 3,5 mil. Kč. Zařízení pro měření rychlosti bylo v Třebovici instalováno péčí tamního obecního úřadu v roce 2017, Česká Třebová se finančně podílí na cejchování měřidel zařízení a zajišťuje likvidaci přestupků při měření zjištěných na odboru dopravy, který musela posílit celkem o 3 pracovníky.

Vodní nádrže v kraji se pomalu vrací do normálu. Pro vývoj sucha bude důležité zimní období

Sucho. Slovo, které v posledních letech zaznívá v České republice s daleko větší intenzitou než kdykoliv dříve. Zmírněním dopadů tohoto neblahého fenoménu se zabývá také Pardubický kraj, a proto hejtman a předseda krajské bezpečnostní rady Martin Netolický nechal svolat poslední jednání tohoto orgánu v roce 2018 do sídla Českého hydrometeorologického ústavu a následně Povodí Labe v Hradci Králové, kde kromě seznámení se s činností navštívili členové bezpečnostní rady také pracoviště dispečinku.
„I přes relativně dobré srážkové úhrny posledního období, jsou podzemní vody stále na velmi nízké úrovni a přehrady nejsou zdaleka naplněné. Velký problém jsem vnímal především na Pastvinách, kde se hladina dostala v krizovém období až osm metrů pod normální stav. Nyní se díky srážkám pomalu dostává zpět. Osobně velmi doufám, že zima bude bohatá na sněhové srážky a přehradu, která je velmi důležitá pro celou oblast také z hlediska turistického ruchu, se podaří před létem naplnit. V tuto chvíli jsou pod padesátiprocentní naplněností přehrady na Seči a na Pařížově. Právě pařížovská nádrž se stala symbolem suchého léta, jelikož de facto zcela vyschla,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se společně s dalšími členy bezpečnostní rady informoval o aktuálním vývoji sucha pohledem statistik.  „Od letošního jedna je srážkový úhrn silně pod dlouhodobým normálem. Pokud se podíváme na srážkový deficit za období 2014 – 2018, tak nám v tuto chvíli chybí jeden celý srážkový rok. Zatímco rok 2015 byl obecně považován za velmi kritický, tak ten letošní jej ještě překonal. K nízkým srážkám se navíc přidala ještě vysoká teplota vzduchu, která od dubna trvale překračuje měsíční průměr,“ řekl hejtman Netolický s tím, že Pardubický kraj reaguje na schválenou vládní koncepci a založil specializovaný odborný institut, který se bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření.
 
zasedala BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE

Prvním tématem jednání členů bezpečnostní rady bylo zajištění zimní údržby na silnicích jak prvních, tak nižších tříd. Hejtman se zajímal především o dosavadní fungování celého systému zimní údržby, dispečinků, krizových linek a komunikaci silničářů se složkami IZS. „Oproti předchozímu roku, kdy jsme měli ke způsobu zimní údržby řadu výhrad, došlo v letošním roce k výraznému posunu. Prozatím se v našem kraji neobjevil žádný výrazný problém způsobený nedostatečnou údržbou silnic. Samozřejmě jsme průběžně v kontaktu nejen se Správou a údržbou silnic, ale i Ředitelstvím silnic a dálnic. Je důležité, aby občan měl kdykoliv a kdekoliv možnost dovolat se na dispečera a nahlásit problém. Máme garantováno, že komunikace jak směrem k veřejnosti, tak mezi silničáři je v tuto chvíli velmi dobrá,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Hejtman z pozice předsedy krajské bezpečnostní rady otevřel také problematiku kůrovcové kalamity. „V předchozích letech byla kůrovcová těžba okolo 70 tisíc kubíků dřeva z celkových přibližně 800 tisíc vytěžených v našem kraji. V letošním roce je kůrovcová těžba okolo 400 tisíc kubíků. To způsobuje problém také na místních komunikacích, které jsou zatěžovány nákladní dopravou. Celou situaci samozřejmě velmi pozorně sledujeme a jednáme s lesními hospodáři. Legislativně jako kraj mnoho možností nemáme, ale sehráváme spíše roli informátora,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podle odborníků může pomoci jedině zvýšený srážkový úhrn, protože pokud mají smrky dostatek vláhy, tak si s kůrovcem bez větších potíží poradí,“ doplnil hejtman.
Důležitým tématem jednání byla aktuální epidemiologická situace v regionu. „V oblasti respiračních onemocnění v tuto chvíli neevidujeme žádný závažný problém. Na druhou stranu se začínáme potýkat s nárůstem dětí, které nejsou pravidelně prohlížené pediatrem či jejich rodiče odmítají prevenci a očkování. Společně s krajskými hygieniky a naším odborem zdravotnictví chceme podpořit informovanost právě v těchto otázkách,“ řekl hejtman Netolický.
V další části se rada podrobně zabývala srážkovou situací v posledních pěti letech a vlivem suchých let na podzemní zásoby vody. České kraje budou muset zpracovat stejně jako mají krizové plány pro povodňové stavy také plány pro případ ohrožení obyvatelstva nedostatečným zásobováním vodou pro období sucha. Práce s vodními zdroji a opatření pro zadržování vody v krajině jsou témata pro další desetiletí. Proč desetiletí? Ještě totiž nejsou dokončena veškerá protipovodňová opatření jako reakce na povodně v letech 1997, 1998 nebo 2002. Příští rok se příkladně budou dokončovat ve 4. etapě opatření v povodí řeky Třebovky na katastrech obcí Třebovice, Rybník, Česká Třebová nebo Dlouhá Třebová celkem za 450 milionů korun, kde má realizovat opět sdružení firem Hochtief a OHL ŽS, a.s.
I přes poměrně solidní srážkové úhrny posledních dvou týdnů, podzemní vody jsou stále na velmi nízké úrovni a přehrady jsou doslova poloprázdné.  Dominantní část našeho kraje totiž leží v povodí Labe a menší východní část v povodí řeky Moravy. Vodní nádrž Pastviny (vedle Seče největší vodní dílo) standardně pojme na 10,3 milionů kubických metrů vody. Regulovaný minimální odtok činil po celé léto 0,5 m3, což je hluboko pod normálním stavem. Vzhledem k tomu, že přítok byl výrazně nižší, přehrada se postupně dostala až 8 metrů pod normální stav. Dnes se situace výrazně lepší, byť podstav je stále velmi znatelný. Odtok dnes činil 0,6 m3, ale přítok je enormní - v tuto chvíli 19 m3 v Klášterci nad Orlicí. Vzhledem ke srážkám v severních horách byl na horním toku Divoké Orlice v Orlickém Záhoří vyhlášen dokonce první stupeň povodňového nebezpečí. Pastviny se nyní tedy plní poměrně rychle. Nyní je podstav přibližně 5 metrů a hladina dosahuje nadmořské výšky 462,5 m (normální stav je přitom 467,6 m.n.m.). Předpověď počasí hlásí ochlazení a další srážkové úhrny, lze tedy očekávat, že by se snad deficit mohl alespoň trochu zlepšit. I tak ale musíme být na trvající sucho připraveni, kraj připraví KRIZOVÝ PLÁN PRO SUCHO. 
 
Nízká hladina spodní vody trápí i českotřebovské vodohospodáře 

Město odebírá vodu z podzemních vrtů ČT1 a ČT2B, Ten první byl dosud využívám jako záloha a odběr z něho byl spíše symbolický nebo kontrolní. Hladina spodní vody však podstatně poklesla, podle zprávy snad o 4 - 6 metrů a  bude třeba využívat vrt ČT1 daleko intenzivněji, což je např. spojeno s pořízením nového výkonnějšího ponorného čerpadla. nedostatek vody pro Českou Třebovou nehrozí, neznamená to však, že by se mělo pitnou podzemní vodou plýtvat. Z tohoto důvodu je prozatím pozastaveno zasněžování na Pekláku, i když by to jistě byl pro Vodárenskou společnost "velký kšeft". Situace taková, že dokud nedojde ke zlepšení poměrů  není možno s intenzivním zasněžováním počítat, snad s nějakým dosněžováním  a pomoci přírodě, která by úplně na všechno nestačila. Základ pro lyžovačku by měla dát příroda, dosněžováním bude možné poměry trochu vylepšit. Pro budoucnost se ukazuje, že bude zapotřebí pro Peklák vybudovat samostatný přívod vody z jiného vodního zdroje, byť je vzdálen např. 900 metrů. Bude to samozřejmě investice navíc, která by se však měla během let vyplatit  a mohla by v létě sloužit např. pro zavlažování trávníku fotbalového stadionu.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přispěje dětem na školní obědy i v roce 2019

Dalších 30 milionů korun vyčlenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2019 opět neziskové organizace, které následně zajistí úhradu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou schopni z finančních důvodů tyto obědy platit.   Dotační program „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“ navazuje na předešlé programy vyhlášené v letech 2016 až 2018. Smyslem pokračování je, aby se školního stravování mohly účastnit všechny děti. Stále více totiž přibývá rodin, které se ocitají v tíživé životní situaci a školní obědy si nemůžou dovolit platit.Zájemci z řad žáků, rodičů a škol se můžou hlásit do programu pro rok 2019 prostřednictvím neziskových organizací, přičemž školy můžou čerpat finanční prostředky v průběhu celého školního roku mimo prázdnin.