Městské krematorium - jaký je výhled pro nejbližší léta

Zastupitelstvo města bude jednat v pondělí 17.12. o modelu budoucího provozního řádu a o provedení nutných úprav v tomto objektu.  Bude vycházet z dříve přijatých usnesení ZM v tomto roce, které vychází z požadavků občanů, vyslovených např. na veřejném projednávání  v Kulturním centru, které se konalo dne 22. ledna 2018.
Navržený provozní model vychází z toho, že krematorium v České Třebové bude provozováno jako služba občanům města a nejbližšího okolí v rámci přirozené spádovosti bez snahy o co nejvyšší ziskovost cestou zvyšování počtu spalů.  Prvořadá pozornost bude věnována technickému stavu kremačního zařízení  a jeho řádnému provozování  ve snaze co nejvíce eliminovat ekologickou zátěž. Provozovatelem krematoria bude obchodní společnost města, která také bude provozovat městskou pohřební službu. bude provozována jedna kremační linka, v době odstávek budou spaly řešeny ve spolupráci s jiným krematoriem. Provoz krematoria bude organizován (mimo mimořádné situace) do dvou dnů v týdnu.
Jaký je časový plán zajištění:
2018 - určení provozovatele
2019 - určení smluvního vztahu mezi městem a provozovatelem, schválení a vydání provozního řádu, stanovení věcně usměrněných cen,  získání živnostenských oprávnění, personální příprava.
2020 - pořízení nebo obnova kremační linky.
Současně je navržen také harmonogram stavebních a technických úprav objektu krematoria a okolí
Objekt byl postaven v roce 1970 a i když prošel modernizacemi a rozšířením, tak vykazuje vady, navíc jsou  na zajištění činnosti pohřební služby nové legislativní požadavky.  Stavební a technické úpravy jsou navrženy a maximální hospodárností, navíc jsou rozděleny do více let, takže zatížení pro rozpočet města by nemělo být velké. Jedná se především o tyto úpravy:
2019  - zřízení převlékací místnosti, úprava vjezdového portálu, úprava manipulační cesty,
výměna výplní na straně vstupu pro pozůstalé.
2020 - estetizace kanceláří, chodeb a dalších prostor přístupných veřejnosti, úprava sociálního zařízení pro personál.
Scelení parku, nový přístupový chodník od spodního parkoviště a chodník na Hřbitovní ulici. Modernizace 1. chladírny.
2021 - úprava bočního přístupu do obřadní místnosti a výměna zbylých výplní.
2025 - Modernizace 2. chladírny (nejpozději)
2030 - Obnova mrazícího boxu. (výhled)

Z historie městského krematoria v České Třebové

Snaha o  výstavbu smuteční obřadní síně  v české Třebové získala ve druhé polovině šedesátých let  konkrétní podobu. Uvažovalo se o finančním zajištění akce. tehdejší rada města a jeho představitelé, předseda MěstNV  Jaroslav Roleček a  tajemník Bohuslav Routek se pak v roce 1967 obrátili na občany s výzvou o poskytnutí třeba i malé bezúročné půjčky, která by umožnila výstavbu obřadní síně. Výzva byla vyslyšena stovkami rodin, které poukazovaly n účet města  i malé obnosy, například 100 nebo i 50 Kčs. MěstNV poté vystavil v roce 1968 všem záruční listinu na půjčku a  kvitanci, ve které bylo všem vyjádřeno poděkování. Podle zápůjční smlouvy měla být půjčka vrácena na základě předložení smlouvy při vyúčtování obřadu ve smuteční síni a dále proplacením po pěti letech od r. 1974  tak, že nejpozději do konce roku 1978 měly být všechny zápůjční smlouvy proplaceny. Možná se se neproplacené zápůjční smlouvy najdou ještě v některých rodinných archivech.

Při přípravě výstavby smuteční síně pak došlo v roce 1968 k obratu, původní projekt byl rozšířen na městské krematorium.   Tato změna byla umožněna tehdy odvážným rozhodnutím ředitele komunálních služeb. Součástí stavby na volných polích před městským hřbitovem se tak stala i kremační pec, tehdy ještě na propan-butan. O problematiku ochrany životního prostředí se tehdy nikdo moc nestaral. Zřízení  krematoria v České Třebové bylo předmětem na tehdejší dobu dost ostré mediální přestřelky v okresních novinách Jiskra Orlicka mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí. Obřadní síň a městské krematorium pak bylo dokončeno v roce 1970, slavnostní otevření se uskutečnilo v závěru července. Od této doby prošlo řadou úprav, zejména je třeba zmínit plynofikaci v roce 1978,  byla změněna technologie spalování.  Častý černý dým, který byl předmětem kritiky a stížností, větší rozsah měl boj proti rozšíření krematoria v letech 1989 - 1990 podle záměru tehdejšího Okresního podniku služeb. Po roce 1990 se vše opět dostalo do vlastnictví města. Bylo stanoveno, že technologie městského krematoria  by měla splňovat přísná kritéria norem a kontrolována, stejně jako počet spalů během roku. Krematorium neslouží jen pro město, ale širší oblast, nejbližší je stále v Pardubicích a v Šumperku. Proto také byla současná kremační technologie zakoupena ještě v závěru devadesátých let z dotace zajištěné v té době ještě existujícím okresním úřadem.  Majitelem  budovy obřadní síně a krematoria je stále město Česká Třebová, které ji pronajímalo Soukromé pohřební službě. Jde o to, zda podmínky, za kterých byl pronájem domluven byly stanoveny dostatečně pevně a zda byly kontrolovány. Zisk z pronájmu byl tak malý, že nestačí ani na obnovu kremační pece. Provádělo se několik etap rekonstrukce, při které bude vylepšen vzhled budovy, obnoveno schodiště. provedla e také rekonstrukce WC. Během lett  vyrostly stromy v okolním parku, obřadní síň a její okolí, park i městský hřbitov jsou udržovaná pietní místa, navštěvovaná i bývalými českotřebovskými rodáky a zaslouží si trvalou pozornost  a stálou údržbu.  (mm)