Přesunou se některé centrální úřady do krajských měst?

Vláda přijala nesouhlasné stanovisko k návrhu na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů. O návrhu budou jednat sněmovní výbory. Cílem návrhu novely zákona o změně sídel některých státních úřadů (úplné znění návrhu včetně důvodové zprávy najdete zde) je přesun sídel 23 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Uvedený přesun předpokládá pozitivní dopad pro regiony v podobě:

 • podpory, resp. vzniku 4 838 pracovních míst v jednotlivých krajích,
 • přínosu finančních prostředků ve výši 2,6 miliard korun ročně na mzdách zaměstnanců,
 • udržení ekonomicky aktivního obyvatelstva a zvýšení rozmanitosti na trhu práce,
 • snížení vnitřních sociálních, ekonomických i kulturních rozdílů v rámci České republiky,
 • zahájení procesu decentralizace státní správy,
 • zisku nových prostor pro bydlení nebo dalšího využití v hlavním městě,
 • úspor 6 mld. Kč za výstavbu nové vládní čtvrti v hlavním městě.

Návrh (sněmovnímu tisku č. 313) předkládá změnu v podobě přesunu sídel dotčených úřadů z Prahy do jednotlivých krajských měst s odloženou účinností 5 let, která úřadům poskytne dostatek času na přípravu změny sídel.

Vláda své nesouhlasné stanovisko (celé ke stažení zde) zdůvodňuje v následujících bodech:

 1. V návrhu nejsou vyčísleny náklady investic do infrastruktury, jimiž předkladatelé podmiňují úspěšnost přesunu sídel do regionů.
 2. Podle vlády nemusí být budovy vhodné pro umístění uvedených státních úřadů a institucí.
 3. Regiony nemusí disponovat dostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, jako příklad vláda uvádí navrhovaný přesun Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vyžaduje velký počet zaměstnanců s právním vzděláním, do Českých Budějovic, kde není právnická fakulta. Rozporuplným se podle názoru vlády jeví i návrh přesouvat Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva do Karlových Varů, neboť historicky se zbrojní průmysl koncentruje zejména ve východní či  střední části území státu a úřad při své činnosti fyzicky nakládá se zbraněmi a střelivem. Vláda též upozorňuje na další potencionální negativní dopady návrhu, a to například v souvislosti s předpokládaným přesunem Ústavu pro studium totalitních režimů, kdy dojde ke ztrátě kontaktu zaměstnanců s Archivem bezpečnostních složek, s nímž je jeho činnost bezprostředně spjata.
 4. Nereálný jde dle vlády i předpoklad předkladatelů, že navrhovaným přesunem řady státních úřadů a jiných institucí z Prahy do krajských měst dojde k významné úspoře nákladů na platy zaměstnanců, nemá-li místo výkonu práce (region) dle platových tabulek na výši platu vliv.
 5. Přijímání nových zaměstnanců by dle vlády bylo spojeno s nemalými náklady na nezbytná školení a jejich zaučování apod.
 6. Dle výkladu vlády z čl. 13 Ústavy České republiky vyplývá, že ústředních orgány moci výkonné, resp. orgány s celostátní působností by měly sídlit mimo Prahu jen výjimečně. (redakčně zestručněno)