Poslanci projednávají transparentnější hlasování samospráv

Cílem navrhované novely je dosažení maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obce, kraje a hl. m. Prahy, která posílí možnosti veřejné kontroly a přímé odpovědnosti volených funkcionářů územní samosprávy. Jednotlivá opatření jsou volena tak, aby současně umožňovala efektivní a hospodárné fungování územních samospráv.
 
Sněmovní výbory projednávají novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 291.
 
Navržená úprava přináší zejména tyto změny
- povinné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstev na elektronické úřední desce
součástí zápisů bude jmenovité hlasování členů zastupitelstev, tedy uvedení toho, kdo a jak hlasoval o konkrétním usnesení
- ke zveřejněným zápisům bude připojován dodatek o tom, kdo uplatnil námitky a jak o nich bylo rozhodnuto
- stanovení povinnosti ponechat zápisy na elektronické úřední desce po dobu 10 let
 
Navrhuje se stejnou změnu zavést v zákoně o obcích, o krajích i o hl. m Praze. Schválit ekvivalentní úpravy ve všech třech dotčených zákonech je nezbytné z důvodu vnitřně konzistentního přístupu k poskytování informací na všech úrovních samosprávy.
Na základě všech navrhovaných změn dojde ke zvýšení veřejné kontroly i k rozšíření možnosti informované účasti veřejnosti na správě věcí veřejných.
Uchování a zveřejnění informace, jak který zastupitel a radní hlasoval u kterého usnesení, je klíčovým nástrojem použitelným v rozhodování voličů, a tedy výrazným krokem k narovnání podmínek politické soutěže.
Pokud jde o délku uchování (zajištění) zveřejnění informací v elektronické formě, je obecném zájmu, aby tato povinnost trvala nejméně 2 volební období. Proto se úprava ukládá povinnou dobu zveřejnění informací 10 let, což je lhůta konzistentní se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
 
Nová úprava se dotýká čistě zveřejňování informací orgány veřejné správy, je v souladu s Ústavou, dotýká se čistě zveřejňování informací a je navržena ve znění plně kompatibilním s regulací EU “General Data Protection Regulation” (GDPR) účinné od 25. května 2018 a ostatními právními úpravami EU. Zároveň je nová úprava plně v souladu s doporučeními preventivních opatření proti korupci.
 
Vláda k návrhu vydala neutrální stanovisko:
Považuje za nadbytečné povinnosti připojit k zápisu ze zasedání či schůze doprovodnou informaci k uplatněným námitkám.
Navrhuje vypustit formulaci „způsobem umožňujícím dálkový přístup“..
Upozorňuje na nejednotnost v nastavení lhůt pro zveřejnění zápisu.
Navrhuje stanovit, na které zápisy ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady územního samosprávného celku se bude vztahovat nová právní úprava.
Má výhrady ke krátké legisvakanční době návrhu.