Českotřebovský deník 10/2018 (10/1)  
Dva obvinění za loňský  pád střechy tělocvičny budou obžalováni 

Ve čtvrtek 11. ledna podvečer bude po necelém roce od pádu střechy otevřena nová sportovní hala Skalka Česká Třebová,  nová školní tělocvična pro VOŠ a SŠT. při jejím otevírání si nelze nepřipomenout události spojení s jejím "prvním slavnostním uvedením do provozu, které se nevydařilo.  Došlo havárii, kde jen shodou náhod nikdo nepřišel o život nebo těžkou újmu na zdraví. Policie případ šetřila jako obecné ohrožení. „V prvních dnech nového roku vrchní komisař ukončil vyšetřování případu a předal spisový materiál s návrhem na podání obžaloby proti dvěma obviněným na Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí,“ sdělila tisková mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková. Loni v červnu obvinila policie pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti šestašedesátiletého projektanta a o dva roky mladšího nezávislého statika. Oba muži byli externími spolupracovníky subdodavatelské firmy,  která zajišťovala zastřešení tělocvičny. Mužům hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody od dvou do osmi let, nebo trest peněžitý.

Změna pravidla pro ohlášení nároku na osvobození  placení místních poplatků

Od roku 2018 se mění pravidlo pro ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne.
Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození. Pokud tedy například obecně závazná vyhláška zavádí osvobození či úlevu od poplatku pro starobní důchodce a současně nestanoví jinou lhůtu, ve které je třeba tuto skutečnost obecnímu úřadu ohlásit, musí tak poplatník učinit do 15 dní ode dne přiznání starobního důchodu. Pokud mu byl starobní důchod přiznán již dříve, měl by tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu do 15. ledna 2018, jinak mu nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne. Do konce roku 2017 platilo, že zákon s nedodržením zákonné lhůty nespojoval automaticky zánik nároku na osvobození. Nyní se to mění, a pokud poplatník lhůtu nedodrží, ztrácí na osvobození od placení místního poplatku nárok.
Ombusmanka by proto ráda upozornila širokou veřejnost na tuto změnu právní úpravy, aby si poplatníci lhůtu hlídali a předešli ztrátě svého nároku na osvobození.
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMKY V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Oba pozemky se nachází v lokalitě Na Horách. Kontakt: 731 421 952, stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz
První pozemek o výměře 942 m2 je v místě budoucí stavby a příjezdu rovný, ve zbylé části mírně svažitý. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize ve vzdálenosti cca 85 m. Cena 999 990 Kč/m2.
Druhý pozemek o výměře
1322 m2 je rovný. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové t
elevize se nachází na hranici pozemku
. Cena 999 990 Kč/m2.
 
Koordinace vazeb mezi zdravotnickými zařízeními v kraji

V květnu loňského roku krajští radní schválili Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, tedy pěti krajských nemocnicích akutní péče. Protože Pardubický kraj zřizuje i další zdravotnická zařízení, na svém posledním, prosincovém jednání se radní zabývali dokumentem, který se týká koordinace vazeb mezi  různými segmenty zdravotnické péče v kraji.
Po schválení programu rozvoje krajských nemocnic nechceme opomenout ani na fungování vzájemných návazností mezi všemi zdravotnickými zařízeními v kraji. Pět akutních nemocnic na sebe svou velikostí strhává větší pozornost, než tato menší, ale neméně důležitá zařízení, proto považujeme za důležité věnovat se i jim,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Z doporučení se stanou konkrétní aktivity
V prvním kroku jsme si zmapovali, jaké jsou vazby mezi zařízeními a co je možné zlepšit,“ říká radní Valtr. Tyto souvislosti má nyní Pardubický kraj popsány v materiálu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji. „Dokument analyzuje stav návazností zdravotní péče v našem kraji, a to až na úroveň praktických lékařů, byť to jsou samostatní poskytovatelé zdravotních služeb, a obsahuje další doporučení,“ informuje radní Valtr.
Postupnými kroky nyní budeme zlepšovat vazby, spolupráci a funkčnost styčných ploch mezi zdravotnickými zařízeními v rámci kraje,“ uvádí Ladislav Valtr, který na základě dokumentu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji již stanovil plán, který má doporučení zavést do praxe. „Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, včetně odpovědnosti a termínu, takže jejich realizace bude snadno kontrolovatelná,“ dodává radní pro zdravotnictví.
 
Míra nezaměstnanosti v kraji je 2,8%  

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce Petrem Klimplem o současném stavu na pracovním trhu v regionu. Z aktuálních čísel vyplývá, že v Pardubickém kraji byla s koncem roku míra nezaměstnanosti na hranici 2,8 procenta.
S koncem roku 2017 nedošlo k tak velkému nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením sezonních prací. Zaměstnavatelé si pracovníky raději ponechávají, jelikož jinak by jim hrozila jejich ztráta. V minulosti s koncem roku rostla nezaměstnanost oproti podzimním měsícům až o dvě procenta, zatímco s koncem minulého roku byl regionální průměr 0,4 procenta. Celokrajsky se nyní pohybujeme na míře nezaměstnanosti 2,8 procenta, což je z hlediska národního hospodářství prakticky plná zaměstnanost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejnižší nezaměstnanost je pro někoho možná překvapivě na Orlickoústecku, kde má vliv také široká spádovost výrobního závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Nezaměstnanost v tomto regionu se pohybuje na hranici 2,2 procenta,“ doplnil hejtman Netolický s tím, že nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, Hlinecku či Jevíčsku. I v těchto regionech se ovšem zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly. Nezaměstnanost se zde pohybuje kolem 4 %. Podle ředitele Úřadu práce požadují zaměstnavatelé dvojnásobek pracovníků, než je v jeho evidenci. „V evidenci máme nyní okolo deseti tisíc uchazečů o zaměstnání. S koncem roku 2017 jsme měli od zaměstnavatelů požadavek na zaplnění dvaceti tisíc volných pracovních míst. Řada zaměstnavatelů by přivítala příchod kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců, zatím někteří zaměstnavatelé využívají zahraniční zaměstnance na krátkodobé brigády,“ sdělil ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl.
 
Osoby samostatně výdělečně činné
z pohledu zdravotního pojištění
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2018 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 29 979 Kč, tj. 14 989,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2018 se vypočte jako 13,5 % z částky 14 989,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2018 z dosavadních 1 906 Kč na 2 024 Kč.