Českotřebovský deník 19/2018 (16/1)  
Mladé pódium

V pondělí 15. ledna od 15 hodin se v malé scéně konal koncert, na kterém dominovala klavírní hra. A byly to ukázky opravdu na nejvyšší úrovni.  protagonisty koncertu byla Jarmila Holcová, studentka Akademie múzických umění - obor klavír a také Ivo Kahánek jeden ze špičkových českých klavíristů a současně také pedagog pražské Akademie. V programu koncertu, původně určeného jako interní akce Základní umělecké školy, ale navštíveného také početnou veřejností, zazněla Sonata h moll D. Scarlattiho a dvě části oblíbeného klavírního cyklu Vítězslava Nováka Můj máj (Andante semplice a Motto traquillo). V další části koncertu posluchači vyslechli Fantazii pro klavír a orchestr C. Debussyho, provedenou ovšem jako hru na dva klavíry, kde sólistou byla klavíristka Jarmila Holcová a doprovodný "orchestr" zajistil Virtuóz Ivo Kahánek na druhý klavírní nástroj. Pro žáky klavírního oddělení školy to byla zajímavá ukázka. Ivo Kahánek se pak v závěru koncertu přednesl Scherzo cis moll op 39 F. Chopina.  Ivo kahánek nevystupoval na pódiu Malé scény poprvé, mohli jsme jej přivítat např. na závěrečném "absolventském" koncertu v minulém školním roce, kde také předával absolventské šerpy. Jarmila Holcová mimo studium v Praze také vyučuje na českotřebovské ZUŠce obor klavír. Na koncertu se předvedl opravdu v tom nejlepším světle.  (mm)
 
Nový terminál pardubického letiště otevřen

Pardubické letiště v pondělí 15. ledna 2018 v 20:00 zahájilo zcela novou kapitolu svého provozu. Za přítomnosti dodavatelů a zástupců města a kraje byl slavnostně otevřen nový terminál.  Za přispění města a armády vznikla v 90. letech společnost EBA, provozující civilní část pardubického letiště a v jejím čele stál jako předseda představenstva celých 12 let dr. Jiří Skalický (TOP 09), který se významně podílel na jejím rozvoji a přípravě projektu nyní dokončovaného terminálu Jana Kašpara. 
Právě otevíraný terminál, pojmenovaný po prvním českém (a Rakousko-Uherském) letci a pardubickém rodákovi Janu Kašparovi, je tak výsledkem více než 20 let úsilí mnoha politiků a odborníků mezi kterými hráli hlavní roli vizionáři z TOP 09. Pardubice tak i díky nim patří mezi moderní města. Stavba nového terminálu za 256 mil Kč skončila a zhotovitel ji nyní předal investorovi.
Významnou výhodou našeho letiště je právě jeho podpora ze strany Armády ČR a ministerstva obrany, díky kterému má letiště kvalitní zázemí a jeho provoz je ekonomicky racionální. Z letiště se nyní létá do Londýna, Petrohradu nebo Moskvy. Dohodnuté jsou ale již spoje do Antalye, Burgasu, Alicante nebo na Rhodos a Krétu.  Pardubické letiště patří mezi páteřní letiště ČR se smíšeným armádním a civilním provozem a podtrhuje význam Pardubic jako důležité dopravní křižovatky.
S dostavbou terminálu se otevře zcela nová kapitola letecké přepravy v kraji. Generální dodavatel stavby předal při otevření do rukou zástupců Pardubic a Pardubického kraje klíč od vzdušných Pardubic. Je jen na nás, jak tuto skvělou příležitost využijeme.
 
Jaromír Charamza píše zapomenutý příběh Marie Sedláčkové ze Sloupnice

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický obdržel z rukou Jaromíra Charamzy čestnou medaili Veterán Policie České republiky II. stupně za dlouhodobou a aktivní činnost ve prospěch této organizace. Kraj v minulosti kromě jiného podpořil vznik publikace o zavražděném strážmistrovi Janu Hendrychovi, který přišel o život před sedmdesáti lety v lese u obce. V letošním roce by měla vzniknout další publikace, která připomene osud Marie Sedláčkové původem taktéž se Sloupnice.
„Jsem velmi rád, že jsou policejní veteráni aktivní nejen v rámci své profesní činnosti, ale snaží se připomínat také zapomenuté osudy lidí, kteří položili svůj život při obraně své vlasti. Minulý rok jsme podpořili vznik zajímavé publikace o strážmistrovi Sboru národní bezpečnosti Josefu Hendrychovi, který byl zastřelen před sedmdesáti lety nedaleko Sloupnice. Shodou okolností ze Sloupnice pocházela také Marie Sedláčková, jejíž příběh plánuje Jaromír Charamza zpracovat v letošním roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Osud této mladé ženy, která pro likvidaci vojáků SS využívala jejich lidské slabosti a pudů, jelikož se jednalo o velmi půvabnou ženu, je velice poutavý a dosud téměř nezpracovaný. Ve své době působila v Třebíči v ústavu, který se zabýval výrobou bakteriologických zbraní, které ona sama při partizánské činnosti využívala,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že kniha by měla začít vznikat již v letošním roce.
Rieter CZ se připravuje zvýšení rozsahu výroby

Společnost Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl. V současné době zaměstnává 563 pracovníků, z toho stovka se zabývá vývojem nových strojů a inovací. Již během letošního roku dojde k přesunu výroby některých strojů, celků i jednotlivých dílů z německého Ingolstadtu do Ústí nad Orlicí a v této souvislosti počítá společnost s podstatným nárůstem 130 - 150 počtu pracovníků a nárůstem obratu až o 2 miliardy korun. To v současné době téměř plné zaměstnanosti není jednoduché. (Nezaměstnanost v Ústí nad Orlicí je nyní na úrovní 1,8%). Je tedy logické, že Rieter také provádí nábor pracovníků v zahraničí. Již nyní pracuje v Rieteru 25 bulharských pracovníků a v závěru loňského roku proběhlo výběrové řízení pro nábor kvalifikovaných dělníků z Ukrajiny.
Společnost Rieter CZ s.r.o. charakterizuje silný důraz na inovace, které jsou realizovány ve vlastním vývojovém centru. Dalšími charakteristickými rysy jsou zaměření na přesnou strojírenskou výrobu textilních strojů a strojírenských komponentů při použití moderních technologií a procesů. Společnost klade důraz na vysoký stupeň zákaznické orientace a budování dlouhodobých vztahů se svými zákazníky. Plná integrace do struktur koncernu Rieter, využití zahraničního know-how a zaměření na stabilní růst dávají Rieter CZ s.r.o. velmi dobrou perspektivu dalšího rozvoje.
 
Výročí republiky si připomínají i krajané

Rok 2018 je rokem velkého výročí 100 let od vzniku samostatného Československa. Již od ledna si na mnoha místech našeho státu různými způsoby připomínáme toto jedinečné jubileum. Na vznik samostatného státu se však vzpomíná také v zahraničí, v místech, kde stále žije početná česká menšina. Jedním z těchto míst je také americký Texas. Tam se ve městě Ennis v průběhu května uskuteční jubilejní 50. ročník krajanského hudebního festivalu National Polka Festival, kterého se zúčastní také soubor Konzervatoře Pardubice.
„Naši krajané se stále velmi hrdě hlásí k odkazu svých předků a Texas patří mezi místa, kde je krajanská spolková aktivita nejsilnější. Proto nás velmi těší, že mohou studenti naší pardubické konzervatoře v rámci tak významného výročí, jakým je 100 let samostatného Československa předvést své umění i mimo hranice naší vlasti. National Polka Festival patří v rámci celých Spojených států mezi největší a nejpopulárnější, což se odráží i na návštěvnosti, která dosahuje 50 tisíců lidí,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj podpoří účast studentů v rámci dotačního titulu, který slouží pro mezinárodní spolupráci škol a školských zařízení. Zároveň se dle slov hejtmana nebude jednat o jednorázovou akci. „V rámci této cesty chceme s krajanskými spolky jednat také o možné spolupráci nejen na úrovni hudebních a tanečních souborů. Již nyní jsme například domluveni na sérii vystoupení, která budou mít krajani v našem kraji v průběhu oslav výročí vzniku Československa. Věřím, že pro české diváky a posluchače bude jedinečným zážitkem slyšet české písně v podání interpretů hrdě se hlásících k českému národu a to i přesto, že mnoho z nich již česky nemluví, ale písně se v mateřském jazyce svých předků stále učí. Chceme dát jednoznačně najevo, že si jejich práce a činnosti vážíme. Již delší dobu například obdobně spolupracujeme se Spolkem T. G. Masaryka v Užhorodě, který se snaží udržovat odkaz první republiky na Zakarpatí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se v rámci cesty setká kromě krajanských spolků také se zástupci českých zastupitelských úřadů, či podniků našich krajanů.
S dětmi z rizikového prostředí se dá pracovat

Pardubický kraj se pravidelně hlásí se svými projekty do programů na prevenci kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V letošním roce se jeden z nich bude zabývat resocializačním programem pro děti ohrožené rizikovým způsobem života a druhý umožní zástupcům škol a obcím ve spolupráci s Policií ČR zvýšit bezpečnost jejich objektů.
„S resocializačními programy už máme v našem kraji zkušenosti a máme tu i odborníky, kteří umí s takovými skupinami dětí, případně jejich rodiči, efektivně pracovat. Rozhodně se jedná o potřebnou aktivitu, která významně pomáhá k osobnostnímu růstu dětí a předcházení jejich případné trestné činnosti,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.
Resocializační program je zaměřen primárně na děti ve věku devět až čtrnáct let, které jsou v péči kurátora pro děti a mládež zejména z důvodu rizikového chování, rizikovosti prostředí, v němž žijí či se pohybují, páchání přestupků či nařízeného výchovného opatření. „Jedná se o děti, které ještě trestnou činnost nepáchají, ale z vývoje jejich chování, osobnostních předpokladů a výchovného prostředí se dá předpokládat, že pokud by se s nimi nepracovalo, jejich chování k trestné činnosti dospěje,“ řekla vedoucí odboru sociální věcí Helena Zahálková.
Odborníci budou v rámci toho programu pracovat s  dětmi po dobu tří měsíců, a to ve skupině maximálně po osmi. Společně budou rozebírat individuální příčiny rizikového chování a jeho následky, například nezájem rodičů, vědomí vlastní role a vlastní hodnoty, práce s vlastní agresí, zvládání zátěžových situací a zdravé fungování ve společnosti, a další témata. Vše budou probírat maximálně zážitkovou formou tak, aby ukázali jednotlivé situace, možné reakce na ně a nabídli i jiné způsoby jednání než ty, které děti běžně užívají nebo jsou užívány v rodinném prostředí, a které mohou vést ke konfliktu s okolím, případně se zákonem.
„Po získání dotace musí kraj vysoutěžit externího odborníka ve veřejné zakázce, který bude spolupracovat s odděleními sociální právní ochrany dětí. Náklady projektu, na kterých se kraj bude podílet šestnácti procenty, činí necelých půl milionu korun a umožní účast 50-60 dětem,“ dodal Pavel Šotola.
V rámci druhého projektu se uskuteční pět kurzů zaměřených na ochranu tzv. měkkých cílů, jakými jsou zejména veřejné budovy, veřejná prostranství, školská, zdravotnická či sociální zařízení a další objekty.
Kouzlo řemeslných učebních oborů: Ruční knihaři

Kdo by neměl rád vůni nové knihy? Pro žáky oboru Knihař pro ruční zpracování, který se vyučuje na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně, je to denní chléb.  Není náhoda, že ruční knihaři se učí právě v Lanškrouně, kde sídlily bývalé Východočeské papírny, které zřizovaly vlastní učiliště. Obor Knihař je jediným oborem z bývalé školy, který nezanikl a vyučuje se na stávající odborné škole.  „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně je poslední školou v republice, kde se obor Knihař pro ruční zpracování vyučuje v plném rozsahu,“ řekl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek. „Strojní a materiálové vybavení i personální zajištění tohoto oboru je na velmi vysoké úrovni umožňující zabezpečení kvalitní výuky.“
Žáci se během studia učí manuálně zpracovávat knihařské výrobky na zakázku, jako jsou desky, pasparty, alba, pouzdra na knihy a vazby časopisů. Samozřejmostí jsou vazby knih do různých knihařských materiálů až po vazbu do kůže, včetně výzdobných technik a uměleckého zpracování. Absolventi pak mohou vykonávat podnikatelskou i zaměstnavatelskou činnost. „Naši bývalí žáci pracují například v archivech, tiskárnách i reklamních agenturách nebo jako restaurátoři. Výjimkou není ani další studium,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák.
Úspěchy na soutěžích i praxe
Školu jsem si vybrala, protože jsem chtěla studovat něco s uměleckým zaměřením. Kdybych měla možnost, obor bych si vybrala znovu,“ zhodnotila studium žákyně posledního ročníku Klára Dejdarová. Žáci se v rámci studia účastnili také mnoha mezinárodních soutěží mladých knihařů a výstav. „Čtyřikrát žáci obsadili první místo a třikrát druhé místo. Na Trienále umělecké knižní vazby se naši žáci umisťovali na oceněných místech,“ vyjmenoval úspěchy ředitel, který dodal, že podporu a pomoc škola nalézá také ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů, které se snaží udržet a dále zkvalitňovat tento obor. „Snažíme se žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v reálné praxi. Z toho důvodu dlouhá léta spolupracujeme s lanškrounskými firmami, které se zabývají polygrafickou výrobou,“ uzavřela vedoucí učitelka odborného výcviku Vlasta Tomanová.
Nemocnicím scházejí lékaři, zřejmě odloží plánované operace...

Článek z webu Orlického deníku odvolávající se na nejmenovaný zdroj informací zřejmě z lékařského prostředí Orlickoústecké nemocnice byl odstraněn. Mnoho lékařů vypovědělo své nadúvazky, nový ředitel Tomáš Julínek také údajně lékařům odebral příplatek, který loni pro uklidnění situace zajistil hejtman Martin Netolický. Situaci , t.j. zajištění pohotovostních služeb 24 hodin denně má řešit směnný provoz. Je to škoda, občany by právě takové informace zajímaly. Věřím, že se Orlický deník znovu k této problematice vrátí