„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

nebude posuzována podle zákona (EIA)


Příliš tomu nerozumím, ale stanovisek a podmínek není mnoho, jde přitom o stavbu za 6 miliard korun. Žádné požadavky se konkrétně netýkají protihlukových bariér, nic se konkrétně netýká lidí. Čekal bych to u stanoviska Krajské hygieny a  také orgánu ochrany přírody a krajiny. Myslím, že to neznamená, že  se s tím nedá nic dělat. Hluk z železnice není trvalý ale betonové protihlukové stěny jsou navždycky,  proti hluku neochrání, zato zničí celé město, nejde o úsek trati s rychlostí 160 km/h. Rozhodnutí s výše uvedeným nadpisem bylo vydáno 9.8. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje.

 
Za podstatný považuji i tento text: 
Všeobecným cílem úprav je zvýšení rychlosti při dodržení parametrů interoperability a modernizace osobního nádraží. Zvýšení rychlosti je navrženo rekonstrukcí především v hlavních traťových kolejích zaústěných do osobního nádraží, zahrnuty jsou i úseky pro nákladní dopravu, u kterých se  zvýšením traťové rychlosti z 60 na 80 km/h podařilo dosáhnout podstatného snížení doby průjezdu uzlem. 
Takže zvýšení rychlosti o 20 km/h vyvolá investici do betonových stěn za 3 miliardy korun a natrvalo zničí naše město?

Stanoviska jednotlivých významných úřadů


Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí pod č.j. KHSPA 12561/2017/HOK-UO ze dne 3. 8. 2017:
S návrhem záměru ,,Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ souhlasí a požaduje:
1. V PD pro územní řízení budou konkrétně rozpracována individuální protihluková opatření (,,IPO“) u všech objektů, u kterých je dle hlukové studie předpokládáno překročení  hygienických limitů hluku.
2. K územnímu řízení bude doplněn výpočet vibrací pro stav po realizaci stavby ve výhledu pro rok 2030.
3. V PD pro územní řízení bude zakresleno umístění recyklační linky na zpracování kameniva s vyznačením nejbližší obytné zástavby.
4. K projektové dokumentaci stavby pro stavební řízení bude předložena podrobná akustická  studie – výpočet hlučnosti ze stavební činnosti s upřesněním překladišť a dopravních cest a návrhem opatření pro eliminaci hlučnosti u nejbližší obytné zástavby. Akustická studie bude obsahovat pro etapu výstavby výpočet hlučnosti pro konkrétní stavební mechanismy a návrh protihlukových opatření. Studie bude konzultována se zástupci obcí z důvodu mj. podchycení všech chráněných objektů.
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové pod č.j. ČIŽP/45/2017/520 ze dne 2. 8. 2017:
Oddělení ochrany ovzduší:
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.
 
Oddělení ochrany vody:
V předkládaném oznámení záměru ,,Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ není specifikován zdroj užitkové (technologické) vody použitý při výstavbě a následně i při provozu. V dalším stupni dokumentace je potřeba specifikovat zdroj užitkové vody.
Hodnocení příslušného úřadu: Upozornění na podmínku pro navazující řízení.
 
Oddělení odpadového hospodářství:
ČIŽP, oddělení odpadové hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky
 
Oddělení ochrany přírody:
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.
 
Oddělení ochrany lesa:
Realizací stavby dojde k záboru pozemků určených pro plnění funkce lesa i k dotčení ochranného pásma lesa. S ohledem na ochranu lesa je tedy nezbytné zajistit ochranu lesních porostů před  poškozením. Zejména výkopové práce a další práce narušující stávající terén v lesních porostech  nebo v jeho těsném sousedství, musí být provedeny s ohledem na zachování stability lesního porostu. Rizikové je zejména odstranění nebo poškození kosterních kořenů s průměrem přesahující  2 cm (podle ČSN 83 9061 upravující ochranu porostů a stromů při stavebních pracích). Pro splnění  podmínky šetrnosti výkopu pomocí mechanizace je potřeba dodržovat vzdálenost 5 m od paty  kmene jednotlivých dřevin. Plánované omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa  musí být příslušným orgánem státní správy lesů povoleno na všech plochách, na kterých budou  probíhat stavební práce. Realizací záměru dojde k omezení plnění ekologických funkcí lesního  porostu, je tedy s ohledem na ochranu lesa nezbytné, aby nedošlo k jakémukoli zasažení lesních  porostů mimo plochy, na kterých budou funkce lesa omezeny.
Hodnocení příslušného úřadu: Odkaz na zákonné povinnosti, vyplývající z právních předpisů.
 
Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí pod č.j. MUCT/15577/2017/ZPR/LSP/1043 ze dne 1. 8 . 2017:
Vodoprávní úřad: K výše uvedenému záměru nemáme připomínek. Upozorňujeme na skutečnost, že v dalším stupni
projektové dokumentace je potřeba vyřešit likvidaci povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen srážkové vody) v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem.
K návrhu vhodného řešení je možné využít TNV 75911 a ČSN 759010.
 
Hodnocení příslušného úřadu: Odkaz na zákonné povinnosti, vyplývající z právních předpisů.
 
Orgán nakládání s odpady:
K předloženému materiálu nemáme z hlediska nakládání s odpady připomínek.
 
Orgán ochrany přírody a krajiny:
Upozorňujeme na skutečnost, že v dalším stupni projektové dokumentace je nutné rekonstrukci propustků vodních toků navrhnout tak, aby byla umožněna migrace živočichů, tj. přechod suchou nohou podél vodního toku. Nesouhlasíme s tvrzením uvedeným v dokumentaci (na str. 55), že  instalace migračních berm by měla minimální pozitivní dopad. K ostatním částem projektové  dokumentace nemáme připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu: Upozornění na podmínku pro navazující řízení.
 
Orgán ochrany ZPF:
Záměrem budou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyžadující souhlas podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně  zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen ,zákon o ZPF), musí být zpracována se  zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona o ochraně ZPF), umístění stavby musí být navrženo tak, aby z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem  chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu,  a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Jelikož  se trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu bude dotýkat více orgánů ochrany  zemědělského půdního fondu téhož stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany  zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy. 
Hodnocení příslušného úřadu: Odkaz na zákonné povinnosti, vyplývající z právních předpisů.
 
Orgán státní správy lesů:
K předložené dokumentaci nemáme připomínek.

(mm)