Má se v České Třebové zachovat

provoz městského krematoria?

Tuto otázku bude muset do dubna t.r. odpovědět městské zastupitelstvo. Stávající nájemní, správě pachtovní smlouva  je uzavřena na dobu určitou 10 let a končí 31. března 2019. Již rok předtím by však měl mít stávající nájemce mít jasno v tom, zda bude provoz tohoto zařízení pokračovat, zda je město ochotné prodloužit stávající smlouvu. Nová smlouva by jistě mohla mít jiné podmínky.
Položení dotazu je odůvodněno také tím, že životnost stávající kremační pece je omezena a v roce 2020 bude nutné stávající pec nahradit novou. To bude stát nemalé peníze, řekněme 8 milionů korun.  Na základě žádosti občanů, kteří většinou bydlících nedaleko a stěžujících si na obtěžování občasným černým kouřem naznačujícím nedodržení standardních podmínek provozu  přislíbil starosta Jaroslav Zedník veřejné projednání problému. Bylo provedeno dvojnásobné měření emisí, oprava vyzdívek a také ekonomické zhodnocení dosavadního provozu krematoria ve vztahu k městu Česká Třebová.   Odbor majetku města připravil k této problematice dokument,  se kterým seznámil zastupitele.  Je jistě ve veřejném zájmu aby byli alespoň ve stručnosti s dokumentem seznámeni i občané města. Proto jsem z tohoto dokumentu připravil následující výtah (celkem má dokument s přílohami 35 stran A4). Z uvedených dat pak vychází některé uvedené úvahy. Pro budoucnost žádné doporučení nedávám.
 
Užívání městského krematoria
Krematorium provozuje po celou dobu, kdy jej město vlastní, podnikající fyzická osoba. Smlouva je prostřednictvím dodatku uzavřena na dobu určitou, do konce března 2019.
Ekonomika
Nájemní (později pachtovní) smlouvou z roku 1998 jsou v přiměřeném rozsahu stanoveny nájemci (pachtýři) povinnosti při údržbě a opravách kremační linky a chladicích zařízení, včetně četností a finančních limitů.
Období Příjmy Výdaje
     
2001-07 5 250 000 5 958 000
2008-13 7 500 000 1 498 000
2014-17 5 750 000 4 815 331
     
celkem 18 500 000 12 271 331
Celkový výsledek provozu za léta 2001 - 2017 je tedy pro město přínosem ve výši cca 6 200 tis. Kč. Podle dalšího textu firmy TABO-CS není ovšem započtena vstupní investice, tedy hodnota pece, pořízené v roce 1995 (8 milionů Kč) - viz text firmy TABO - CS, s.r.o.  Prakticky to znamená, že výše nájemného měla být během provozu krematoria stanovena vyšší. Sice postupně roste, ovšem výsledek za celkové období není velkým přínosem. Jde přitom o zařízení intenzivně využívané v podstatě na hranici možností a nájem na tuto skutečnost nereflektoval. Na provozu krematoria vydělával především nájemce. Výrobce pece odhadl za léta 1995 - 2017 hrubý obrat pouze ze spalů ve výši 77 milionů korun. Další obrat měl nájemce z provozování pohřební služby a doplňkových služeb. Text upozorňuje na vysoký počet spalů, o polovinu vyšší než je průměr v republice. Díky tomu byla životnost pece zkrácena a město tedy stojí před novou velkou investicí dříve, než by bylo nutné v případě, kdyby byl provoz řekněme poloviční.  To vše bychom měli mít na mysli při eventuelním prodloužení nájemní smlouvy.
Nájemné za objekt a zařízení krematoria nyní činí 1,5 mil Kč ročně (od roku 2015), kdy došlo k poslednímu zvýšení  částky o 20%. Předtím nájemné činilo v letech 2008 - 2014 1,25 mil. Kč a předtím v letech 2001- 2007 pouze 750 tis. Kč ročně. Výši  nájemného je oprávněna stanovit svým usnesením rada města, věřme že na základě předložených ekonomických rozborů. Hodnota nájemného stanoveného (za celý objekt) měla vydělat nejen na provozní, t.j. střední a generální opravy pece, ale také další údržbu budovy a pevně instalovaného zařízení, na údržbu a výměnu chladícího zařízení, ale bylo třeba ušetřit na předpokládanou investici  do výměny pece. Jde o komerční pronájem podnikající firmě, z provozu pronajatého krematoria tedy město nemělo mít ztrátu.  Mohou vzniknout pochybnosti o tom, zda stanovená výše nájemného (nově pachtu) toto splňovala.
Cena za spaly a cenová politika provozovatele
Stanovení ceny je záležitostí provozovatele stejně jako poskytování např. množstevních slev partnerům, dovážejícím těla k spalování odjinud. Důsledkem prováděné cenové politiky však mohlo být i to, že právě Třebováci platili vyšší ceny za spal než bylo účtováno jiným pohřebním službám. Ceny účtované za spal v českotřebovském krematoriu byly zřejmě levnější než jinde, protože sem přijížděla a přijíždí vozidla pohřebních služeb i z velkých dálek byť mohou využít stejné služby jinde. Snad díky tomu je počet spalů v našem krematoriu dost nadprůměrný. Konkurence existuje a kapacita ostatních krematorií je dostatečná. Možná proto také šetřil cenovou politiku zdejšího krematoria Antimonopolní úřad. Dumpingové ceny však nezjistil a podání bylo odloženo.
Emise
Určitou názornou představu o funkci a konstrukci kremační pece TABO dává pohled na ovládací panel obsluhy. Byť je kremační proces do značné míry automatizovaný, má obsluha stále nezastupitelnou roli, zejména při řešení nestandardních situací. Záležitost vlivu provozu krematoria na životní prostředí je otvírána vcelku pravidelně. Občané reagují zpravidla na občasný výskyt černého kouře, který je však pouze jednou ze znečisťujících složek.
Určujícím právním předpisem je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vlastní emisní limity jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Konkrétně pro krematoria jsou limity stanoveny pro kysličníky dusíku (NOx), kysličník uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC) a tuhé znečišťující látky (TZL). Vzhledem k tomu, že se koncentrace jednotlivých emisí v průběhu spalu mění, hodnotí se jak průměrná koncentrace, tak jednotlivé nejvyšší hodnoty.
Povinnost provést měření nastává jednou za tři roky, provádějí je akreditované laboratoře, jedno měřeni zahrnuje běžně pět po sobě jdoucích spalů, měření stojí cca 15.000,-Kč. Pravidelné měření proběhlo v roce 2015, výsledky prokazují, že zařízení pracovalo na zhruba polovičních hodnotách limitů. Další dvě měření proběhla v roce 2017 na základě objednávky města po stížnostech občanů.  měření byla provedena před a po provedeni opravy vyzdívek, ke které bylo přistoupeno na základě servisní zprávy z června 2017. Hodnoty před opravou byly mezní, po opravě opět hluboko pod limitem. (viz tabulky).
Výsledky měření uvádím v tabulce, průměrné i špičkové hodnoty včetně porovnání s limity.  Znovu upozorňuji na skutečnost, že celkové množství emitovaných látek opět souvisí s množstvím realizovaných spalů. Čím více spalů, tím více pevných i plynných emisí. Pokud zde ovšem takové zařízení instalujeme, je zapotřebí  volit optimální provoz. Takový, aby se zaplatila investice a současně aby se zařízení nadměrně neopotřebovávalo a zbytečně nerostlo celkové množství emitovaných látek. Materiál nijak neuvádí, zda má na kvalitu prostředí v okolí vliv nepřízeň počasí, např. inverze. Poloha na vyvýšeném místě nad městem je vhodná, ochranné  stometrové pásmo je dodrženo, ale měření imisí v okolí nebylo prováděno.
 
Dopis firmy TABO - CS, s.r.o.  popisuje další postup v případě, když bude krematorium provozováno i nadále:

Odborníci z firmy doporučují další postup takto:
1) Kremační pec č. l je již opravována se značnými obtížemi a po roce 2020 již bude generálně (klasická GO) neupravitelná, většina ocelových konstrukcí je částečně propálená tepelným působením provozu a potrhaná tlakem vyzdívky, jsou potíže držet tvar a rozměry této ocelové konstrukce pro instalaci další vyzdívky, potíže s demontáží a zpětnou montáží kapotáží, vrat, manipulačních dvířek, plynové hořáky a další plynové komponenty jsou přes 20 let staré a na hranicí bezpečnosti.
2) Tato kremační pec č. l byla uvedena do provozu v lednu 1995, celková investice byla cca 8  miliónů Kč.
3) Tato kremační pec č. l byla generálně opravována v letech 2001, 2007 a 2014, celkové náklady na tyto 3x GO byly cca 5.milionů korun českých).
4) Tato kremační pec č. l za 23 let intenzivního provozu (dle našich údajů v průměru cca 3.300 kremací ročně, oproti republikovému průměru, který je cca 2.200 kremací ročně na jednu pec), zpracovala asi 77.000 kremací, množství spálených jiných např. nemocničních kontejnerů neznáme.
5)  Při průměrné ceně za žeh za období 23 let jen 1.000,- Kč , která se v letech 1995 až 2017 pohybovala v rozmezí 400 až 1.500 Kč , se jedná jen z operace „kremace" o hrubý obrat 77.000.000,- Kč (slovy : sedmdesát sedm miliónů korun českých).
6)  Pokud vedení města Česká Třebová nehodlá nejpozději v roce 2020 zakoupit kremační pec č. 2 (což dříve bylo v plánech města) pak klasickým způsobem jako v dřívějších letech nebudeme schopni zajistit další GO pece klasickým způsobem a navrhujeme v tomto případě osvědčené náhradní řešení a to nejpozději na rok 2020.
7) Zajistit v roce 2020 celkovou výměnu pecního tělesa - pece č. l („zhodnocení") na místo stávajícího pecního tělesa, které by se totálně demontovalo a nahradilo novým včetně nových mechanických, plynových a dalších komponent, kapotáží apod.
8) S tímto „zhodnocením" kremační pece máme zkušenosti z z dalších krematorií v Ostravě a ve Strašnicích a připravujeme to pro Kladno a Minsk.
 
Z dopisu nájemce radě města

dne i. 4. 2014 byl mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a mojí fyzickou osobou jako nájemcem uzavřen dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor Krematoria v České Třebové na ulici Hřbitovní 1160 ze dne l. l. 1998. Současný nájemní vztah je tak výše uvedeným dodatkem prodloužen do 31. 3. 2019. Jak víte, služby v oboru pohřebnictví poskytuji již 32 let. I nadále bych velice ráda pokračovala v poskytování těchto služeb, aby byly zajištěny na vysoké úrovní pro občany města Česká Třebová a občany okolních obcí, tak jako je tomu doposud.
V současné době lze říci, že se nám spolu s mými zaměstnanci podařilo vytvořit stabilní a kvalitně fungující prostředí, kdy poskytujeme služby nejen běžným občanům, ale i stálým partnerům zejména z okresních měst. Zajišťujeme kompletní pohřební služby od převozu zemřelého, uspořádání smutečního obřadu, pohřbu a kremace. Profesionalita a vysoce etický přístup jsou pro nás více než jen pravidlem. Jelikož se z našeho pohledu jedná o významnou a nezastupitelnou službu občanům města a okolí, přistupujeme k veřejnosti velice vstřícně a otevřeně. Naposledy dne 9. 9. 2017 jsme uspořádali den otevřených dveří, kde jsme návštěvníkům zpřístupnili běžně nepřístupné prostory Krematoria a diskutovali s veřejností o provozu Krematoria včetně technických otázek provozu Krematoria.
Považuji za důležité zdůraznit, že provoz Krematoria žádným způsobem neruší své okolí. Provoz je prakticky bez jakýchkoli vedlejších zátěží pro své okolí. Spolu s Městem Česká Třebová máme velkou snahu o to, aby Krematorium bylo na vysoké technické úrovni a fungovalo k všeobecné spokojenosti. V současné době probíhala oprava pece Krematoria. Pec a veškerý provoz Krematoria je pravidelně podrobován kontrolám. Všechny tyto kontroly probíhají bez závad a emisní limity řádně plníme. I tak nespíme na vavřínech a neustále se snažíme naši činnost vylepšovat. V současnosti je řešena otázka, zda provést kompletní rekonstrukci pece případně zda pořídit pec novou v roce 2019/2020.
Společně s Vámi jako pronajímatelem a vlastníkem nebytových prostor se snažíme maximálně zpříjemňovat prostředí Krematoria. S předstihem jsme zajistili plnění požadavků nové právní úpravy, které jsou vtěleny do novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, která nabyla účinnosti dne i. 9. 2017. O povinnostech, které jsou nově stanoveny novelou zákona o pohřebnictví, jsme informovali i subjekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Naši vstřícnost a ochotu třetí subjekty velmi oceňují, a to nejen z tohoto důvodu. Jedná se zejména o Léčebny dlouhodobě nemocných, Pečovatelské domovy, Domovy důchodců apod.
Krematorium v České Třebové bylo dokončeno a uvedeno do provozu v květnu roku 1970. V současné době je jedním z 27 krematorií včele České republice. Krematorium v České Třebové je spádovým krematoriem i pro okolní obce a města. Při budování Krematoria bylo počítáno s tím, že se stane provozem užívaným širokým okolím.
Krematorium je v daném místě provozováno již 47 let a jedná se tak o provoz, na který je i nejbližší okolí Krematoria zvyklé a nemá s ním žádný problém. Vyskytly se jen řídké projevy obav z provozu Krematoria a to u velmi malého počtu obyvatel z ulice Polní, se kterými jednáme velmi vstřícně, otevřeně s nimi komunikujeme a vysvětluje jim problematiku provozu Krematoria tak, aby se do budoucna pokud možno, co nejvíce předešlo případným stížnostem na provoz Krematoria. Přesto je namístě podotknout, že se jedná jen o hrstku obyvatel, kteří v místě bydlí. Prakticky všichni ostatní jsou s naší činností v místě spokojeni a necítí z provozu Krematoria žádná případná rizika ani omezení. Také je namístě podotknout, že s ohledem na dlouhou, téměř půl století trvající tradici tohoto provozu v České Třebové, obyvatelé dané lokality museli nezbytné s činností Krematoria při pořizování si svého bydlení v místě, počítat. Provoz Krematoria je tak nemůže v žádném případě nikterak omezovat.  Pomocí 11 vitrín, které jsou rozmístěny po městě České Třebové připomínáme občanům výročí občanů, kteří tu s námi již nejsou, a informujeme denně o konání smutečních obřadů
Na dnech otevřených dveří byla s širokou veřejností probírána problematika vyšší váhovosti ostatků, což souvisí s vyšším životním stylem, který žijeme a je jakýmsi obecným trendem. I s ohledem na tuto skutečnost se snažíme neustále činnost Krematoria vylepšovat.
Obřadní místnost s Krematoriem a přilehlým hřbitovem je také klidovou zónou Města Česká Třebová, kam chodí mnoho občanů města na procházky. Budova sama nemá jiné racionální využití. V budově je také provozováno květinářství. Naše společnost zaměstnává 7 stálých zaměstnanců a na naši činnost je přímo navázáno dalších 6 externích pracovníků, kteří s námi pravidelně spolupracují. V květinářství jsou pak zaměstnáni další 4 pracovníci. Obřadní síň a Krematorium tak v současné době dává práci a obživu přímo 17 pracovníkům. Jedná se o provoz naprosto soběstačný, který s výjimkou občasných investic do infrastruktury provozu nespotřebovává finanční prostředky z příjmů Města, naopak přináší Městu pravidelné příjmy sám.
Naše společnost v letošním roce slaví 25 let trvající spolupráci s Městem Česká Třebová. Jsme přesvědčeni, zeje za námi velmi úspěšná a plodná spolupráce, na kterou bychom rádi navázali i v dalším období. Rádi bychom oslavili společně s Městem padesáté výročí otevření Krematoria v Městě Česká Třebová, které se bude konat v květnu roku 2020.
 
Počty kremací v České republice v letech 2012 - 2016 (v r. 2016 bylo v ČR celkem 107750 zemřelých)                           • Zastavitelné pozemky v Rudoltičkách  za ulicí Polní jsou mimo ochranné pásmo krematoria       


  Co je třeba rozhodnout:

  1) Zda má mít město Česká Třebová zachovaný provoz krematoria

  2) Pokud ano, tak jakým způsobem zajišťovat provoz, tedy zda prostřednictvím městské společnosti nebo prostřednictvím nájemce a případně jaká je možnost omezit  počet realizovaných spalů, aby se opět nesnižovala zbytečně životnost pece a zařízení.

  3) Pokud ne, tak jak  upravit zařízení pro pohřební službu a její fungování. nejde totiž jen o investici do spalovací pece, ale také do obnovy obřadní síně, chlazení a dalších prostor dle nových předpisů.  

  Investice do objektu bude tedy stejně nutná. (mm)