Některá historická výročí našeho města v roce 2018

Před 660 lety ( roku 1358) bylo panství lanšperské převedeno na biskupství v Litomyšli.
Před 475 lety ( roku 1543) se datuje první zmínka o místním špitálu.
Před 245 lety ( roku 1773) postihl obyvatele města a okolí hladomor.
Před 225 lety ( 28. června 1793) zapálil blesk farní kostel sv. Jakuba. Došlo k jeho úplnému zničení.
Před 160 lety ( roku 1858) byla vybudována krajská silnice do Litomyšle.
Před 155 lety ( roku 1863) byla založena Záložna města České Třebové. Předsedou byl zvolen jednomyslně MUDr. František Rybička. V této funkci působil do roku 1866.
Před 150 lety ( roku 1868) byl zvolen starostou města kupec Alexandr Vrba. Téhož roku byla zřízena čtyřtřídní chlapecká a dívčí škola, která v roce 1871 byla rozšířena na pětitřídní.
Před 130 lety ( roku 1888) byl zaveden v textilce na Parníku plyn a také elektrické osvětlení. V tom samém roce bylo založeno učitelem Janem Tykačem městské muzeum.
Před 110 lety ( roku 1908) byla provedena částečná regulace řeky Třebovky. Došlo také k založení Konzumní jednoty, svépomocného dělnického spolku.
Před 95 lety ( 9. ledna 1923) byl založen pěvecký sbor Bendl a Klub českých turistů.  V témže roce došlo k zahájení stavby Herzánova mostu a byla započata výstavba silnice z České Třebové do Kozlova.
Před 90 lety ( roku 1928) byly v Sadové ulici otevřeny nocležny pro vlakové čety.
Před 85 lety ( roku 1933) byla postavena chata Klubu čsl. turistů na Kozlovském kopci.
Před 80 lety ( roku 1938) bylo postaveno městské koupaliště nákladem přes 600 000 Kčs.. Nádrž byla napájena vodou Křivolického potoka. V tom samém roce pracovalo u ČSD 3 223 zaměstnanců.Ve městě bylo kolem 130 různých spolků a korporací.
Před 70 lety ( roku 1948) byla založena Osvětová beseda. V témže roce byl městys Parník připojen k České Třebové a došlo také k založení ZK ROH železničářů.
Před 60 lety ( roku 1958) začala stavba vlečky u textilní továrny na Parníku. Následovala výstavba nové teplárny a kotelny. V tom samém roce (15. ledna ) bylo rozhodnuto OV KSČ o spojení českotřebovské Perly s ústeckým Utexem.
Před 55 lety ( roku 1963) došlo k zřízení Provozního oddílu Česká Třebová. Byla dokončena stavba polikliniky ČSD, do provozu byla uvedena v parnické textilce teplárna a také se začala stavět čistírna odpadních vod na Lhotce.
Před 50 lety ( roku 1968) přišla okupační vojska států Varšavské smlouvy do České Třebové. Kasárna v Borku byla zabrána sovětským vojskem.
Před 40 lety ( roku 1978) se konaly oslavy 700. výročí založení města. Došlo také k přejmenování Východočeské armaturky na koncernový podnik Sigma.
Před 35 lety ( roku 1983) byla zahájena výstavba dětského areálu pod Jelenicí a došlo k otevření velkoprodejny potravin na Novém náměstí.
Před 30 lety ( roku 1988) slavilo městské muzeum 100 let od založení.
Před 25 lety ( roku 1993) byl Dělnický dům vrácen městu. Ve městě bylo zřízeno detašované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera Pardubice.
Před 20 lety ( 26.11. 1998) byl mezi deseti nejlepšími postiženými sportovci, které přijal na pražském Hradě prezident republiky Václav Havel, Českotřebovák Zdeněk Šebek. V Matyášově ulici byla dokončena rekonstrukce Domu pečovatelské služby. Generálním ředitelem ČD byl jmenován Českotřebovák ing. Dalibor Zelený.
 
                                                                                                                                                                         Jan Skalický