Výsledky činnosti Městské policie v roce 2017         

Na závěr uplynulého kalendářního roku byla provedena analýza činnosti Městské policie a její výsledky byly zpracovány tak, aby se mohly stát součástí souhrnu dat celorepublikové zprávy hodnotící bezpečnostní situaci v České republice, což je dokument, který předkládá Ministerstvo vnitra ČR. Jak tedy vypadal v České Třebové z pohledu strážníků loňský rok v číslech?

Tabulka č.1

 

Rok 2017

Celkový objem udělených pokut

277 900,- Kč

           ….. z toho dopravní přestupky

202 400,- Kč

           ….. z toho ostatní přestupky

75 500,- Kč

           ….. z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka

80 000,- Kč

Tabulka č.2

 

Rok 2017

Celkový počet zjištěných případů protiprávního jednání

7 837

            ….. z toho dopravních

7 545

                            … z toho úsekové měření

5 581

            ….. z toho ostatních

292

                            … § 4        – přestupky proti městským vyhláškám

127

                            … § 5        – přestupky proti veřejnému pořádku

48

                            … § 7        – přestupky proti občanskému soužití

17

                            … § 8        – proti majetku

67

                            …              - ostatní          

3

                            … §35       - alkohol + cigarety

30

Z toho počet přestupků a správních deliktů zpracovaných ve formě oznámení správnímu orgánu

5 878

Tabulka č.3

Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku

Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO

2

Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí první pomoci

39

Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru

91

             ….. při haváriích (přírodní, technické, ekologické)

23

             ….. při požárech

12

             ….. při otvírání uzamčených prostor

56

Počet odchycených psů

45

             ….. z toho umístěných v záchytném zařízení

26

Počet zjištěných a odevzdaných nálezů

63

              ….. z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.)

42

              ….. z toho jízdních kol

2

Počet zjištěných vraků vozidel

9

 Tabulka č.4

Spolupráce s Policií ČR

Rok 2017

            ….. zjištěné události spadající do působnosti a předané PČR

33

            ….. zjištěná podezření ze spáchání trestného činu

17

            ….. osoby podezřelé ze spáchání TČ zadržené přímo na místě

14

            ….. asistence strážníků při zajišťování místa dopravní nehody

28

            ….. řidiči zadržení při řízení vozidla pod vlivem alkoholu

0

            ….. počet zadržených osob hledaných Policií ČR

4

            ….. asistence provedené na žádost Policie ČR

97

Výše uvedená čísla si zaslouží bližší rozbor, protože jsou na první pohled odlišná od dat z minulých let. Celkový počet zjištěných přestupků byl samozřejmě ovlivněn spuštěním stacionárního měřícího zařízení (červen) sledující průměrnou rychlost vozidel projíždějící přes Třebovici v Čechách. Všechna porušení předpisů jsou zpracovávána na městské policii tak, aby správní odbor dostal kompletní podklady pro rozhodnutí ve správním řízení.
Od července je v platnosti nový zákon o přestupcích a také všechny navazující předpisy upravující problematiku přestupků. Některé sankce byly zcela zrušeny (např. zákaz pobytu), stejně jako možnost řešit protiprávní jednání nízké společenské nebezpečnosti domluvou. Podotýkám, že z našeho pohledu byl zákaz pobytu jediným alespoň trochu účinným trestem ve vztahu k sociálně nepřizpůsobivým občanům (tzv. bezdomovcům). Pokud se týká kontroverzního „protikuřáckého“ zákona, tak všechny přestupky, které strážníci řešili, byly spáchány kouřením na místech související s veřejnou dopravou, žádný přestupek nebyl zjištěn v hostinských zařízeních. Co však narostlo, byl počet stížností na rušení nočního klidu kouřícími občany před bary a restauracemi. Nejedná se však o celoměstský problém, spíše konkrétní podniky a lokality. Dle mého osobního názoru by si zákon zasloužil novelizaci umožňující provozovatelům zřídit v restauracích stavebně oddělené a bezobslužné kuřárny pro zákazníky, problémy s rušením nočního klidu by to vyřešilo.
Za zmínku určitě stojí zjištění pachatelů opakovaného poškozování a krádeží výzdoby hrobů na městském hřbitově, stejně jako odložení odpadů (ve dvou případech dokonce uhynulých nebo poražených zvířat) mimo určená místa (tzv. černé skládky), obojí bylo po zveřejnění veřejností pozitivně hodnoceno. Pouze dílčí úspěchy byly zaznamenány při zadržení několika pachatelů poškozování cizí věci tzv. sprejerstvím, v této oblasti nás spolu s kolegy z Policie ČR ještě čeká mnoho práce. Výrazně pak poklesl počet nahlášených krádeží zboží za provozu v nákupních centrech, přisuzujeme to jednak personálním problémům bezpečnostních agentur, ale i větší organizovanosti pachatelů, kteří se jednání dopouštějí často ve skupinách s cílem odlákat pozornost personálu.
Pokud se týká přestupků proti městským vyhláškám a nařízením, na čele je jednoznačně volné pobíhání psů bez dozoru jejich majitelů, kde bylo zjištěno 82 případů, což je nárůst oproti minulým rokům, který si neumíme vysvětlit jinak než nekázní jejich majitelů. Ruku v ruce s tím narostl i počet napadení psy, kdy jsme zaevidovali 6 případů. Rovněž výrazně vzrostl počet zjištěných podomních prodejců (15 případů), za to patří dík veřejnosti.
Strážníci absolvovali v průběhu roku několik školení nejen z oblasti novelizace právních předpisů, ale i poskytování zdravotní pomoci, což mohli zúročit v téměř čtyřech desítkách případů přímo v terénu, i letos bylo zachráněno několik lidských životů. Abychom se mohli bezpečně pohybovat i v kolejišti dráhy, např. při zmaření pokusů o sebevraždu, proběhlo také proškolení instruktorem drážního úřadu.

Tabulka č.5   (Pouze vybrané přestupky)

Typ dopravního přestupku

rok 2017

Nezaplacení parkovného

91

Porušení zákazu vjezdu

116

Stání v křižovatce

37

Stání na vyhrazeném parkovišti

67

Parkování v zákazu stání

36

Parkování v zákazu zastavení

116

Parkování v zóně zákazu stání

971

Parkoviště s časovým limitem

318

Cyklisté – jízda na neosvětleném kole

8

Stání na chodníku

36

Porušení předepsané rychlosti

5581

K dopravě pouze tolik, že k přestupkům detekovaných automatickým systémem (viz. výše) je možné přičíst 1 964 případů protiprávního jednání zjištěných strážníky přímo v ulicích, v 785 případech byla na místě udělena finanční pokuta. Nejčastějším typem přestupku zůstává neoprávněné parkování v zónách s dopravním omezením, situaci kolem dopravního terminálu, v centru města i na sídliště Lhotka považujeme za v čase neměnnou a v rámci možností akceptovatelnou, ovšem pouze za podmínky našeho pravidelného dohledu. Dopravní problémy způsobené stavebními akcemi v souvislosti s rekonstrukcemi silnic a chodníků, zvláště pak na hlavním tahu, řešíme operativně a v koordinaci s dotčenými subjekty, řidiči nám svým rizikovým chováním příliš nepomáhají. Na základě smlouvy uzavřené s obcí Semanín zajížděla hlídka městské policie po dobu rekonstrukce „Tří mostů“ do této obce preventivně působit především na projíždějící nákladní vozidla. Prevenci obecně bychom v budoucnu chtěli věnovat větší pozornost, doufám, že se zvýšený příjem města za pokuty v oblasti dopravy projeví také v instalaci nových technických prvků zajišťujících bezpečnost, např. u ZŠ Ústecké.
Chtěl bych zdůraznit naši výbornou a stále se rozvíjející spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů, které budu věnovat zvláštní zprávu. S kolegy z obvodního oddělení Policie ČR, ale i ostatními složkami integrovaného záchranného systému se setkáváme nejen ve službě, ale i neformálně např. při sportovních akcích, lze říci, že naše vztahy je možné označit jako nadstandardní, což my zúročíme a veřejnost jistě ocení při našich společných zásazích.   
Součástí městské policie jsou i dvě asistentky prevence kriminality působící na Semanínské ul., jejichž místních znalostí a respektu komunity využívají jak školská zařízení, tak neziskové organizace působící v této lokalitě. Projekt bude i nadále pokračovat.
Městská policie pracuje již více než dvacet let se stejným počtem strážníků. Na jednu stranu se sice zmenšil počet obyvatelů města, na druhou stranu se však znásobil počet činností, kterými se strážníci zabývají, stejně jako spektrum problémů, které se snaží řešit. Rezerv v našem vytížení již mnoho nenajdeme, už nyní musíme spíše hovořit o stanovení priorit a oblastí, do kterých zaměříme svou pozornost. To však je možné pouze na úkor jiných, často diskutabilně méně důležitých. Ačkoliv se zvyšuje i naše administrativní zatížení při zpracování podkladů pro správní řízení, nedomnívám se, že by to měl být ten hlavní důvod pro zvážení možnosti navýšení našeho početního stavu. Veřejnost chce vidět strážníky nikoliv v kancelářích, ale v ulicích, kde je podle mého názoru jejich místo. Problémy, se kterými se potýkáme, však nijak neovlivní naši snahu odvádět co nejlepší práci ve prospěch jak občanů našeho města, tak i jeho návštěvníků.   

Petr Baláž – zást.velitele MěP