Českotřebovský deník 64/2018 (1/3)   

KARNEVAL V MŠ U STADIONU  - téma "ZIMA"

Během měsíce ledna a února oslovily paní učitelky z mateřské školy U Stadionu rodiče dětí s tím, že v rámci tématu Řemesla a povolání můžou rodiče dětem představit nějaké zajímavé povolání nebo pracoviště. Děti ze třídy Medvídků navštívil pan policista Marian Hejl. Děti si mohly prohlédnout policejní vůz, výstroj policisty a vyzkoušet sirény. Děti z třídy Sluníček si byly pohrát v Dětském ZOO u paní Petry Kosárové a jako dárek dostaly volnou vstupenku k další návštěvě. Také navštívily zubní ordinaci paní MUDr. Lucie Kumpoštové, zde si prohlédly nástroje a vybavení, které při své práci používá paní zubařka, domu si pak každý odnesl zubní nitku. Děti ze třídy Berušek a Motýlků se podívaly do truhlářství pana Radko Jasanského, kde se vyrábí nábytek na zakázku a seznámily se tak s prací truhláře. Všem rodičům, kteří řekli dětem něco zajímavého o své práci, za kolektiv MŠ U Stadionu a Klub rodičů děkuji.
Dne 14.2.2018 se ve všech třídách mateřské školy U Stadionu konal maškarní karneval na téma Zima. Učitelky požádaly rodiče, zda by dětem mohli vytvořit masky doma a tak na karnevalovém veselí byli k vidění sněhuláci, vločky, rampouchy, zimní víly, skřítci, zvířátka, sportovci, atd. Děti si karneval užily, tančily, soutěžily, vyráběly a domů dostaly lízátko a malého skřítka na památku. Tímto děkuji kolektivu MŠ U Stadionu, za krásně připravené dopoledne pro naše děti.  Za klub rodičů Jana Stolariková
 
Konzum Diskont: každý den je něco nového  Foto z 1. března 2018                   


Setkání rady kraje  s představiteli institucí státní správy  

V sále Jana Kašpara v budově Reálky v Pardubicích se uskutečnilo tradiční setkání členů Rady Pardubického kraje s představiteli institucí státní správy a dalších významných institucí v regionu. Mezi pozvanými byli nejen zástupci složek IZS, ale také regionálních poboček například Úřadu práce, Národního památkového ústavu či Katastrálního úřadu. Každá z přítomných institucí prezentovala nejen svoji aktuální činnost, ale také možnosti spolupráce s krajem.
Jedním z debatovaných témat byla metodická pomoc obcím v případě povolování stavební činnosti v blízkosti kulturních památek. „Na základě konkrétní zkušenosti z České Třebové budeme jako kraj sledovat, jak bude na městských úřadech probíhat rozhodování orgánu státní památkové péče. S generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou jsme se již dříve dohodli, že i kdybychom měli být průkopníkem, tak zintenzivníme odbornou a metodickou činnost směrem k orgánu státní památkové péče na obcích s rozšířenou působností a budeme dbát na to, aby byla dodržována vydaná doporučení. Národní památkový ústav je jednoznačným garantem, že nebudou vznikat problematické stavby v blízkosti významných kulturních památek,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten v rámci diskuse upozornil zástupce Krajské hygienické stanice o přípravě rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové a návrhu na protihluková opatření. „Současný návrh obsahuje velmi nevzhledné protihlukové stěny, které na průtahu městem dosahují tří až pěti metrů. Zjednodušeně nazývám návrh nezastřešeným tunelem, protože v některých místech dosahují bariéry včetně náspu až 10 metrů, což je výše přibližně druhého podlaží bytového domu. Rozumím tomu, že je potřeba dodržet hygienické normy, ale musíme jednat o variantě, která bude moderní a nebude hyzdit město. Z vlaku by nebylo vidět na město a opačně. To je pro mne nepřijatelné,“ řekl Netolický.
Majetková vypořádání je nutné urychlit
V rámci debaty se zástupci pozemkového úřadu došla řeč také na majetkoprávní vypořádání pozemků. „Zajištění majetkoprávních vypořádání je velmi důležité ve vazbě na investiční činnost kraje, a to nejen v případě silnic nižších tříd, ale nyní i přivaděčů k D35. Byť se nejedná primárně o státní instituce, tak je důležité, aby právě k nim bylo vše řešeno co nejrychleji a bez větších problémů,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Nové stanice záchranné služby zkrátí dobu výjezdu
Jedinou zúčastněnou organizací, jejíž je kraj zřizovatelem, je Zdravotnická záchranná služba. Její ředitel Igor Paar informoval nejen o stávající personální situaci, ale také i investičních plánech a výstavbě nových stanic ZZS. „V současné době připravujeme mimo jiné výjezdovou stanici ve Starých Čívicích, Moravské Třebové, na Seči či ve Vysokém Mýtě. Chceme zajistit, aby síť výjezdových stanic byla co nejhustší a výjezdová doba k jednotlivým případům se co nejvíce zkrátila,“ uvedl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr
Spolupráce univerzity a středních škol
Zástupci Univerzity Pardubice informovali přítomné nejen o personální změně na pozici rektora, ale také dalších rozvojových plánech jediné vysoké školy v regionu. „Dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a to nejen Fakultou zdravotnických studií, která je v úzkém kontaktu s našimi nemocnicemi. Chceme propojit i další střední školy tak, aby žáci měli co největší povědomí o nabízených oborech a možnostech studia,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. Spolupráci pochválil také radní pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Studentům Dopravní fakulty Jana Pernera jsme zadali zpracování studie, která nám má pomoci v případě dalšího směřování železniční dopravy v regionu. Jsem rád, že pro tyto účely můžeme využívat školu, která sídlí v našem kraji. Zpracovaná studie byla velmi kvalitní a je vidět, že studenti získávají v rámci studia nejen teoretické, ale také praktické znalosti,“ řekl radní Michal Kortyš.
 
Nemocnice v Moravské Třebové zůstane. Novým ředitelem se stal Pavel Havíř

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové má nového ředitele, kterým se na základě výběrového řízení stal Pavel Havíř. Ve čtvrtek dopoledne jej do funkce uvedli hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Na setkání se zaměstnanci nemocnice potvrdili zástupci kraje, že s nemocnicí je ve městě počítáno i nadále, avšak v současné době probíhají náročná jednání o vyřešení majetkoprávních záležitostí, které vznikly již v roce 1994.
„Nový ředitel nastupuje do velmi složité majetkoprávní situace, která v současné době v nemocnici panuje. Má však celou řadu zkušeností nejen ze Svitavské nemocnice, ale i celého krajského zdravotnictví. Chci garantovat, že nemocnice v Moravské Třebové bude součástí naší zdravotnické soustavy i nadále. Pacientů se probíhající majetkoprávní jednání rozhodně nedotknou, protože nemocnice je v provozu a poskytuje péči v nezměněném rozsahu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Jednání s vlastníky objektů jsou stále na začátku a uvědomuji si, že nebudou jednoduchá. Chceme se jednoznačně k problému postavit čelem, avšak pokud se budou požadavky ze strany vlastníků pohybovat kolem avizované částky, pak se bude dohoda hledat opravdu velmi těžko. Necháváme si zpracovat vlastní znalecký posudek, na základě kterého budeme v jednání pokračovat. Cílem kraje je hájit veřejné prostředky, a proto očekáváme rozumnou a konstruktivní debatu,“ doplnil hejtman Netolický.
Perspektivu moravskotřebovské nemocnice v rámci krajského zdravotnictví potvrzuje také krajský radní zodpovědný za oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vedle krajských nemocnic s akutní péčí máme v kraji i další, neméně důležitá zdravotnická zařízení a jedním z nich je právě Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Lůžka pro následnou péči jsou a budou stále potřebnější součástí zdravotnické péče v Pardubickém kraji, proto naše pozornost a podpora těchto zařízení má své jasné opodstatnění a perspektivu. Proto se společně s panem ředitelem Havířem zaměříme na mnohem užší spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízení v regionu a konkrétně zde pak chceme navíc konečně narovnat zdejší nevyhovující majetkoprávní uspořádání, které vzniklo někdy před dvaceti lety,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
V Moravské Třebové v roce 1994 vznikla zcela nestandardní situace, která je od počátku pro provozovatele, nejprve stát a poté Pardubický kraj značně nevýhodná. „Když se seznamuji s detaily tohoto případu, nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl vymyslet systém, kdy majetek je prodán soukromníkovi, provozovatel zařízení platí nájem a přitom zde existuje konkrétní personální propojení mezi vlastníkem a nemocnicí. Tento model odpovídá atmosféře 90. let, ale dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů,“ doplnil k problému hejtman Martin Netolický.

Vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys 2017 v Pardubickém kraji. Vyhlášení proběhne v úterý 6. března 2018 od 11:00 hod. v Congress Centre, Masarykovo nám. 2799, Pardubice), v rámci krajského setkání Svazu měst a obcí.

Bohdaneč chce zrušit "jedničku I/36"

Kamiony a nákladní auta, která projíždějí centrem lázeňského města a zatěžují jeho obyvatele i návštěvníky. To by se mělo v Lázních Bohdaneč brzy změnit. Zástupci Pardubického kraje jednali na Ministerstvu dopravy o dalším postupu v převzetí silnice I/36 do majetku kraje. „Na silnici I/36, která prochází Lázněmi Bohdaneč, je nutné zklidnit kamionovou dopravu. Protože se jedná o silnici I. třídy, není možné na ni zakázat vjezd nákladním autům. Nejjednodušším řešením je převést tuto silnici od státu do majetku kraje a udělat z ní silnici II. třídy. Na ní pak lze za určitých podmínek omezit tranzitní kamionovou dopravu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který společně se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) jednal na Ministerstvu dopravy o dalším postupu. „Pardubický kraj je připraven tento majetek převzít, ale s podmínkou, že stát uhradí případné náklady spojené s vypořádáním cizích pozemků pod silnicemi, nezbytnými stavebnětechnickými úpravami pro zklidnění dopravy. Převod silnice I/36 na nižší třídu a majetkový převod je možno zahájit okamžitě po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi krajem a státem,“ řekl Kortyš.
S Ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že ze strany SÚS Pk budou specifikovány požadavky, které je třeba na této silnici provést z důvodu bezpečnosti a zklidnění dopravy. Jedná se o specifikace technických opatření, jako jsou například vjezdové brány, osvětlení přechodů, dopravní značky a podobně. Tato opatření budou projednávána i se zástupci dotčených obcí,“ řekl Michal Kortyš s tím, že SÚS Pk podklady připraví a co nejdříve je ministerstvu zašle.
„Novou skutečností je, že přípustná hladina hlukové zátěže nevyšla také ve dvou dalších obcích na trase a je otázkou, zda pomůže převod silnice na kraj a snížení tonáže projíždějících vozidel. Protihluková ochrana je nesmírně nákladná a těžko lze předpokládat, že s takovouto zátěží by Pardubický kraj bez dopadové studie dopravní zátěže a bez hlukové studie silnici převzal,“ doplnil Miroslav Němec, ředitel SÚS Pardubického kraje.
Na ministerstvu se hovořilo i o případném obchvatu. „Na jednání padla i otázka vybudování obchvatu kolem Lázní Bohdaneč, a to kvůli hlukovému zatížení, ale právě i z důvodu statutu lázeňského města,“ uzavřel Kortyš.
Přípravy na otevření leteckého oboru v Moravské Třebové pokračují

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve čtvrtek ráno Svitavy. Se starostou třetího největšího města v kraji Davidem Šimkem a senátorem za volební obvod Svitavska Radko Martínkem projednával mimo jiné plány kraje na otevření nového učebního oboru na gymnáziu v Moravské Třebové a rozvoj středního školství ve městě.
Starosta David Šimek se o otevření nového oboru na Gymnáziu Moravská Třebová zajímá ze své pozice předsedy zastupitelského Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. „Považuji za důležité, abychom o celé věci komunikovali na širším plénu. Pan starosta se díky svému působení v zastupitelském výboru zajímá nejen o fungování středního školství ve svém městě, ale i v celém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který starostu detailně seznámil s krajským záměrem. „Cílem je vytvořit při gymnáziu technické lyceum, které zajistí, že již od prvního ročníku budou studenti připravování směrem k letecké oblasti. V současné době pracujeme na skladbě tohoto učebního oboru, protože chceme, aby výukové hodiny byly započitatelné do vzdělávacích kurzů jak pro získání pilotního průkazu, tak způsobilosti v dalších profesích s letectvím spojených,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že v současné době probíhá detailnější příprava struktury obory. Žádost o registraci nového studijního oboru na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR je pak nutné podat do 30. září.
Pardubický kraj ve městě zřizuje čtveřici středních škol. První z nich je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, dále Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Střední odborné učiliště a poslední z nich je Střední zdravotnická škola. „Mohu garantovat, že nedojde k omezování žádného ze studijních oborů, které jsou ve městě v našich školách vyučovány. Vnímáme, že nedostatek pracovních sil je teď už nejen v oborech technického a přírodovědného charakteru, ale prakticky ve všech profesích,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Jaké jsou zkušenosti se sociálním podnikáním v kraji

Pardubický kraj už čtvrtým rokem poskytuje dotace na rozvoj sociálního podnikání. Spolu s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje pozval zájemce o tento druh podnikání na konferenci do sídla firmy Ergotep v Proseči, kde mohli získat aktuální informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, krajského úřadu i zkušenosti z již fungujících sociálních podniků. Sociální podnikání je podporováno dotacemi a granty z Evropské unie, ministerstva i kraje, do budoucna by se ale hlavním nástrojem pomoci mohly stát výhodné úvěry spojené s odbornou pomocí a konzultací. Ministerstvo buduje síť lokálních konzultantů, expertů a koučů, organizuje stáže v úspěšných sociálních podnicích a také provozuje nový web www.ceske-socialni-podnikani.cz. Dotace na sociální podnikání vypisují i některé místní akční skupiny.
Pro osoby se zdravotním postižením a pro firmy, které takové osoby zaměstnávají, poskytuje bohatou škálu pomoci také úřad práce. V Pardubickém kraji je z celkového počtu asi 11 tisíc podniků 170 takových, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Pro ně platí pravidla chráněného podnikání.
Hostitelský Ergotep seznámil účastníky s novým projektem Ergoprogress. V jeho rámci chce vytvořit metodiku vzniku plnohodnotných integračních sociálních podniků, která by se uplatnila v celostátním měřítku.
CzechInvest nabídl sociálním podnikům účast v dodavatelských fórech a databázích dodavatelů nebo zprostředkování spolupráce s designéry. Může také zorganizovat burzu sociálního podnikání, kde by se setkali velcí zaměstnavatelé s možnými dodavateli právě z oblasti sociálního podnikání.