Valná hromada Spolku Gymnázia Česká Třebová            

Valná hromada Spolku gymnázia se sešla ve čtvrtek 22. února tradičně v učebně biologie a také s tradičním programem. Zúčastnili se jí členové spolku od mladých absolventů až po více než osmdesátileté kmety, které zastupoval Ing. Hartman z Ústí nad Orlicí nebo Ing. Otokar Dobrovský. Spolek tedy zosobňuje několikagenerační soudržnost spojenou s působením českotřebovského gymnázia, má nyní 69 členů. Má za sebou úspěšnou činnost, ve které je hlavním cílem podpora práce gymnázia a studentů, kteří zde studují. Předsedou spolku je bývalý ředitel gymnázia PhDr. Petr Poldauf. I to zosobňuje  těsnou spolupráci spolku se školou. 

K valné hromadě spolek společně s vedením školy připravili tradičně "Informátor Spolku gymnázia", ve kterém byla shrnuta činnost spolku a školy za uplynulý rok, shrnuty krajské i celostátní úspěchy, které byly dosažené  loňském roce. A nebylo jich málo.  Důležitou stránkou činnosti spolku je získávání finanční podpory pro studentské aktivity školy, výměnné pobyty žáků (Itálie, Norsko, Slovensko..) Valná hromada také schválila plán činnosti Spolku Gymnázia na rok 2018.

Zde je důležitým úkolem zahájení příprav 110. výročí založení  gymnázia. Tyto oslavy se uskuteční v červnu roku 2019. Ve spolupráci s vedením školy bude připravena koncepce a harmonogram oslav, bude konkretizováno organizační zabezpečení a termíny dílčích aktivit (almanach, program, zodpovědnost apod. Na webových stránkách školy bude ještě do konce letošního roku 2018 zprovozněn přihlašovací formulář pro absolventy. Spolek se také zavázal všemožně pomoci s propagací oslav 110. výročí založení školy. Spolek Gymnázia tedy přistupuje ke svým úkolům odpovědně (nic se nedělá "napolovic"), ať se již týkají pravidelné podpory aktivit pořádaných pro studenty, tak k úkolům důležitým pro propagaci nadcházejícího výročí založení školy.

Zde je vidět velký rozdíl např. ve srovnání s "opatrným" přístupem města k letošní připomínce 740 let existence České Třebové, kde stále není rozsah ani obsah akcí k výročí detailně zveřejněn, ačkoliv je jubilejní rok již v plném rozběhu.  (mm)

Situace školy - ze zprávy řešitele školy Mgr. Josefa Menšíka

Od 1. ledna 2015 se historická budova českotřebovského gymnázia stala majetkem Pardubického kraje, zřizovatel školy je tak nyní také vlastníkem objektu. I v tomto školním roce bylo realizováno několik důležitých stavebních úprav a oprav. Za 22 663 Kč byla vyměněna podlaha v šatně u tělocvičny, 22 854 Kč jsme investovali do pokračující instalace nových svítidel v učebnách, během letních prázdnin došlo také na obvyklou výmalbu některých tříd a chodby. Především však bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rozsáhlou investiční akci s názvem Rekonstrukce kanalizace a odvlhčení suterénu. Začátek prací byl naplánován na přelom srpna a září 2017, celková částka činí 4 300 000 Kč bez DPH. Velmi nás potěšila také informace, že uspěl náš projekt Rekonstrukce a vybavení odborných učeben, z něhož bude v roce 2018 vybudována nejen nová laboratoř fyziky a učebna biologie, ale také instalovány nové počítačové rozvody, zrekonstruovány studentské toalety a zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy. Z evropských dotací a příspěvku zřizovatele bude v tomto projektu v roce 2018 proinvestována částka přesahující 14 milionů korun. V oblasti provozních výdajů byla situace uspokojivá díky nižším nákladům na provoz, ale také díky výnosům z podnájmu prostor školy, které bylo možno rovněž zapojit do oprav a údržby rozlehlých prostor českotřebovského gymnázia. Základní údržbu (malování některých tříd, výměna podlahových krytin apod.) pomohla opět částečně  sponzorsky zajistit firma Rieter.
Všechny kabinety jsou vybaveny počítači a umožňují přístup k internetu. Škola má k dispozici 3 interaktivní tabule. Gymnázium se na internetu prezentuje novými webovými  stránkami www.gymnct.cz Snažíme se na nich podat co nejpodrobnější informace o činnosti školy. Od března 2012 mají rodiče i žáci možnost online přístupu k průběžné klasifikaci.  Školní rok 2016/17 byl zahájen slavnostní imatrikulací nových žáků dne 1. 9. 2016 v malém sále Kulturního centra za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty města Jaroslava Zedníka, předsedy Spolku Gymnázia Česká Třebová Petra Poldaufa a dalších hostů. Pěkným zpestřením celé akce bylo vystoupení pěveckého sboru českotřebovského gymnázia pod vedením Kamily Pavlíkové. V měsíci září se také uskutečnil adaptační kurz prvních ročníků i projektové dny pro studenty nižšího gymnázia s názvem Škola trochu jinak, jejichž garantem byla kolegyně Ivana Pecháčková. 
Během podzimních měsíců řada žáků i učitelů vycestovala do různých koutů Evropy. Němčináři navštívili Drážďany, ruštináři Petrohrad a Pobaltí, početná skupina studentů pod vedením Hany Grundové a Ondřeje Limberského se vydala do severoitalského Vimercate, kde se nachází jedna z partnerských škol našeho gymnázia, opakující se záležitostí byl potom školní zájezd do Paříže. Zimní měsíce byly obohaceny nejen o tradiční Akademii a Vánoční zpívání, ale také o fyzikální exkurzi, návštěvu soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí či divadelní představení ve francouzském jazyce. K jaru již neodmyslitelně patří tradiční studentská slavnost Majáles, jehož organizátory byli i tentokrát D. Fricova, T. Kupka a J. Nespěchal. Vítaným zpestřením výuky byly také návštěvy divadelního představení v anglickém jazyce Oliver Twist, Týdne vědy v Akademii věd České republiky, zájezd do Poslanecké sněmovny a Senátu a řada dalších akcí. Podruhé se v plánu aktivit objevila vodácká exkurze pro studenty 7. A a 3. C, naopak již tradiční záležitostí je sportovní kurz pro studenty 6. A a 2. C. Mimořádným zážitkem se pro všechny zúčastněné stal poznávací zájezd na Zakarpatí, který pro vybrané studenty zorganizoval Pardubický kraj ve spolupráci s Československou obcí Legionářskou.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce českotřebovského gymnázia s firmou Contipro v rámci projektu FYBICH, který podporuje zájem studentů o přírodovědné obory, nově byla zahájena spolupráce s firmou Rieter, která se rozhodla podporovat především zájemce o matematiku, fyziku a výpočetní techniku. V dubnu 2015 byla podepsána smlouva s Univerzitou Hradec Králové a naše gymnázium se tak stalo partnerskou školou této instituce. Mimořádným počinem bylo publikování dvou odborných textů z pera kolegy Tomáše Kupky v časopise Cizí jazyky, které byly věnovány využití pracovních listů ve výuce španělského jazyka.
Významných úspěchů dosáhli naši studenti v mnoha soutěžích, olympiádách a projektech .


CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ GYMNÁZIA

Celostátní kolo Soutěže v anglickém jazyce - účast Michala Peňáze v celostátním kole
Celostátní kolo Internetové olympiády - účast školního družstva v celostátním kole
Sportovní liga ZŠ o pohár ministryně školství ve volejbalu - l. místo v krajském kole a postup do kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo chlapců nižšího gymnázia
Sportovní liga ZŠ o pohár ministryně školství ve volejbalu - 1. místo v krajském kole a postup do kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo děvčat nižšího gymnázia
Sportovní liga středních škol ve volejbalu - l. místo v krajském kole a postup do kvalifikace na celorepublikové finále pro družstvo chlapců vyššího gymnázia
 

KRAJSKÉ ÚSPĚCHY:

Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce - 1. místo pro Michala Peňáze
Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce - 2. místo pro Elišku Mauerovou
Krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce - 3. místo pro Tomáše Kupku
Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce - 3. místo pro Hanu Válovou
Krajské kolo Soutěže v německém jazyce - 3. místo pro Kateřinu Šikulovou
Středoškolská odborná činnost - 2. místo pro Kristýnu Vejdovou, 2. místo pro Karolínu Manovou,
Hanu Nguyenovou a Barboru Bumbálkovou, 3. místo pro Zdeňku Bílou a Terezu Olbrichovou
Matematická olympiáda - 2. místo pro Vojtěcha Johna, 5. místo pro Michala Rickwooda a 7. místo pro Dalibora Beneše
Matematický klokan - 2. místo pro Vladimíra Skřivánka
Astronomická olympiáda-3. místo pro Diviše Samoela
Biologická olympiáda - 4. místo pro Anetu Pokovou
Pythagoriáda - 1. místo pro Dominika Horáka, 5. místo pro Andreu Kumpoštovou
Young foto festival - l. místo pro Vojtěcha Palána
Historická soutěž gymnázií - 1. místo pro družstvo gymnázia s absolutně nejlepším bodovým výsledkem v celé ČR
Internetová anketa „Gympl roku" — 2. místo mezi gymnázii Pardubického kraje
Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET - účast 14 studentů v krajském kole
Pardubický pramínek- 1. místo pro Andreu Kumpoštovou, 1. místo pro Michala Peňáze
Pardubické střípky - 2. místo pro Dorotu Stěpánkovou, 3. místo pro Janu Slámovou, 3, místo pro
Štěpána Chládka
Ekologická olympiáda - 2. místo pro družstvo českotřebovského gymnázia
Sportovní liga středních škol v basketbalu - 2. místo pro družstvo chlapců
 

Škola sama organizovala tyto akce (2016):

Zájezd studentů do Ruska a Pobaltí (7. - 16. září)
Adaptační kurz prvních ročníků (21. - 23. září)
Škola trochu jinak (29. a 30. září)
Zájezd studentů do Drážďan (4. října)
Zájezd studentů do Itálie (19. - 26. října)
Příběhy bezpráví (1. listopadu)
Den otevřených dveří č. l (10. listopadu)
Školní volejbalový turnaj Gaudeamus (16. listopadu)
Zájezd studentů do Francie (7. - 11. prosince)
Akademie (16. prosince)
Vánoční zpívání (21. prosince)
Lyžařský kurz 2. A (8. - 13. ledna)
Lyžařský kurz 1. C a 5. A (15. - 20. ledna)
Přijímací zkoušky nanečisto (25. ledna)
Zimní sportovní den (2. února)
Divadelní představení studentů pro mateřské školy (10. února)
Den otevřených dveří č. 2 (15. února)
Projektový den pro studenty NG (23. března)
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium (březen a duben)
Majáles (28. dubna)
Návštěva studentů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (9. května)
Vodácká exkurze 7. A a 3. C (16. a 17. května)
Varhanní koncert pro studenty (18. května)
Sportovní kurz 6. A a 2. C (29. května. - 2. června)
Zájezd do slovenského Svitu (12. - 16. června) Poznávací zájezd na Ukrajinu (26. červen -3. červenec) Divadelní předplatné (v průběhu celého roku)
 

Nabízené zájmové kroužky:

Historický, ruská konverzace, španělská konverzace, badatelský a chovatelský kroužek,
fotografický kroužek Spoušť, Středoškolský sportovní klub.
 

Zahraniční aktivity s podporou Spolku v roce 2017

Výměnný pobyt našich studentů v Itálii, říjen 2016
Návštěva žáků a učitelů z partnerské slovenské školy v Itálii, duben 2017
Výměnný pobyt žáků z partnerské školy v Norsku v Č. Třebové, červen 2017
Návštěva našich žáků a učitelů v partnerské slovenské škole ve Svitu, červen 2017
Výměnný pobyt našich studentů v Norsku, září 2017