Veřejné projednání  modernizace železničního uzlu     Česká Třebová

 

Vážení spoluobčané,

Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Stavební správa východ Olomouc a projektová organizace SUDOP Brno spol. s r.o. představí občanům města koncepci připravované stavby

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

ve středu dne 11. dubna 2018 od 16:00 hod. ve velkém sále restaurace Národní dům Česká Třebová.

 Vedení města Česká Třebová zve veřejnost k účasti na prezentaci projektu.

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace připravuje do realizace stavbu Modernizace železničního uzlu Česká Třebová. Stavbu projekčně připravuje ve stupni DUR Společnost pro ZP + PD „ Modernizace ŽU Č. Třebová“, kde společník 1 a současně vedoucí společník je SUDOP BRNO, spol. s.r.o. a společník 2 je SUDOP PRAHA, a.s..
V rámci přípravy předmětné stavby probíhá vzájemné předávání informací a koordinace s vedením Města Česká Třebová a jeho odbornými složkami, která s pokračující přípravou nabírá hlubší rozměr. Jedním z výsledků této koordinace je i seznámení veřejnosti s koncepcí připravované stavby plánované na 11. 4. 2018.
Cílem setkání je podat stručné základní informace o připravované stavbě. Stavba je připravována dvoustupňově. V současné době probíhá zpracování prvního stupně – dokumentace k územnímu řízení. V tomto stupni kromě veřejnoprávního řízení, kterým je územní řízení, je potřeba kladně projednat Záměr projektu na Ministerstvu Dopravy. Poté následuje zajištění druhého stupně projektové přípravy – zpracování Dokumentace ke stavebnímu povolení, na které navazuje stavební řízení. Snahou je připravit stavbu pro možné zahájení realizace v průběhu roku 2020. Konečné datum zahájení realizace stavby však bude záviset nejen na časovém průběhu veřejnoprávních projednání, důležitá je rovněž koordinace s dalšími stavbami, např. Modernizace železničního uzlu Pardubice, apod.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace společně se zpracovatelem dokumentace DUR je připravena představit některé úpravy stávajících přístupů a komunikačních tras přes celou šíři kolejiště (např. u Korada), které jsou navrženy tak, aby zejména cestující veřejnosti umožnily pohodlnější a kulturnější přístup a propojení oblastí z obou stran kolejiště, ev. přímé zaústění do stávajících podzemních garáží v přednádražním prostoru, úprava a prodloužení stávajícího podchodu v prostoru Výpravní budovy.
Součástí připravované stavby je návrh protihlukových opatření.
Výchozími právními předpisy jsou Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpis Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Příslušným orgánem je zde Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (KHS) jako orgán ochrany veřejného zdraví. Problematika hluku byla v rámci přípravy projektu poprvé podrobně řešena v rámci zjišťovacího řízení (dle zákona č. 100/2001 Sb.). Součástí Oznámení byla i hluková studie, zahrnující výsledky měření hluku, model výhledu hlukového zatížení i návrh konkrétních protihlukových opatření. Tato hluková studie byla konzultována s příslušným pracovištěm KHS v Ústí nad Orlicí. Po dodání všech podkladů KHS stanovila, že pro model hlukové zátěže bude použita stará hluková zátěž, to znamená limity maximálního hlukového zatížení 70 dB ve dne a 65 dB v noci, které je nutné dodržet. Splnění limitů je s ohledem na konfiguraci terénu celé stanice a stávající i plánované intenzity dopravy možné pouze díky navrženým protihlukovým opatřením, tj. především protihlukovým stěnám. Primárním cílem zákona je totiž ochránit venkovní prostor, tzn. dodržet hlukové limity ve venkovním prostředí. Až pokud by to nebylo možné, musely by být prokazatelně dodrženy hodnoty hlukové zátěže v bytech pomocí tzv. individuálních protihlukových opatření.
Hluková studie a navržená protihluková opatření byly odsouhlaseny pracovníky KHS, která k němu následně vydala ve zjišťovacím řízení kladné stanovisko. 
Zmíněné zjišťovací řízení slouží k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, včetně obyvatel. Díky němu mají jak dotčené orgány státní správy, samosprávy i odborné instituce, tak především veřejnost možnost seznámit se podrobně s posuzovaným projektem a vyjádřit se k němu. Oznámení záměru bylo za tímto účelem zveřejněno na internetu, na úředních deskách města i krajského úřadu. Na těchto místech bylo k dispozici i v tištěné podobě se všemi přílohami.
Výsledná podoba samotných protihlukových stěn bude konzultována s městským architektem. V dokumentaci pro územní řízení není jejich podoba detailně řešena. Návrh, včetně jeho případného zpřesnění, např. ve smyslu použitých materiálů, ozelenění, případně jiných vizuálních úprav bude uzavřen v dalším stupni, tj. dokumentaci pro stavební povolení po projednání se všemi dotčenými orgány vč. určeného architekta Města Česká Třebová.