Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby). Dávku je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních dnů a výše dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.
Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař.
 
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:
 a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
 b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
 d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
 
Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá účast na pojištění. Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.  V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám nová úprava v zákoníku práce garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.
Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní volno na tuto péči automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli vážným provozním důvodům. V takovém případě vám je musí písemně sdělit. V ostatních situacích je povinen volno poskytnout. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy na tuto dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když současně poskytujete péči více osobám.
Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
 
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
 Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí