Kříž v Bezděkově bude mít příští rok 150 let                       

Jde o kříž naléhavě vyžadující restaurování kovové i kamenné části, který v Bezděkově stojí v blízkosti Rambouskova mostu.

Kombinace použitých materiálů – kamene na korpus a litiny na vlastní krucifix – prozrazuje poměrně novodobý původ. Je poměrně prostý. Odstupněný fundament pokračuje hranolem čtvercového půdorysu. Kamenná část je završena vystupující římsou a několika zužujícími se stupni, které pokračují litým křížem s korpusem Kristovým a dekorativně zakončenými břevny. Přední část hranolu nese obdélnou desku ze světlejšího kamene s nápisem:

Já jsem cesta
a pravda i život
Jan 14, 6
 
K větší cti a chvále postavil
Čeněk Hübl
Občan Č. Třebovský
1869

Ke vzniku křížku se váže zápis ve farní kronice. Prozrazuje, že objekt byl vyzdvižený opět z popudu nám už známého kaplana Josefa Ledra (jinak horlivého stavitele podobných sakrálních  stavbiček), a to z daru 120 zlatých od Vincence Hýbla.

Tak popisuje tento kříž (společně s dalšími obdobnými objekty v našem městě) PhDr. Ludmila Kesselgruberová v poslední Ročence Městského muzea Česká Třebová, která vyšla v roce 2013. Nyní je tento kříž v  dezolátním stavu skrytý ve vegetaci. V příštím roce uplyne od  jeho vztyčení právě 150 let. Zdá se mi, že bychom měli mít na jeho opravu dostatek prostředků. Nejde o církevní objekt, stojí na městském pozemku. Současný zanedbaný stav tohoto kříže velmi vadí také sousedům, kteří bydlí v okolí. Právě od nich jsem získal zprávu o hanebném stavu popsaného historického objektu. A také prosbu o pomoc. Obrátila se na mne (moje spolužačka) paní Alena Adámková z Prahy, která k nám do Třebové jezdí do právě Rudoltiček do domu svých rodičů trávit některé víkendy.

I když nejde o objekt památkově chráněný, měl by být restaurován. Je jen o dva roky mladší než známější a bohatší kříž s Ukřižovaným a nápisem INRI (z roku 1867, původně vyrobený ještě pro starý hřbitov u rotundy sv. Kateřiny), který známe z městského hřbitova. Zde býval do roku 1961 uprostřed hlavní cesty, nyní je již 57 let umístěn poblíž hřbitovní brány. Tento "hřbitovní kříž" byl  cca před 15 lety restaurován. Přál bych si, aby podobný osud také potkal i výše popisovaný kříž od Rambouskova mostu. Někteří sousedé jsou dokonce ochotni na záchraně tohoto kříže spolupracovat.

Věřím, že bude možné zařadit i tento objekt mezi drobnou historickou architekturu, která stojí za záchranu a zajistit jeho restaurování tak jako se podařilo u dalších obdobných objektů v našem městě a okolí. Je to přece součást naší historie. Současný stav popisovaného kříže určitě stojí za posouzení odborníkem, který by současně navrhl způsob záchrany a případně odhadl potřebné náklady. Objekt je stabilní, není třeba žádné statické zajištění. To by mohl být začátek... Potom bude záležet na tom, zda se úkolu ujme město nebo zda bude zapotřebí např. obnovit Okrašlovací spolek a získat spolupráci některé nadace. Připomenu, že s restaurováním plastiky M. J. Husa od akademického sochaře Kvasničky v Javorce pomohla Okrašlovacímu  spolku v roce 2006 Nadace Občanského fóra Praha.  

Milan Mikoleck ý (foto ve vegetaci je zE SRPNA 2015)

Další fotografie byly pořízeny 4. dubna  dopoledneA ještě přidám Rambouskův most, také by si zasloužil úpravu do své historické podoby, je pořád krásný...