Českotřebovský deník 165/2018 (4/6) 
Českotřebovští gymnazisté mají za sebou zkoušku dospělosti

V obřadní síni českotřebovské radnice převzali v pátek z rukou ředitele Josefa Menšíka svá maturitní vysvědčení úspěšní absolventi Gymnázia Česká Třebová. Studentům pogratuloval k úspěšnému složení zkoušky a zakončení důležité životní etapy také hejtman Pardubického kraje a absolvent gymnázia Martin Netolický.
„Spíše než ke Dni dětí se absolventům sluší pogratulovat ke složení maturity, která je považována za zkoušku z dospělosti. Jedná se o velkou životní zkoušku, kterou úspěšně zvládli a nyní před nimi stojí další velké životní výzvy včetně vysoké školy či zaměstnání,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Doufám, že i když je pracovní zkušenosti zavedou mimo naše město, či kraj, tak si vzpomenou na léta strávená na českotřebovském gymnáziu. Osobně jsem na střední škole navázal přátelství, která přetrvávají dodnes, a i to je velmi důležitou součástí gymnaziálního studia,“ řekl hejtman Martin Netolický, který v rámci slavnostního odpoledne předal společně s ředitelem školy a zástupci města vysvědčení 49 maturantům.
Ten odmaturoval na gymnáziu v České Třebové v roce 2001. Poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde posléze absolvoval i doktorské studium. V roce 2006 se stal zastupitelem rodné České Třebové v roce 2008 také členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva. Hejtmanem Pardubického kraje se stal po volbách v roce 2012 a v roce 2016 tento post obhájil.
Gymnázium Česká Třebová
Českotřebovské gymnázium má bohatou historii. Založeno bylo již v roce 1909 a od roku 1912 se začalo vyučovat v nově dokončené budově navržené významným architektem Aloisem Dryákem. Tato budova dodnes patří k nejvýstavnějším ve městě. Po 2. světové válce prošla škola mnohými reorganizacemi, když zde místo gymnázia byla například dočasně zřízena Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1969 však bylo opět otevřeno čtyřleté gymnázium a v letech 1990–91 byla obnovena tradice gymnázia víceletého. V současné době má gymnázium osm tříd osmiletého studia a čtyři třídy studia čtyřletého.
 
Turnaj v míčovém sedmiboji dvojic

Turnaj pořádá náš tým SudNEtřeba 14.7.2018 na Sudslavském hřišti.  Možnost setrvání a pobavení se na večerní zábavě. V případě zájmu přidám detailnější informace. V opačném případě se omlouvám za nevyžádaný email. Prosím o rozšíření mezi tým.  Za tým SudNEtreba zdraví Vojtěch Syrový
MASky musí o svoje místo na slunci bojovat 

V kulturním domě v Českých Heřmanicích se uskutečnilo společné setkání Rady Pardubického kraje se zástupci mikroregionů a Místních akčních skupin Pardubického kraje s názvem Spojujeme venkov, které zorganizovalo Sdružení místních samospráv ČR Pardubického kraje. Každý z přítomných krajských radních představil starostům priority a aktuality v rámci své gesce. Diskuse se pak zabývala především fungováním a budoucností regionální politiky a Místních akčních skupin po roce 2020. Shromáždění na závěr svého jednání jednomyslně podpořilo Vepříkovskou deklaraci, kterou vydalo Sdružení místních samospráv ČR právě k budoucnosti regionální politiky pro nové programové období evropských fondů. Na tuto debatu navázalo setkání starostů s poslanci a senátory z regionu.
„Situace Místních akčních skupin není bohužel veselá, což vychází především z postojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Měl jsem možnost se podílet na formování programového prohlášení vlády a přestože MMR po roce 2020 počítá s využitím Komunitně vedeného místního rozvoje, ne zcela ale počítá s MASkami. Pořád je však čas, aby bojovaly o svoji existenci. Jsem přesvědčený o tom, že není dobré, aby Česká republika každých sedm let měnila strukturu pro čerpání evropských fondů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také zmínil, že krajská podpora Místním akčním skupinám bude pokračovat i v příštím roce. „Pro letošní rok jsme na malou krajskou metodu LEADER vyčlenili pro každou MASku 400 tisíc korun a k tomu 100 tisíc na provoz. Provozní částka nebude v příštím roce poskytnuta, ale tyto prostředky se přesunou právě na investiční aktivity. MASky tak o prostředky z kraje rozhodně nepřijdou,“ řekl hejtman Netolický, který se společně s kolegy připojil k textu takzvané Vepříkovské deklarace.
Vepříkovská deklarace  Jedná se o prohlášení Sdružení místních samospráv ČR k budoucnosti regionální politiky po roce 2020. Signatáři deklarace požadují naplnění sedmi základních bodů: subsidiarita, znalost venkova, území, principy, strategie, operační program pro územní dimenzi a čerpání. „Obáváme se, že v přípravách budoucího nastavení evropských strukturálních investičních fondů jsou venkovské regiony opomíjeny, což je pro nás nepřijatelné. V rámci deklarace, ke které se na našem setkání připojili všichni přítomní, požadujeme mimo jiné snížení počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrací projektů, ale také zachování principu subsidiarity, tedy přístupu, kdy se problémy řeší na té úrovni správy věcí veřejných, kde je to nejúčelnější,“ uvedl za krajské SMS ČR starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš. Deklarace je výchozím dokumentem, který shrnuje postoj SMS ČR před jednáními s dalšími aktéry, kterými jsou například Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Národní síť místních akčních skupin nebo Spolek pro obnovu venkova.
Kraj je pro obce partnerem, shodují se radní  Jednání se zástupci MAS a mikroregionů byli přítomni také členové krajské rady. První náměstek hejtmana pro investice, majetek a kulturu Roman Línek seznámil přítomné s aktuální krajskou podporou obcím v oblasti kultury a majetku. Hovořil mimo jiné o převodech pozemků z obcí na kraj a obráceně či příspěvcích na opravy drobných kulturních památek včetně zvoniček či křížků. Záležitosti v oblasti zdravotnictví včetně plánu na vybudování nové nemocnice v Moravské Třebové, či průběh příprav výstavby centrálních urgentních příjmů představil starostům radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Bohumil Bernášek, do jehož gesce spadá školství, se věnoval především snahám kraje o rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání včetně investic do rekonstrukcí škol a pořizování moderního vybavení nejen učeben odborného výcviku, ale také stravovacích prostor či sociálních zařízení. Regionální rozvoj spadá do oblasti působnosti krajské radní Hany Štěpánové, která vnímá problémy starostů také ze svého dlouholetého působení v pozici starostky Morašic. Dotace na Místní akční skupiny je součástí krajského Programu obnovy venkova, který spadá do gesce Václava Kroutila, který mimo jiné informoval starosty, že se v letošním roce kraji podařilo navýšit finanční prostředky v rámci tohoto programu, z něhož bylo celkově podpořeno 375 žádostí v rekordní částce 63,3 milionu korun.
Ministerská kontrola pochválila hospodaření kraje za loňský rok

To bylo znovu v přebytku, který pomůže investicím. Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním jednání návrh účetní závěrky a závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017. Hospodaření kraje skončilo v loňském roce v kladných číslech, a to ve výši přesahující 810 milionů korun. Přebytkové hospodaření pozitivně ovlivnil především zlepšený výběr sdílených daní i úspory při výběru dodavatelů na krajské investice. Krajské hospodaření ocenila i kontrola Ministerstva financí ČR.  „Kontrola z Ministerstva financí ČR přezkoumala hospodaření našeho kraje v roce 2017 a konstatovala, že nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky, což je pro nás samozřejmě velmi potěšující zjištění, které dokládá, že se vždy snažíme chovat tak, jak je pro kraj nejlepší. Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo hospodařit s přebytkem, který vracíme zpět do regionu v podobě investic především do dopravní infrastruktury, ale také dalších oblastí. Kromě zvýšeného inkasa daní, kdy jsme pro kraj získali 416 milionů korun navíc, se na příznivém hospodářském výsledku podílely úspory v oblasti investic a projektů EU, kdy se dařilo soutěžit veřejné zakázky za nižší než předpokládané ceny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
 
Portmoneum získá funkční půdní vestavbu pro stálou expozici

Expozice netradičního umělce Josefa Váchala v domku jeho skromného litomyšlského mecenáše Josefa Portmana je otevřená návštěvníkům v rámci Regionálního muzea v Litomyšli. Pardubický kraj jako majitel budovy nyní plánuje další úpravy, které dům jednak zajistí po statické stránce, ale také obohatí o funkční půdní vestavbu. 
„Na domě se objevilo několik prasklin, které svědčí o statických poruchách. Vzhledem k tomu, jak cenná je vnitřní výmalba domu od Josefa Váchala, musíme statiku rychle opravit, aby se praskliny nedostaly do interiérů,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který se byl na situaci podívat přímo na místě.
Prohlédl si i prostor půdy, kde je potřeba doplnit krov a zateplit střechu. Právě tady by měla být umístěna funkční vestavba pro stálou expozici a je tu ideální prostor pro práci se školními a dětskými skupinami.
Poslední větší úpravy se v Portmoneu uskutečnily před 25 lety. Proto bude potřeba vyměnit také venkovní kanalizaci a upravit zahradu i objekt bývalé prádelny na dvorku. Letos se bude projektovat a příští rok by měl být hotové i samotné úpravy. Máme na to v rozpočtu 5,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nákup Portmonea od dědiců Ladislava Horáčka na konci roku 2016 inicioval. „Jsem rád, že jsme tuto příležitost nepromarnili, Josef Váchal je fenomén, o který je stále větší zájem. Díky dobré prezentaci naším regionálním muzeem jsme v Portmoneu v loňském roce zaznamenali dosud rekordní návštěvnost a věřím, že po dokončení dalšího návštěvnického zázemí to bude ještě lepší,“ dodal hejtman Netolický.
  •    •