Českotřebovský deník 173/2018 (12/6)
Ad: sportoviště na Parníku

Chtěl bych vyslovit plný souhlas s Vaším článkem  "Sportoviště na Parníku",  zejména s jeho částí,  hovořící,  že "jenom" zde bydlí obyčejní lidé.  Na jejich životní prostředí se opravdu zapomnělo při výstavbě tak mohutné stavby mezi stávajícími domy,  která svojí výškou přes 10 metrů tyto domy převyšuje a zčásti zastiňuje.  Blízkost stavby od domu Víšů nebo několika metrů od domu Balintů jejich obyvatelům zcela jistě způsobila řadu komplikací, zejména při použití těžké techniky při hloubení základů a usazování pilířů.  U posledně jmenovaného domu jsou viditelné i trhliny na obvodové zdi.
 Malé srovnání snímků z roku 2015 (vlevo) a z letošního roku 2018 (vpravo)

V článku je dále napsáno, že v okolí není žádná památka. Rád bych doplnil pár poznámek.  Ve vzdálenosti necelých 50 metrů od stavby se nachází roubená chalupa  (Husova 21),  postavená mým prapradědem panem Janem Páclem v roce 1845 na místě bývalého mlýna z 18. století.  Chalupa je zapsaná od roku 1986 pod číslem 4947 ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek Východočeského kraje,  nyní Pardubického kraje. Jedná se dle rozhodnutí orgánů památkové péče o dochovalý hodnotný objekt lidové architektury, tříprostorový roubený dům komorového typu.
Jeho osud visel často na vlásku,  v lednu 1966 bylo tehdejším Městským národním výborem v České Třebové oznámeno, že je v předpokladu na demolici. V okolí v Husově ulici byly zbourány další 2 dřevěné chalupy,  z nichž např. o chalupě pana Dobrouckého, později manželů Obešlových,  byl před řadou let v ČTZ zveřejněn několikastránkový článek o jejích cenných stavebních prvcích.
Následně při výstavbě šaten pro tehdejší TJ Lokomotiva Č. Třebová v osmdesátých letech byly nejprve základy pro tuto stavbu vykopány přes příjezdovou cestu k chalupě s tím,  že si moje matka (trvale bydlící v chalupě) má zajistit jiný přístup od Husovy ulice vysazením plotu a zhotovením brány na vzdálenější části pozemku.  Teprve po jejím důrazném zákroku bylo zjištěno, že neexistuje platná projektová dokumentace, část stavby musela ustoupit a veřejně přístupná cesta zvaná "Páclovka" na kopec zůstala zachována. Následně po tomto vybojovaném ústupku bylo sděleno, že se chalupa stejně zbourá, jen tam nechají matku dožít  (jinak by jí muselo být zajištěno jiné bydlení).  Matka se nakonec dožila 98 let, zemřela v roce 2015. Kam až může vést chápání moci, je zřejmé i ze skutečnosti, že tehdejší MěNV odmítl v roce 1986 vzít na vědomí zápis uvedené roubené chalupy do seznamu nemovitých kulturních památek.  Stav chalupy přitom pravidelně kontrolovaly orgány památkové péče z Pardubic  (jeho členové Madaj a Vařeková),  Městský úřad vzal zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek na vědomí v červenci 2006,  čili po 20 letech. 
Abych jen nekritizoval, rád sděluji, že od té doby je roubenka uvedena na oficiálních web stránkách Města Česká Třebová mezi nemovitými kulturními památkami vně Městské památkové zóny včetně fotografie a letos byla kladně vyřízena moje žádost o příspěvek na zdravotní řez stromů, ohrožujících roubenku.   Jiří Jenyšta 
fotografie lokality z 12.6. 2018

Česká Třebová a Letohrad přispějí na modernizaci silnic III. tříd

Pardubice – Pardubický kraj se dohodl s městy Česká Třebová a Letohrad, že přispějí na modernizaci silnice III/35846 a na rekonstrukci silnice III/3602 částkou po dvou milionech korun ve formě účelové investiční dotace. Ta bude zapojena do fondu investic Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která bude projekty provádět.
„V České Třebové se jedná o průtah Semanínem ke křižovatce se silnicí I/43. Silnici třetí třídy poničily kamiony při objížďce, když se rekonstruovala silnice a železniční podjezdy k logistickému centru. Jsem rád, že jsme se s městem Česká Třebová dohodli a kraj na řešení důsledků zvýšené dopravy v této oblasti nezůstane sám. Investiční dotaci v pondělí schválilo i Zastupitelstvo České Třebové,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Silnici bude potřeba celou odfrézovat, opravit odvodnění i příkopy a položit nový kryt vozovky. Celkový rozpočet je zhruba 45 milionů korun. Na jakou únosnost bude prováděna rekonstrukce, bude ještě předmětem dalšího jednání,“ dodal hejtman.
V Letohradu potřebují rekonstruovat dílčí úseky komunikace třetí třídy v místní části Kunčice. „Opravy silnic třetích tříd jsou pro kraj až další v pořadí a opravuje je podle vyhodnocení technického stavu.  Soustředíme se hlavně na důležité tahy z hlediska celého kraje. Ale tady se město postavilo za svůj zájem i finančně, aby se domohlo co nejrychlejšího vyřešení problému. Toho si ceníme,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Kraj za opravu této silnice zaplatí celkem přibližně pět milionů korun.

O OSUDU KRYTU BUDE ROZHODOVAT TŘEBOVÁ, NE ZBROJAŘ

Jednání zastupitelstva města Česká třebová nebylo tentokrát krátké jako obvykle, protože se jednalo o několika závažných otázkách. Jednou z nich bylo uplatnění předkupního práva na objekt občanské vybavenosti - bývalý kryt civilní obrany v ulici Boženy Němcové, který byl doposud ve vlastnictví státu. Velkým rizikem z pohledu většiny členů zastupitelstva byl potenciální nabyvatel, který již několik let (od 5.2.2018) zaměstnává úřady svým přístupem ke skladování munice a zbrojního materiálu. V krytu chtěl údajně zřídit střelnici. Bohužel nebyla předložena žádná dokumentace, co by v obrovských prostorách mělo vzniknout. Takto bude vlastníkem město, které může po každém potenciálním zájemci chtít, aby se svými záměry seznámil místní samosprávu. Hlasy ČSSD, Koalice pro Českou Třebovou, Sportovců a jednoho zastupitele za ODS se podařilo dostat celý proces pod kontrolu. Velmi mě mrzí, že vedení města bylo v této věci jiného názoru, takto ovšem rozhodlo zastupitelstvo města 14 hlasy. Naopak si myslím, že lze přemýšlet o areálu bývalého amfiteátru z hlediska dalšího využití. Nabízí se úprava a opět provoz letního kina, o které je v posledních letech opět mezi lidmi velký zájem.  (Z facebooku Martina Netolického)


Pardubice: Bývalá dětská chirurgie ustoupí centrálnímu příjmu

Rada Pardubického kraje na svém pondělním zasedání schválila zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele, který zajistí demolici budovy bývalé dětské chirurgie v Pardubické nemocnici, čímž se uvolní prostor pro vybudování centrálního urgentního příjmu. Cena demoličních prací včetně přeložky inženýrských sítí a další činností činí podle zadávací dokumentace 14,5 milionu korun.
„Vybudování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici je jednou z našich investičních priorit pro současné období. Projekt se v současné době nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace, a proto začínáme připravovat prostranství, na kterém bude stavba stát,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Budova dětské chirurgie, která je jednou z nejstarších v celém nemocničním areálu, je již delší dobu nevyužívaná a v rozvojových plánech nemocnice nefiguruje,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Kromě odstranění budovy samotné bude nutné přeložit inženýrské sítě, které budovou procházejí a napojují ostatní pavilony nemocnice. „Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny a silnoproudé vedení.  Pro ně musíme nejprve vybudovat kolektor, který bude napojen na stávající kolektory nemocnice. Teprve po dokončení přeložek bude možné budovu odstranit a odpad ekologicky zlikvidovat,“ dodal 1. náměstek hejtmana pro investice a majetek Roman Línek.