Co se v České Třebové od roku 1989 změnilo, vybudovalo, obnovilo  nebo i zničilo....
Jak to bylo v roce 1998 - před dvaceti lety
Před dvaceti lety měla Česká Třebová 17 703 obyvatel, dnes má o dva tisíce méně.  Od začátku roku  1998 se oddělila se obec Semanín, na kterou byl převeden nemovitý majetek ve výši 5 942 tis. Kč, movitý majetek ve výši 7,3 mil. Kč a pozemky, které nebyly finančně ohodnoceny. První zastupitelstvo v Semaníně bylo zvoleno v lednu 1998 a bylo ve funkci jen 10 měsíců do podzimních řádných voleb v roce 1998. Poslední obcí, která se od České Třebové oddělila při řádných volbách 1998 byla obec Přívrat, tehdy s cca 310 obyvateli. Přívrat se úspěšně rozvíjí a jejíž počet obyvatel se postupně, ale trvale zvyšuje. Nyní by již oddělení těchto obcí podle novely zákona o obcích nebylo možné, od roku 2001 je možné oddělit jen takovou část, která má samostatný katastr a alespoň  tisíc obyvatel.
Stručně:
Řeší se protipovodňová opatření. Okresní úřad - odbor životního prostředí zahájil přípravné práce na úpravě hráze rybníku Hvězda. Rok předtím v létě 1997 byla hráz Rybníka jen krůček od katastrofy. Komplikací bylo, že hráz rybníka je na hranici dvou okresů  a rybník je soukromý. Hráz bylo proto třeba rozšířit tak aby se plocha rybníka nezmenšila
Záměrům na otevření dolu v Semaníně bylo odzvoněno. Odbor ŽP OkÚ Ústí vydal nesouhlasné stanovisko k dolování lupku v Semaníně, postavil se za stanovisko Města Česká Třebová.
Městská policie pracovala v plném stavu. bylo zřízeno 5 tříčlenných  hlídek + velitel Petr Vecl (od r. 1993)
Do České Třebové se chystal vniknout první supermarket a to na místo po bývalých jatkách v Moravské ulici. Zájem měla firma Pramen IK. Byly zde pozemkové problémy, také město příliš nepomáhalo. Vznikla by konkurence pro prodejny místních podnikatelů. Veřejnost však poukazovala na to, že v Ústí už Pennymarket a Albert mají, záviděli jsme... Nakonec první supermarket vznikl Albert vznikl v bývalém kině JAS na Parníku, aby ho po 10 letech pohltila konkurence, Jako druhá pak byla BILLA.
Krytý bazén čekal na zahájení rekonstrukce. Měla začít v září 1998, ale vzhledem k řadě problémů s přípravou projektu jak stavební i technologické části byla odložena na další rok. Bylo nutné následně vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele akce. Navíc došlo k náhlému úmrtí vedoucího krytého bazénu Ivana Schustera.
Dělnický dům po rekonstrukci fungoval především jako kino, v malé výstavní síni se konaly výstavy, vernisáže byly na chodbě před šatnou. Veřejnost po dvacetimilionové investici požadovala rozšířené využití, což však nebylo technicky možné. Jeviště Dělnického domu nemělo žádné zázemí, nebyly šatny pro vystupující umělce. Pokud zde byly např. koncerty, muselo být vše domluveno se základní uměleckou školou, která sídlila ve staré části a využívala i malý sál. Divadla se hrála v Národním domě, jehož osud byl tehdy stále nevyřešen.
Letnímu kinu či letní scéně bylo odzvoněno. Volejbalisté zde odváželi betonové dlaždice z cest na skálu, kde posloužily pro nový celoroční beach volejbalový kurt. Hlediště letniho kina bylo následně vyrovnáno a zatravněno, údajně jako rekreační plocha.
Město Olawa nabízelo mezinárodní spolupráci v rámci svazku měst, které mají ve znaku kohouta. První návštěva v Olawě se pak uskutečnila pak v roce 1999.
Město bylo postaveno před úkol odkoupit za 5,5 mil. Kč budovu mateřské školy U Stadionu, v létě 1998 skončil pětiletá smlouva o pronájmu budovy, která byla v majetku Primony. byla sice postavena s pomocí města a jiných podniků v Akci Z, ale do správy ji dostala. Primona a ta v té době všechen majetek prodávala, aby mohla zaplatit své dluhy. V té době byly v této MŠ jen dvě třídy. Odkoupit se musela, na Parníku to byla jediná školka. Při platbě byly započteny některé pohledávky  Primony vůči městu.
Likvidace Obchodně provozního ředitelstvi ČD v České Třebové zahájena.  Likvidaci zajišťoval Ing. Ludvík Mátl z Ústí nad Orlicí. Trocha historie:  Provozní oddíl ČSD Česká Třebová vznikl 1. 7. 1963 a sídlil nejdřívě v Hubálkově ulici (dnes Korado). prvním náčelníkem byl Bohumil Pomykáček. Po něm v této funkci pracovali Josef Kotěra (od r. 1970), Josef Rychnovský a Ing. Jindřich Schmid (od r. 1981). Od roku 1990 vzniklo v České Třebové Provozní pracoviště ČSD, jehož ředitelem byl Ing. Ctirad Trejtnar, kterého v r.  1993 vystřídal Ing. Dalibor Zelený. Zanedlouho potom od 1.8. 1993 bylo toto pracoviště rozšířeno na "Obchodně provozní ředitelství ČD", jehož ředitelem se stal Ing. Dalibor Zelený. Dočasně se (asi na rok) potom rozdělilo na "Obchodně provozní ředitelství" (ředitel Ing. Dalibor Zelený) a "Provozní ředitelství" (ředitel Ing. Jan Šel). Od roku 1996 pak byly opět obě jeho části spojeny a (posledním) ředitelem OPŘ byl jmenován Ing. Jiří Vencl. Po známé generální stávce na železnici v únoru 1997 pak nastala další reorganizace, která OPŘ Česká Třebová zrušila. Zůstala  zde jen skupina dispečerů. později bylo zřízeno OPŘ v Pardubicích.
Železniční policie v České Třebové byla zřízena jako samostatné oddělení řízené z úrovně okresu. Bylo zde zřízeno 20 tabulkových míst. Předtím podléhala pod Železniční oddělení Pardubice.  V Chocni a Letohradě bylo železniční oddělení zrušeno. 
Reorganizace městských organizací. Od 1. ledna 1998 byla provedena delimitace majetku Městského bytového podniku a jeho převod na předtím vytvořenou městskou obchodní společnost TEZA, s.r.o. a  podobně skončily k 1. lednu 1998 Technické služby města jako příspěvková organizace. Jejich techniku  tehdy v hodnotě 4 150 tis. Kč využila pro svou činnost společnost Eko Bi. Připomeňme, že při vzniku společnosti Ekobi se psalo něco jiného: Ekobi mělo zajišťovat podnikatelskou činnost na skládce a při likvidaci odpadu a svoje zisky převádět do městského rozpočtu.  Technické služby města měly zůstat pro zajišťování služeb dotovaných z městského rozpočtu.  Inu řeči se vedou a skutečnost je pak v mnohém jinačí (a neplatí to jen na tento případ). Eko Bi. se v roce 1998 přestěhovala  na Semanínskou ulici, na přesun a úpravu areálu bylo třeba vynaložit 3,8 mil. Kč.
Penzion - dům s pečovatelskou službou v Matyášově ulici byl kompletně dokončený.  V únoru 1998 byla slavnostně otevřena tzv. Domovinka s kapacitou 6 lůžek pro denní pobyt osob, které sem dováží denně vozidlo Sociálních služeb po 7 hodině a v 125 je opět vrací do jejich bydliště. Denní poplatek za službu byl stanoven na pouhých 30 Kč. V domovince byla zajištěna přítomnost zdravotní sestry. Služba byla však málo využívaná, zvláště po otevření nového DPS čp. 2100. Během let byla zrušena. Dnes využívá prostory Domovinky Dům dětí a mládeže kamarád pro tzv. Klub RÉBUS.
Práce Galerie Ještěr na Tyršově náměstí ceněna  jinde více než v České Třebové. Karel Šiller  zahájil činnost Galerie Ještěr v obchodních prostorách svého domu v roce 1996 a dokázal zde prezentovat výtvarné práce  nejpřednějších českých výtvarníků. Vernisáže v galerii Ještěr  opravdu stály za to.  Majitel galerie si však stěžoval na nepochopení města a nakonec i třebovské veřejnosti. A tak návštěvníků v galerii bylo možná více z Ústí n.O. a Litomyšle než z České Třebové. Vychovat Třebováky k zájmu o výtvarné umění není jednoduché. Škoda, že se nepodařilo v osmdesátých letech udržet výstavní síň v krytu na Novém náměstí. připomeňme, že pro nezájem veřejnosti zanikla před několika lety i obdobná snaha Luďka Petraše v obchodních prostorech na Novém náměstí a malý zájem o výtvarné umění můžeme sledovat na většině vernisáží i na výstavách v Kulturním centru.
Nový autosalon Hác na Lhotce 216 otevřen 2. dubna 1998. Od toho dne se zde prodávaly automobily  značek Škoda a Seat. Současně byly otevřeny další důležité provozy autoservisu : klempírna a lakovna. Zahájení provozu bylo tehdy více než slavností. Byla nejen módní přehlídka, ale i vystoupení zpěvačky Petry Janů. Autocentrum mělo tehdy před sebou novou perspektivu, která se ovšem vyplnila jen z části.  Prodej škodovek ve Třebové a v Ústí si velmi konkuroval, bylo třeba splácet  vysoký úvěr.  Autocentrum Hác tak pohltil konkurent, který jej již dál nerozvíjel, dělal by to na úkor vlastní rentability. Stavba na sever ním příjezdu do České Třebové však zůstala a měla postupně i jiné využití. Nejdříve zde sídlila závodní stáj firmy Auto Janák, která zde využívala opravárenskou kapacitu, potom zde byla krátkou dobu další autoprodejna jiné značky. Automobilový trh je však již prodejnami nasycen a vytvořit další není tak jednoduché.  Nyní zde prostory využívá zahrádkářské centrum Hecht, poskytuje své služby pro širší region.
Konec volebního období 1994-98. Město bylo zcela bez dluhů. Jedinou půjčku si  město vzalo na zakoupení objektů v oblasti Trávník IV, ale hned další rok vše splatilo. Současně byl zcela splacen úvěr z r. 1994 na plynofikaci kotelen, Velmi negativní stránkou tehdejší doby byla velmi malá daňová výtěžnost. Tato nespravedlnost byla napravena až po roce 2002. Hlavní investice tohoto období: kachlíkový dům v Borku  18 mil. Kč, bytový dům v Borku (14 náhradních sociálních bytů po povodni) 7.5 mil. Kč, opravy objektů v Borku pro nové použití 3,7 mil. Kč, 1 mil. Kč na rozšíření Junáckého domova, celkem 40 milionů bylo vloženo do investic v bytovém hospodářství (půdní vestavby a zajištění městského bytového fondu). V oblasti sportu byly poskytnut příspěvek pro rekonstrukci Sokolovny na Skále 520 tis. Kč a město splatilo půjčku (430 tis. Kč) za TJ Lokomotiva na výstavbu kuželkářské čtyřdráhy. Příspěvky sportovním oddílům na činnost činily v tomto volebním období cca 1,8 mil. Kč.  Dnes by to nestačilo ani na jediný rok.
Komunální volby 1998. Příprava těchto voleb byla dlouhodobá. Také proto, že do "volebního boje" vstoupilo Sdružení nezávislých kandidátů" vedené  Jiřím Páskem. Muselo zajistit souhlasnou petici, pro kterou bylo třeba obstarat téměř 1500 podpisů. Bylo to vlastně v historii komunálních voleb v České Třebové poprvé a dosud také naposledy. Každé další volební seskupení se vždy opírá o některou politickou stranu nebo registrované hnutí. Navíc byla předvolební doba "okořeněna" podvody na kandidátce republikánů, na které se objevila jména osob, která k tomu nedala souhlas, a dokonce jméno kandidátky, která již dříve zemřela. Následovalo hromadné odstupování kandidátů z této kandidátky a podání trestního oznámení na volebního zmocněnce strany, exposlance p. Maixnera z Ústí nad Orlicí. Věc se dostala až k soudu a zmocněnec strany byl pravomocně odsouzen.
Výsledky voleb 1998 a povolební tahanice. Nově zřízené Sdružení nezávislých kandidátů získalo 9 mandátů, ODS 7, ČSSD 5, KDU-ČSL 4, a KSČM 2 mandáty. Republikáni  na mandát nedosáhli. Následovalo tvrdé povolební vyjednávání, které se zadrhlo na tom, že ODS prosazovala  na místo místostarosty  PaedDr. Františka Doležala, který pracoval do voleb na místě tajemníka MěstNV. Ve své práci na radnici měl jako tajemník především řídit chod úřadu, ovšem jeho působení bylo spíše politické, působil především jako volený funkcionář. Díky této nedohodě  tak ODS  neměla ani žádné zastoupení v radě města, přestože získala 7 mandátů. Nabízí se  paralela s výsledky posledních voleb roce 2014, kdy se Koalice pro Českou Třebovou také se sedmi mandáty po volbách také neprosadila. V tomto případě ale nešlo o velké ambice Koalice nebo prosazování nevhodného kandidáta, ale o to, že dosavadní Zedníkovo vedení města chtělo pokračovat za každou cenu ve zcela stejné sestavě jako dosud a z ČSSD se nenašel nikdo, kdo by tomu zabránil. V roce 1998 pak vznikla vlastně "menšinová vláda" SNK + KDU-ČSL s 13 mandáty, kterou při volbě rady podpořili také zastupitelé zvolení za KSČM. Starostou byl zvolen 16 hlasy Jiří Pásek, a stejným počtem hlasů místostarostové František Čech (SNK) a Ing. Jiří Kubínek (KDU-ČSL). ODS neměla v radě města zastoupení, při volbě do rady žádného kandidáta nenavrhla. Radním za KDU-ČSL byl zvolen také MUDr. Pavel Štěpánek, který další rok po těžké nemoci zemřel. Na jeho místo byl pak do rady města zvolen Petr Hýbl (ČSSD). Tím získala radniční koalice podporu 5 zastupitelů této strany a tedy většinu.  PaedDr. Fr. Doležal po volbách odstoupil z funkce tajemníka MěÚ, zůstal řadovým zastupitelem. Na místo tajemníka byla pak jmenována Ing. Věra Pirklová.
Milan Mikolecký červen 2018