Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu

města Česká Třebová


Zastupitelstvo města schválilo dne 11. června (jednomyslně a bez diskuze) Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy, doporučenou radou města. Na její tvorbě se podílel místostarosta Dobromil Keprt, odbor školství, kultury a tělovýchovy a členové sportovní komise. Text koncepce v podstatě popisuje současnou situaci.
Zahrnuje podporu sportování dětí a mládeže formou grantových programů, podporu sportovních akcí sloužících k propagaci města a  dále také podporu vrcholového sportu (jako doplňkového zdroje), opět prostřednictvím programu na individuální dotace. Koncepce také zahrnuje již existující grantový program na údržbu, modernizaci a rozvoj sportovních zařízení (kam jsou také zahrnuty i dotace do zařízení sloužící kultuře). Z logiky věci by nemělo jít o zařízení v majetku města, pro ty případy slouží přímo městský rozpočet. Jako zvláštní část koncepce je zahrnuta činnost sportovní divize městské obchodní společnosti Eko Bi, která zajišťuje chod městských sportovních zařízení: krytého plaveckého bazénu (který je přímo v majetku Eko Bi.), skiareálu Peklák, zimního stadionu. Objem spravovaného majetku poroste, Eko Bi bude spravovat i nově budovaný atletický stadion. EkoBi se podílí také na zajišťování některých sportovních akcí. Z nich nejvýznamnější je městská hokejová liga CHL. 
Veřejnost zajímají především  cíle a záměry ve výstavbě a rekonstrukci sportovních zařízení. Zde ovšem koncepce nepřináší vůbec nic konkrétního, je to až zarážející. V oblasti tzv. rekreačního sportu jsou vytyčeny pouze dva úkoly - pokračovat v budování bike tratí a cyklostezek v okolí města s možností využití pro in-line bruslení a dále je zde popsána potřeba zpřístupnění hřišť u základních škol s odpoledních hodinách a o víkendech pro aktivity občanů města. Víc nic. Kde je nějaká podpora vybudování v roce 2016 tolik propagovaného biokoupaliště, u kterého se za dva roky nepodařilo připravit k posouzení projektovou dokumentaci - to není rekreační sport?  Opravdu nepotřebujeme pro veřejnost vybudovat otevřené sportoviště pro veřejnost spravované městem, tak jak se osvědčilo např. v Ústí n.O., Žamberku, v Dlouhé Třebové nebo nyní v Řetové, např. ve spojení s dopravním hřištěm?  Předložená koncepce dělá dojem školní práce vypracované na vnější pokyn (jak nakonec bylo při schvalování dokumentu řečeno). 
Konkrétní situace současného stavu sportovišť ve městě a jejich potřebného rozvoje je popsána v příloze č. 1 "Přehled investičních akcí doporučených k realizaci", kde ovšem jsou zahrnuty také akce již rozestavěné nebo zahájené  jako výstavba tenisové haly a rekonstrukce atletického stadionu Skalka.
Dále jsou zahrnuty tyto akce: rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rekonstrukce fotbalového hřiště Pod Jelenicí na umělý povrch, přístavba nářaďovny u tělocvičny ZŠ Nádražní, vybudování cyklostezky do Rybníka, realizace projektu Sigletrack Glacensis v lokalitě Peklák, modernizace venkovního areálu ZŠ Ústecká, dostavba šaten pro atletický a zimní stadion, rekonstrukce tělocvičny v areálu Na Skále, výstavba zázemí u hokejbalového hřiště v Benátkách včetně vybudování dopravního hřiště, zateplení a fasáda posilovny  Za Vodou, cvičební a herní prvky na vytipovaných místech ve městě,  vybudování parku pro volnočasové aktivity (bouldering, nízkolanové centrum, lanovky, houpačky apod.), vše s poznámkou charakteristickou pro současnou dobu: "prioritně budou  realizovány akce, na které se městu podaří získat alespoň částečně dotaci".
Zdá se mi zvláštní, když je mezi investice do sportu zahrnuto "odvodnění parkoviště sjezdovky Peklák" a naopak zde nenajdeme záměr investovat do vybudování letního koupaliště (biokoupaliště), což je pro podporu rekreačního sportu jistě důležitější. Chybí také záměr na postupnou modernizaci a údržbu kuželny, přestože je zpracován.
Koncepce byla schválena, v současné době nemělo smysl tento dokument ještě na jednání zastupitelstva města měnit či doplňovat. Může být kdykoliv aktualizován, např. novou sportovní komisí, která vznikne po podzimních volbách.

MILAN MIKOLECKÝ


Něco z dřívějska:Turnaj Dep kolejových vozidel v r. 2003                                                                      Stadion na Skalce v r.  2008


Foto z roku 2008