Předposlední řádné jednání zastupitelstva města               

Stručné informace
Zastupitelé se sešli v tomto volebním období na svém předposledním řádném zasedání a měli docela dost práce. Program jednání byl poměrně bohatý.  Jako první řešili zastupitelé hospodaření města Česká Třebová v loňském roce a projednali také audit hospodaření bez připomínek. Také finanční výbor neměl připomínky.
Projektová dokumentace na Trampské muzeum. Koalice pro Českou Třebovou požádala o rozšíření jednání o bod Financování projektové dokumentace Trampského muzea. Důvodem bylo to, že vedení města nepovažovalo za schválení této investice zvláštním usnesením za důležité a přímo zařadilo do rozpočtové změny č. 1 položku "projektová dokumentace pro Trampské muzeum" v hodnotě 950 tisíc Kč bez jakéhokoliv předchozího projednání a schválení.  Zastupitelům bylo vysvětleno, že financování akce sice není zajištěno, ale další postup při získávání dotací pro tuto akci bude možný jen tehdy, budeme-li mít k dispozici zpracovaný projekt pro územní řízení nebo i pro stavební povolení.  V úvahu připadá možnost požádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, pokud ji získáme, budeme moci počítat i dalším příspěvkem od Pardubického kraje. Na druhé straně byly vysloveny námitky, které poukazovaly na to, že  jde o rozhodnutí těšně před komunálními volbami, akci tedy dále nebude toto zastupitelstvo rozvíjet ani kontrolovat.  Nehrozí promarnění termínu pro nějakou dotaci a proto by se nic vážného nestalo, kdyby tuto možnost posoudilo až nové zastupitelstvo. Při hlasování  většina 16 zastupitelů hlasovala pro to, aby se projektová dokumentace objednala a financovala ještě nyní v roce 2018. Tato položka tedy v rozpočtové změně zůstala.
Příspěvek na krajskou silnici. Zastupitelé dále rozhodli o úhradě částky 2 miliony Kč určené na rekonstrukci objížďkové silnice III,. třídy Semanín - Zádulka - Opatov, jejíž devastace v loňském roce byla zaviněna neúměrným zatížením vozidel pro terminál Metrans. Při jeho postavení město Česká Třebová nijak nepožadovalo spoluúčast společnosti na investicích do dopravních tras, což musel zachraňovat Pardubický kraj s příspěvkem ze SFDI a také ještě s ROP doprava.
uplatnění předkupního práva na objekt protiatomového krytu. V dalším bode programu se rozhodovalo o uplatnění předkupního práva na objekt protiatomového krytu v ulici Boženy Němcové v Javorce. Před tímto bodem programu byla na žádost starosty města 15ti minutová přestávka. Někteří zastupitelé si objednali možnost prohlídky krytu, aby věděli o nemovitosti co nejvíce a v jakém je stavu. Byli také informováni o rizicích, které by mohly nastat při neuplatnění předkupního práva. Spočívaly v tom, že by město nemělo vůbec žádnou možnost kontroly záměru a působení nového nabyvatele. Částka 2 miliony korun, kterou by bylo třeba v termínu několika dnů zaplatit je proti znaleckému posudku a dřívější nabídce o více než 50% snížena. Objekt si město nemusí ponechat, ale může jej za stejnou cenu nabídnout třeba i stejnému žadateli, bude mít však výhodu kontroly záměru nebo může objekt pronajmout. V diskuzi byly uváděny přehnané částky na vynucené investice a bohužel lidmi, kteří se prohlídky nezúčastnili, a nepovažovali ji za důležitou, stav objektu neznali ani se neseznámili se znaleckým posudkem. Nakonec při hlasování  většina zastupitelů odhlasovala využití  předkupního práva. Město tedy dostane tento objekt do svého majetku. Jedná se o samotný kryt čp. 104, nikoliv parcely bývalého letního kina, kterých se tato nabídka netýkala, ty jsou v majetku města trvale.
Změna rozpočtu města č. 1  Zahrnuje všechny změny dotačních programů, některé dotace byly zajištěny navíc, jiné byly naopak zrušeny a rozpočtu tedy vypadají. Změna zahrnuje také financování projektové dokumentace pro trampské muzeum a další finanční prostředky ve výši 0,5 mil. Kč na posílení kapitoly "Výkupy nemovitostí", právě díky  uplatnění předkupního práva. Je zde také částka 1 milion korun na demolice provozních objektů bývalého koupaliště. Uvažovalo se o zařazení úprav Felixovy ulice, nakonec to do změny rozpočtu zařazeno nebylo.
Nový úvěrový rámec města schválen.  Ve skutečnosti  toho bylo schváleno více, jde o smlouvu o úvěru mezi městem Česká Třebová a Komerční bankou, která poskytla nejlepší podmínky, t.j. úvěr ve výši referenční sazby 3M PRIBOR + 0,19%.  Dochází k refinancování stávajícího nesplaceného úvěru (jeho zbytek bude k 30/6 ve výši 35 milionů korun), což vlastně znamená, že (ne zcela výhodný) úvěr  z roku 2009 celý splatíme z nové půjčky o stejné výši, kterou však budeme podle smlouvy splácet až  "v období splácení" od roku 2023 do roku 2042, tedy dvacet let. Celé období dalšího zastupitelstva 2019 - 2022 tedy budeme platit jen úrok, nikoliv jistinu  a město tím tedy získá dodatečné zdroje ve výši až 27 milionů korun. Každý rok nebudeme muset na splácení jistiny z rozpočtu ubírat 6 milionů jako dosud, to po dobu 4,5 roku.
Pokud se tedy říkalo, že si město nový úvěr nebere, tak to vlastně nebyla pravda, město uzavřelo novou úvěrovou smlouvu, která počítá s odložením splátek až na rok 2023 a do té doby má dokonce možnost si za stejných podmínek půjčit dalších 100 milionů korun. Doufejme jen, že to bude určeno na nějaké užitečné věci. Bude to záležet již na novém zastupitelstvu a jeho prioritách. Potom budeme splácet jistinu 20 let, každý rok ve výši 7,9 milionu korun. K tomu samozřejmě úroky, jak budou vysoké, to rozhodně až velikost částky, která bude z úvěrového rámce využita.
V čem je třeba vidět výhodu úvěru podle tohoto úvěrového rámce: Především ve výši úroku (nyní cca 1,1%), který je nižší než je současná velkost inflace(cca 2,3%). Budeme li tedy platit jistinu a úrok vypočtenou podle uzavřené úvěrové smlouvy za mnoho let, budou mít díky inflaci tyto splátky tvořit v podstatě nižší procento městského rozpočtu, budou mít nižší  hodnotu, než by měly v této nominální hodnotě v současnosti.  Jako nevýhodu vidím to, že tento postup dává za pravdu těm, kteří říkají, že půjčky není třeba splácet, stačí je refinancovat.  (Ať platí naše dluhy naši potomci.).
Městské krematorium. Na projednání tohoto bodu čekalo v jednacím sále dost občanů z Rudoltiček, tedy bezprostředních sousedů městského krematoria, kteří jsou z jeho současného provozu velmi nešťastni. K problému krematoria vysvětlil situaci Ing. Jiří Smrčka. Rada města doporučila zastupitelstvu města přijmout 4 usnesení. To první znamená, že zastupitelstvo města si nepřeje provoz krematoria  ukončit, ale současně si nepřeje pokračovat  tak jako v současnosti. Proto také rada města odmítla žádost současného provozovatele o prodloužení stávající pachtovní smlouvy. V dalším usnesení zastupitelé rozhodli o tom, že si vyhrazují právo rozhodovat ve věci krematoria  vždy na veřejném jednání zastupitelstva.  V dalších letech by mělo dojít k větší rekonstrukci celého objektu městského krematoria, který vykazuje dnes některé vady a potřebuje i dispoziční změny. Nejde tedy jen o pec, ale také o prostory a vybavení pro pohřební službu. Vedení města připraví model pro provozování krematoria, tedy provozní podmínky, které zase schválí  městské zastupitelstvo. Stále se ještě řeší, zda má městské krematorium provozovat městská společnost EkoBi (a město by tedy mělo vše pod 100% kontrolou), nebo bude možné realizovat výběrové řízení na nového nájemce, který by převzal povinnost provozovat krematorium podle  městem stanoveného provozního řádu, kde by byl pevně stanoven režim činnosti, počet žehů a další podmínky. Tato usnesení byla schválena. Přítomní zástupci veřejnosti projevovali obavy, jakou platnost budou mít přijatá usnesení pro nové zastupitelstvo, které  nastoupí po komunálních volbách. Vypadá to tak, že nové podmínky pro provoz budou detailně připraveny až pro nějaké zimní jednání zastupitelstva, tedy již nového zastupitelského sboru. O podmínkách v novém provozním řádu by se mělo  tedy jednat opět veřejně a solidní by bylo, kdyby měli možnost se k provozu vyjádřit ještě v předstihu. "Každé usnesení je revokovatelné", říkal starosta. Nikdo dnes nemůže zaručit jaké složení bude mít zastupitelstvo po komunálních volbách.
Další detaily z jednání zastupitelů budou zítra, do půlnoci se vše nedalo stihnout...
MILAN MIKOLECKÝ