Českotřebovský deník 200/2018 (10/7)

23.6.2018  Nohejbalový turnaj ve Svitu

Ve dnech 22.6. – 24.6.2018 reprezentovali Českou Třebovou hráči Svinné na nohejbalovém turnaji v partnerském městě Svit. Turnaj se konal v rámci „Dní mesta“. Celou sobotu měřilo své síly 9 družstev ve dvou skupinách. Našemu družstvu se letos těsně nepodařilo postoupit do vyřazovacích bojů, přesto jsme s výkonem spokojeni. Chlapci ze Svitu nás hostili tradičním kotlíkovým gulášem. Turnaj a celkové setkání našich obcí proběhly v obvyklé přátelské atmosféře. Těšíme se na účast přátel ze Svitu na nohejbalovém turnaji ve Svinné, který se uskuteční 25.8.2018 .   Milan Dvořák.

Nové povinnosti pro obce v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací


Vláda schválila návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je především transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Smyslem nové úpravy je zlepšení přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací především pro osoby se zdravotním postižením a nahrazení již překonané úpravy.
Orgány územních samosprávných celků mají povinnost uveřejňovat informace způsobem umožňující dálkový přístup již dnes v takové formě, aby se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením, přístupnost mobilních aplikací není prozatím nijak řešena. Mezi základní principy patří dosažení maximální přístupnosti informací poskytovaných povinnými subjekty a nastavení takového technického prostředí, aby osoby se zdravotním postižením mohly s internetovými stránkami, aplikacemi (včetně těch mobilních) a jejich obsahem pracovat co nejvíce rovnoprávně (například u videí či obrázku vystihnout základní informaci textem; důraz na designovou přístupnost, navigaci a ovladatelnost). Obecně bude za přístupnou považována taková internetová stránka či mobilní aplikace, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní handicap za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který jí vyhovuje, efektivně používat, a dosáhne tak svého cíle.
Povinné subjekty budou muset na svých internetových stránkách zveřejnit prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek nebo mobilních aplikací, které bude obsahovat seznam internetových stránek nebo mobilních aplikací, které povinný subjekt spravuje, sdělení o rozsahu splnění požadavků na přístupnost internetových stránek nebo mobilních aplikací, důvod, pro který internetové stránky nebo mobilní aplikace spravované povinným subjektem nesplňují požadavky na jejich přístupnost a případné náhradní řešení, informaci, kam se osoba může obrátit v případě, že se domnívá, že nejsou splněny požadavky na přístupnost internetových stránek nebo mobilních aplikací, a informaci, kam se může daná osoba obrátit v případě, že po jejím oznámení nebyla zjednána náprava, tj. internetová stránka nebo mobilní aplikace nebyla učiněna přístupnou.
Výjimku z výše uvedených povinností bude moci subjekt uplatnit v případě, že by mu splnění povinnosti způsobovalo nepřiměřenou zátěž (finanční, organizační), vždy by měl však obsah internetové stránky nebo mobilní aplikace zpřístupnit v co nejvyšší možné míře.
Navrhovaná účinnost zákona je od 23. září 2018. Vznikne-li tedy například nový povinný subjekt, který své internetové stránky uveřejní až po 23. září 2018, budou se na tyto internetové stránky aplikovat ustanovení o jejich přístupnosti a prohlášení o přístupnosti již od 23. září 2019. Na původní internetové stránky (tedy zveřejněné před 23. zářím 2018) se uvedená pravidla budou vztahovat až od 23. září 2020. U mobilních aplikací je situace přehlednější tím, že je stanoveno jedno datum aplikovatelnosti povinností, a to 23. červen 2021. Na internetové stránky územního samosprávného celku, které byly zveřejněny před 23. zářím 2018, se přechodně na dva roky použije vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, přestože tato vyhláška bude ke dni 23. září 2018 zrušena.  Na internetové stránky územního samosprávného celku, které budou zveřejněny po 23. září 2018, se stanovuje roční přechodné období, ve kterém se použije zmiňovaná vyhláška o přístupnosti. Navrhovanému zákonu budou mimo územních samosprávných celků podléhat také dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené uzemním samosprávným celkem. Návrh zákona nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.
Návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev měst a obcí

Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků". Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem byla v roce 2016 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v České republice na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 27 575 Kč, v roce 2017 poté činila 29 504 Kč. Nárůst hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v České republice na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi roky 2016 a 2017 dosáhl 7 %. Předložený materiál má za cíl zvýšit částky odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální výše odměn poskytovaných za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků s  účinností od 1. ledna 2019, a to koeficientem podle jedné ze dvou navržených variant.
VARIANTA I spočívá v návrhu plošně zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 %. To představuje zvýšení odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel na částku 38 324 Kč a následně všech ostatních hodnot odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které se od této odměny odvíjejí, o 5 %. 
VARIANTA II spočívá v návrhu plošně zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %. To představuje zvýšení odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel na částku 39 054 Kč a následně všech ostatních hodnot odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %. 
 
Daňové příjmy krajů a obcí rostou v posledních letech velmi vysokým tempem
Krajům vzrostly během let 2013 až 2017 ze 46,72 mld. Kč na 64,43 mld. Kč, tedy o 17,71 mld. Kč (37,9 %). Obcím stouply za stejné období daňové příjmy ze 161,7 mld. Kč na 206,3 mld. Kč, tedy o 44,6 mld. Kč (27,6 %).  Mezi hlavní důvody patří:  opakované navýšení podílu krajů a obcí na celostátních daňových příjmech změnami tzv. rozpočtového určení daní, zvyšování efektivity výběrů daní díky zavedeným opatřením v boji proti agresivnímu daňovému plánování velkých korporací, podvodům na DPH, krácení tržeb a dalším typům daňových úniků a růst ekonomiky. Ukázka růstu uvedených ukazatelů v Pardubickém kraji:
Jaký byl nárůst daňových příjmů města Česká Třebová:

V roce 2005 byl celkový objem příjmů z daní  142 mil. Kč v roce 2017 pak 201.4 mil. Kč nárůst jedy činí 41,8%. a je tedy větší než je celostátně získaná hodnota. Porovnáme-li však toto zvýšení daňového výnosu v České Třebové  s čísly z výše uvedené tabulky pro Pardubický kraj, tak  zjistíme, že nárůst za celý Pardubický kraj je mnohem vyšší -  74,3%! Vlastní výtěžek můžeme snad ještě zvýšit tím, že započteme výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů, tedy novou daň z hazardu ve výši 10,5 mil. Kč (v r. 2017), Tím by se nárůst daňového výnosu pro Českou Třebovou zvýšil 49,2%. I tak to v porovnání s růstem daňového výnosu v Pardubickém kraji není žádná sláva.  Lze tedy přemýšlet: čím to je, že  jinde zřejmě roste daňový příjem rychleji?

Jana Koubková už léta patří k předním osobnostem českého jazzu


Zpívá už od svých šesti let ve sborech, vokálních skupinách i sólově. Jako jazzová sólistka se prosadila v r.1975 v JAZZ SANATORIU LUĎKA HULANA. Od té doby si prošla mnoha stylovými seskupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přes bebop, latin, free až po world-ethno a fusion. Založila každoroční festival VOKALÍZA /1981- 2000/ pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky.

Šest let působila na Pražské státní konzervatoři v oboru interpretace. Zúčastnila se mnoha festivalů nejen v Evropě, ale i na Kubě, Alžíru, Senegalu, Pobřeží Slonoviny, Libanonu, Izraeli, Maroku....

Daří se jí i jako skladatelce písní a filmové hudby.

Má své pořady v rozhlase, publikuje, píše fejetony, sloupky a poezii, věnuje se však i výuce na seminářích. Vydala dvě knížky  

RECEPTY PROTI SAMOTĚ   

ZUTÍ PROVÁDÍM S CHUTÍ.

Jejím životním heslem je BÝT PŘIPRAVEN,

TOŤ VŠE.   Více ZDE


 
Vysokomýtská „vodárna“ má nového ředitele

Nového ředitele má nyní Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto. Na včerejším jednání jím Rada Pardubického kraje jmenovala Jiřího Skalického.
Na základě doporučení konkursní komise jsme včera jmenovali ředitelem vysokomýtské Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Ing. Jiřího Skalického, a to s účinností od 1. srpna 2018,“ informoval člen Rady Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.
Pardubický kraj vyhlásil v letošním roce celkem 39 konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů nebo ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Již na konci května krajská rada jmenovala do funkce 34 ředitelů a ředitelek, několik zbývajících konkurzních řízení za účasti zástupců kraje, ale i dalších odborníků z oblasti školství a veřejné správy ještě proběhne.
Využili jsme právo, které nám dal školský zákon, a u ředitelů, kterým končila šestiletá funkční období, jsme se chtěli seznámit s tím, kde vidí svoji školu za dalších šest let, protože ačkoli může být současnost příznivá, nesmíme usnout na vavřínech. V dynamickém prostředí nelze žít z minulosti, ale musíme se soustředit na další rozvoj,“ uvedl ke konkurzům hejtman Martin Netolický.