Záměr na vybudování stadionu na Skalce vznikl před 70 lety.
Teprve nyní bude myšlenka dovedena do realizace

Budování stadionu Lokomotivy  v České Třebové
(článek z roku 1955)
Rozvoj tělovýchovy po revoluci 1945 a dějinném únoru 1948 s nevyhovující hřiště kopané na Farářstvi, nemožnost provádění lehké atletiky v místě, to vše si vynutilo, že se tělovýchovní a veřejní činitelé vážně zabývali výstavbou důstojného střediska stadionu pro Českou Třebovou.. Zejména krásné a zdařilé vystoupení školní mládeže na místní spartakiádě potvrdilo, že pro budoucnost nelne počítati s masovými cvičeními  v prašném, zdraví škodlivém hřišti na Farářství.
Tak v roce 1947 ustavila se při MNV komise pro stavba stadionu, která za pomoci brigád penzistů, pracovníků v obchodě, občanů a sportovců zahalila práce v oblasti Křivolíku. Tam mělo býti hřiště pro kopanou, k němuž časem mělo přirůst  celé sportovní. středisko. Při pozdějším technickém zkoumání návrhu celého projektu se však zjistilo, že umístění stadionu dle nových stavebních method ve směru sever-jih by bylo vzhledem k terénu velmi obtížné. Proto bylo toto místo uvolněno pro rekreační středisko závodu Armaturky, který na něm dále pracuje a nalezeno místo výhodnější a to u budovaného domova mládeže ČSD na Skále Zvláště je výhodné umístění ve středu města, v poměrně vysoké poloze, kde je zdravý vzduch a krásný rozhled po naší zajímavé krajině.
Zde bylo nutno jednáním se závodem Perla dosáhnouti uvolnění části parku do něhož plánovaný stadion zabíhal. Zmenšením plochy o malý zlomek parku nikterak neutrpěl, ale naopak šťastným spojením se stadionem bude vytvořena část města, hýřící zeleni, zdravým vzduchem, šťastným a sportovně sílícím mládím, budoucností národa.
Na nynějším stadionu jsou plánovány atletická dráha v délce 400m pro 6 tratí,  cvičiště pro ostatní atletické disciplíny, tvořené pěstovaným trávníkem, které bude současné hřištěm pro kopanou. To vše je lemováno ochozy, otevřenou a krytou tribunou s hlavní branou a parkovištěm. Stadion bude doplněn budovami ve kterých budou umístěny šatny, umývárny, skladiště nářadí, oddílové místností, restaurace, noclehárna a jiné. Mimo to budou vybudována přilehlá hřiště pro házenou košíkovou a tenis. Hřiště pro odbíjenou a hokej jsou plánovány u Sokolovny, která bude spojena širokým schodištěm se stadionem.
S přípravou prozatímního projektu bylo přikročeno několikrát k přesunům půdy pomocí buldozeru a to jednak k vyrovnaní roviny stadionu, jednak k vytvoření náspů pro ochozy. V nynější době zbývá vylámati kámen v severním rohu hřiště, aby mohla být dokončena hrubá plocha a započato s kladením vodovodu, kopáním trativodů a návozem příslušných vrstev škváry, humusu a osetím trávníku. Vylámaný kámen bude použit na příjezdovou silnici, kterou budujeme v náhradu za prozatímní cestu k internátu ČSD, jež bude zavezena.
Roku 1954 byla komise pro výstavbu stadionu při MNV zrušena a ustavena komise při TJ Lokomotivě. Jako větší finanční příspěvek obdržela TJ Lokomotiva na výstavbu stadionu v listopadu 1954 částku 75000 Kčs (omylem ve Východočeské Záři uvedeno 240 000 Kčs), kterou však byla nucena pro nemožnost nákupu materiálu i provedení kterýchkoli prací pro mrazy do konce roku 1954 vrátit. Teprve letos (1955, pozn. red) v červnu bylo navrácených 75 000 Kčs plně využito.
Nynější stav prací, ať na příjezdové silnici či hrubé ploše stadionu, vyžaduje denní účast brigádníků. Přesto, že letošní rok je velkým množstvím vodních srážek velice nepříznivý, celá. řada aktivních sportovců, občanů a žáků internátu ČSD odpracovala na 2300 brigádnických hodin. Stavba stadionu je zařazena v celostátní akci výstavby hřišť, financovaných státem příspěvky na materiál a odborné práce, takže je odkázána na práce brigádníků v rámci svépomoci. TJ Lokomotiva spoléhá, že všichni sportovci, příznivci sportu a rodiče všech dětí si uvědomí  nutnost výstavby tohoto sportoviště a svou účastí pomohou ať již v dopoledních či odpoledních hodinách. Hrozí též nebezpečí, že stávající  hřiště na Farářství, dnes již nevyhovující, bude použito v rámci regulačního plánu pro výstavbu bytových jednotek. Proto vzhůru, třebovští občané, po vzoru sousedních měst k pomoci vybudování stadionu.
Komise pro výstavbu stadionu při T.J. Lokomotiva,  Jar. Bečka, jednatel
(Hlas Osvětové besedy Č. Třebová červenec 1955)

Jak známo, tak budováni stadionu na Skále se poněkud protáhlo a  tak se ještě část zápasů slavného druholigového ročníku 1961/62 se uskutečnila na starém hřišti na Farářství (viz fotografie). Hřiště na Skalce pak prošlo jistými majetkovými změnami: v roce 1969 byl stadion po zákulisním jednání odprodán za 1500 tis. Kč  Správě severozápadní dráhy pro Střední odborné učiliště železniční, vychovávající železniční dorost a měl být základem většího sportoviště. Skoro nic se z toho nakonec neuskutečnilo. Peníze z prodeje stadionu skončily bůhvíkde, rozhodně nešly na vybudování nového městského fotbalového stánku.


Pod Jelenicí - výstavba šaten v roce 1984 v akci Z a stav objektu šatny + restaurace v roce 2008
Pro Lokomotivu se pak budovalo hřiště Pod Jelenicí v akci Z a to ještě s velikým časovým zpožděním po více než deseti letech. Zatím fotbalisté T.J. Lokomotiva hráli na Skalce vlastně na cizím hřišti, ale v roce 1983 jim učiliště (SOUŽ) bez dovolení zabavilo zdejší šatny, změnilo je na provizorní učebny. Fotbalisté se od té doby museli spokojit se čtyřmi stavebními buňkami! Teprve potom se intenzivně budovalo zázemí na stadionu pod Jelenicí, kde byly šatny otevřeny v září 1986. To však však bylo Pod Jelenicí  stále jen škvárové hřiště. Travnatý povrch na hlavním hřišti byl až v roce 1991, na horním hřišti pak v roce 1995.  Taková byla anabáze fotbalistů, než si vybudovali Pod Jelenicí vlastní sportovní domov.
A nedobudovaný prodaný stadion na Skalce chátral....
 

Ještě v roce 2008 zde byl na jakémsi přístřešku vybudovaném za "vlády učiliště"sice přetřený, ale zřetelný nápis "Pod vedením KSČ za další úspěchy v budování socialismu...."

 Na Skalce hřiště živořilo, prakticky nebylo dále dobudováno, učiliště nemělo prostředky na rozvoj a řádnou údržbu. Učiliště, dříve spravované v rámci rezortu dopravy, přešlo v devadesátých letech pod ministerstvo školství a pak pod krajskou správu. Krajský majetek, tedy hřiště a další pozemky pro zimní stadion se městu podařilo následně vyměnit za budovu "Habrmanovy školy práce" (starou část VDA), která naopak přešla do majetku Pardubického kraje. Tím došlo k vlastnickému sjednocení přístavbou rozšířené školní budovy VDA a současně se vytvořil prostor pro rozvoj a budování sportovišť na Skalce, konečně opět podle záměrů města. Tím se město vrátilo opět k představám z padesátých let.


Po převzetí stadionu městem se na hřišti stále hrálo, spíše trénovalo. O travnatou plochu se staral FK Česká Třebová. Jak snímek napovídá, tak se zde také někdy konaly turnaje odborářů Českých drah.

Po vybudování zimního stadionu, nové tělocvičny Skalka (díky investiční akci Pardubického kraje) je zde nyní prováděna stavba atletického stadionu, opět s travnatým fotbalovým hřištěm .Požadovaná "umělá tráva", která ve Třebové chybí, se na atletický stadion nehodí. V první etapě bude vybudován  běžecký ovál, sektory pro atletické disciplíny, oplocení, kanalizace, úprava fotbalového hřiště, vše v hodnotě 17 - 18 mil. Kč. V další etapě, která bude pojata jako samostatná investiční akce, pak budou v prostoru mezi atletickým a zimním stadionem vybudovány šatny, které by měly sloužit v zimě také pro rozšíření možností a služeb zimního stadionu. Fandové atletiky, sportovní veřejnost, učitelé českotřebovských škol věří, že tato investice bude následovat co nejdříve, ať už s dotací MŠMT, nebo bez ní. Má-li se zde sportovat, musí míst stadion své zázemí. Atletický stadion mají všude v okolních městech a na slušné úrovní, letos se tedy dostane "do této společnosti" i my v  České Třebové. Stadion na Skalce tak získá svou důstojnou profesionálně provedenou finální úpravu po sedmdesáti letech od vzniku původního záměru.

Fotografie stavby stadionu z 15. července 2018


Studie na nový atletický stadion Česká Třebová Skalka

Dotace byla přislíbena v prosinci 2017, potvrzena v dubnu. Práce byly zahájeny v květnu 2018. To ještě vypadal stadion takto: