ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  ČESKÁ TŘEBOVÁ 2017/2018                
Přes 600 žáků z České Třebové a z přilehlých i vzdálenějších obcí ve školním roce 2017/2018 trávilo svá odpoledne mimo jiné i v Základní umělecké škole Česká Třebová na výuce hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. Vzdělávání zajišťovalo celkem 29 učitelů. Nelze popsat vše, co se v tomto školním roce událo. Přes 100 koncertů a akcí, které škola organizovala nebo se na nich podílela obohatil kulturní život města a ukázal výsledky práce žáků i pedagogů.
 
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu
Vyučující Lenka Jakeschová:               Dominika Lerchová, 2. místo (I. kategorie) 
Vyučující Tereza Haiflerová:                Denisa Škodová, 1. místo (IV. kategorie)                                                                                                               Kristýna Škodová, 1. místo (IV. kategorie)
Nella Řeháková, 1. místo s postupem do krajského kola
(V. kategorie)
Veronika Vaňková, 2. místo (VII. kategorie)
Vyučující Irena Nováková:                  Tereza Jebousková, 2. místo (I. kategorie)
                                                           Monika Pálková, 3. místo (V. kategorie)      
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu
Vyučující Milada Hamplová:                Štěpánka Petrová, 2. místo (IV. kategorie) 
                                                           Šárka Vaňoučková, 2. místo (V. kategorie)
                                                           Lenka Vaňoučková, 3. místo (V. kategorie)
                                                           Hana Tomšová, 1. místo s postupem do krajského kola
                                                           (VII. kategorie)
                                                           Klára Petrásová, 2. místo (IX. kategorie)
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na saxofon
Vyučující Milan Špičák:                      Tomáš Kupka  - 1. místo s postupem do krajského kola
                                                           (IX. kategorie)
 
Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru  ZUŠ
Vyučující Lenka Slavíková:               Taneční skupina LENTILKY, bronzové pásmo (III. kategorie)
                                                        s vystoupením pod názvem „Proč nespíš“
Krajská kola soutěže ZUŠ
Vyučující Jitka Nováková:                Smyčcový Souboráček, 1. místo (1. kategorie)
Vyučující Bohuslav Mimra:               Smyčcový komorní soubor, 1. místo a Cena poroty za vynikající interpretaci soutěžního repertoáru (3. kategorie)
Vyučující Tereza Haiflerová:             Nella Řeháková, 1. místo ve hře na zobc. flétnu (V. kategorie)
Vyučující Milan Špičák:                    Tomáš Kupka, 1. místo ve hře na saxofon (IX. kategorie)
Vyučující Milada Hamplová:             Hana Tomšová, 2. místo ve hře na příčnou flétnu (VII. kategorie)
 
Mezinárodní soutěžní přehlídka ve hře na el. klávesy – Povážská Bystrica (Slovensko)
Vyučující Kateřina Bednářová:         Filip Hrdlička, Matěj Hrdlička, zlaté pásmo (III. kat. komorní hra)
                                                        Filip Hrdlička, bronzové pásmo (II. kategorie)
 
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (Praha)
Vyučující Bohuslav Mimra:               Adam Janíček, čestné uznání (3. kategorie)
 
Kocianova houslová soutěž (Ústí nad Orlicí)
Vyučující Bohuslav Mimra:               Adam Janíček, účast v 1. kole soutěže
 
Postupová přehlídka Svitavský dýchánek (Svitavy)
Vyučující Zuzana Habrmanová:        Žáci literárně dramatického oboru předvedli
                                                       divadelní představení Malý princ.
Výtvarný obor
Ze třídy p. uč. Libuše Neradové úspěšně složily talentovou zkoušku a byly přijaty na umělecké školy tyto žákyně: Kateřina Langhansová, Adéla Kalousková, Kateřina Sejkorová, Karolína Truhlářová a Eliška Šimková.
 
KONCERTY, AKCE

Vedle tradičních vystoupení a akcí všech oborů zušky měli diváci možnost zažít i několik výjimečných událostí, například:
Koncert učitelů 31.1.2018 byl věnován vzpomínce na skladatele, dirigenta a učitele hudby Františka Kajetána Zedínka, dlouholetého vynikajícího učitele, působícího na naší ZUŠ od roku 1953, který v září 2017 zemřel. Na koncertě zněla především jeho hudba a mluveného slova se ochotně ujal bývalý učitel ZUŠ Rudolf Fluksa. Závěr koncertu patřil Orchestru bývalých žáků, jehož dirigentem byl zesnulý F. K. Zedínek a jehož přáním bylo, aby orchestr i nadále pokračoval ve své činnosti. Tento velmi dojemný vzkaz přečetla členka orchestru Edita Keprtová a poté orchestr jako poděkování předvedl svůj připravený program.
Klavírní koncert 15.1.2018  se uskutečnil v rámci cyklu Mladé pódium a vystoupil na něm jeden z nejlepších českých klavíristů Ivo Kahánek a studentka Akademie múzických umění v Praze Jarmila Holcová, bývalá žákyně naší ZUŠ. Koncert byl určen především pro žáky školy, ale možnost slyšet špičkového umělce Ivo Kahánka v České Třebové si nenechala ujít i početná veřejnost. Zajímavý a technicky náročný program interpreti obohatili i hrou na dva klavíry.
ZUŠKA na českotřebovském terminálu, vystoupení v rámci celostátního happeningu základních umělecký škol proběhl 24.5.2018. Žáci a učitelé všech čtyř oborů se představili ve veřejném prostoru českotřebovského dopravního terminálu. Diváci mohli shlédnout promenádní koncert, tanec na dlažbě, kresbu a malbu v plenéru a pouliční přednes. Akci připravili se svými žáky tito učitelé: Milan Špičák – taneční orchestr, Pavel Novák – kytary, Veronika Leksová – akordeony, Milada Hamplová – flétny, Petra Kotyzová – zpěv a pěvecký sbor, Jitka Nováková – smyčcový souboráček, Lenka Slavíková – tanec, Zuzana Soukupová – kresba a malba, Zuzana Habrmanová – pouliční přednes a dále Blanka Poukarová, Zdeňka Hájková a Jarmila Holcová. Po celé odpoledne byla cítit neuvěřitelně krásná atmosféra, nadšení všech účinkujících, krásné umělecké výkony. Prostor před nádražím byl zcela zaplněn diváky a k tomu přálo nádherné slunečné počasí – netradiční prostředí terminálu se ukázalo jako skvělý nápad.
Zpěváčci kraje mého, koncert, na kterém vystoupil dětský pěvecký sbor Kajetánek, proběhl 26.6.2018 na festivalu Smetanova Litomyšl. Náročný program nacvičovala sbormistryně Petra Kotyzová se svými zpěváčky velmi dlouhou dobu. Vedle Kajetánku vystoupily i další dětské sbory Pardubického kraje a hosté. Pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera se na jednom pódiu představilo cca 270 dětí. Kdo měl štěstí a získal na tento jedinečný koncert vstupenky, které byly okamžitě vyprodány, nelitoval.
Venkovní výpal keramiky v milíři, proběhl o víkendu 9.- 10.6.2018. Žáci ze třídy p. uč. Jany Kolářové keramického oddělení za podpory svých rodičů a kamarádů vypalovali své práce na keltská témata v milíři, který společnými silami založili a postavili. Druhý den pak stavbu postupně rozebírali a ještě z teplého popele vytahovali svá upečená díla.                               
 
SEMINÁŘE

V rámci dalšího vzdělávání škola uspořádala několik zajímavých uměleckých dílen, do kterých se žáci i učitelé aktivně zapojovali a prohlubovali si své znalosti..
Flétnový seminář s Janem Ostrým, profesorem Pražské konzervatoře a vynikajícím českým hráčem na příčnou flétnu proběhl na naší škole 23.2.2018. Organizaci zajistila p. uč. Milada Hamplová.
Klavírní seminář s Yukiko Sawa a Luďkem Šabakou proběhl 20.3.2018. Pianistka Yukiko Sawa je také pedagožkou a překladatelkou – velmi dobře ovládá náš jazyk. Diváci tak měli možnost seznámit se s japonskou hudbou a tradicemi této Země vycházejícího slunce v podání Japonky mluvící plynně česky. Organizaci zajistila p. uč. Jarmila Holcová a p. uč. Miluše Mimrová. 
Den zobcových fléten s Jakubem Kydlíčkem, hráčem na zobcovou flétnu a dirigentem, který se specializuje převážně na hudbu starších stylových epoch, proběhl 7.6.2018. Celodenní workshop zakončil koncertem Zobcové flétny v proměnách času v Rotundě sv. Kateřiny. Organizaci zajistila p. uč. Tereza Haiflerová.
PODĚKOVÁNÍ

Školní rok 2017/2018 byl náročný a zároveň úžasně tvůrčí. Chci poděkovat především pedagogickému sboru školy, který často pracoval  nad rámec svých povinností. Je velice potěšující skutečností, že ta část populace, která byla ovlivněna jejich výchovným působením rozhodně nepatřila k problémové mládeži. Ušlechtilé zájmy a systematické rozvíjení estetického cítění představoval ten nejlepší vklad do života, jaký lze mladému člověku dát. Díky patří i nepedagogickým pracovníkům, dále fotografům manželům Soukupovým, Jaroslavu Koníčkovi, za kamerou Adolfu Mackovi, pracovníkům Kulturního centra, kteří pomáhali při přípravě vystoupení a samozřejmě našemu zřizovateli školy Městu Česká Třebová za za podporu naší práce, vstřícnost a pomocnou ruku.  Děkujeme za sponzorský dar, který věnoval pan Aleš Kobulej -  byl použit pro účely v  hudebním oboru a pan Josef Škrkoň – Techplast, a.s., který byl použit pro výuku v keramice. Díky patří i všem žákům za jejich celoroční studium, vzornou reprezentaci a dále   rodičům a všem příznivcům naší českotřebovské zušky.
 
VIZE

Chceme zachovat vysoký standard současné výuky a dělat vše pro to, abychom byli tou správnou volbou pro vzdělávání, reagovat na nové trendy v umění, respektovat tradiční umělecké disciplíny, ve kterých se propojuje individuální vzdělávání s uměleckou praxí. V plánu máme rozšířovat nabídku možností výuky, např. v hudebním oboru hru na lesní roh nebo ve výtvarném oboru Ateliér textilní a prostorové tvorby.
Chceme podporovat vzdělané pedagogy přístupné novým, mnohdy netradičním formám výuky a realizovat širší spolupráci mezi jednotlivými obory a organizacemi města. Chceme více využívat moderní komunikační prostředky pro komunikaci s žáky, ale hlavně s jejich zákonnými zástupci a pokračovat ve zvelebování prostředí školy. I nadále budeme stálým tvůrcem kulturního podhoubí v regionu, vychovávat obecenstvo dětského věku s cílem pozitivně ovlivnit jejich životní postoje, chování i morální hodnoty a tím jim nabízet alternativu ke konzumnímu způsobu života.  
 
Těšíme na příští školní rok 2018/2019.                                        Jarmila Holcová – statutární zástupce školy