15 let estakády u Dlouhé Třebové       

PAVEL STEJSKAL
Bez povšimnutí médií, odborné i laické veřejnosti proběhlo v červenci 15.výročí zahájení provozu po železničním mostě mezi Dlouhou Třebovou a Odbočkou Parník, kterému se přezdívá "Estakáda". Dne 23.července 2003 v pozdních odpoledních hodinách po právě dokončené estakádě projely první vlaky. Estakáda i celý přestavěný traťový úsek za uplynulých 15 let provozu zcela srostl s okolní krajinou a dnes se již téměř nepozná, kudy vedla původní trať. Místo se stalo také vyhledávaným pro fotografy železnice, zvláště z náspu po bývalém Beranově mostu. A nejezdí sem jen fotografové čeští, ale i z ciziny.
Původní trať vedla o několik desítek metrů od současné trati a vyznačovala se hlavně dvěma protisměrnými prudkými oblouky vycházejícími přímo z Dlouhé Třebové ve směru k Odbočce Parník. Tyto oblouky byly problematické hlavně pro těžší nákladní vlaky. Zvláště zákeřný byl oblouk při výjezdu z Dlouhé Třebové okolo opěrné zdi, které se říkala "hladová". Za touto zdí po krátké rovince přecházela trať do protisměrného oblouku, za kterým následovala dlouhá rovina a oblouk k Odbočce Parník. Navíc oba oblouky nedovolovaly zvýšení traťové rychlosti, což bylo vzhledem k přestavbě stávající trati na koridorovou omezujícím faktorem. Bylo tedy nutno odstranit problematický úsek a zvýšit traťovou rychlost. Při přípravě celé stavby se plánovalo, že údolí bude překlenuto vysokým náspem, ale geologický průzkum ukázal, že nestabilní podloží po někdejším rybníku by nebylo vhodné pro zamýšlenou trasu. V roce 2000 byl pro investora vypracováno Sudopem Praha několik variant. Zvolena byla varianta překonávající údolí novým mostem, pro který se vžil název "Estakáda". Estakáda je v konečném řešení 414 metrů dlouhá mostní konstrukce o deseti polích s ohledem na její konstrukci, vlastní stavbu i pozdější údržbu. Byla navržena dvojkolejná konstrukce se dvěma ocelovými nosníky, výztuhy stěn z ocelových nosníků jsou většinou z vnitřní strany mostu. Konstrukce minimalizovala mostní ložiska a dilatační zařízení.
Nosná konstrukce mostu je položena na železobetonových pilířích s oválným průměrem. Pilíře jsou vzhledem nestabilnímu podloží na velkoprofilových pilotech o průměru 120 centimetrů a průměrné délky až 35 metrů. Konstrukce mostu byla postupně montována a svařována na pracovní plošině na pražské straně a posouvána k protilehlé opěře na třebovské straně. Celá stavba estakády i přilehlého úseku byly zahájena v roce 2002, kdy nejprve proběhla příprava staveniště. Montáž ocelové konstrukce mostu probíhala v zimě a časném jaru roku 2003. Na jaře roku 2003 byla konstrukce mostu dokončena a ihned byly započaty práce na konečné úpravě estakády. Mezitím probíhaly terénní úpravy a příprava nové trasy. Byla položena nejprve 2 traťová kolej a po dokončení konečné úpravy estakády byla prodloužena a napojena do zhlaví stanice Dlouhá Třebová. Dne 21.7.2003 proběhly zátěžové zkoušky estakády. Na položenou kolej najely dva kolejové jeřáby EDK 1000 s lokomotivou 771.120. Na místo, kam později byla položena 1. traťová kolej najelo několik nákladních aut Tatra vrchovatě naloženými štěrkem. Zátěžová zkouška proběhla úspěšně a v podvečer 23.července byl po 2.traťové koleji zahájen provoz. Práce na dokončení nového úseku probíhaly nadále. Během několika dní byla položena také nová 1.traťová kolej na estakádu i nový násep. Do plného provozu byl nový úsek trati a estakády uveden během září 2003. Obě původní koleje starého úseku byly sneseny, stejně tak i trolejové vedení a odstraněny byly i části zabezpečovacího zařízení jako vjezdová návěstidla do žst. Dlouhá Třebová s předzvěstmi, návěstidlo k Odb. Parník a přejezdové zařízení na místní komunikaci. Původní trasa byla upravena, snesen byl klenutý most nad silnicí z Dlouhé Třebové do České Třebové a Řetové. Upravena byla i samotná silnice a nově byla vybudována příjezdová komunikace okolo nové trati.
Souběžně se stavbou estakády a nového úseku probíhaly další práce na modernizaci koridorů v okolí České Třebové. Souběžně byla přestavěna stanice Dlouhá Třebová a také úsek trati mezi Dlouhou Třebovou a Ústím nad Orlicí. Další práce se od podzimu 2002 rozbíhaly v úseku Krasíkov – Hoštejn, kde vznikaly nové tunely a trať byla rovněž zcela nově trasována a zkrácena. Připravovaly se další stavby mezi Třebovicí a Krasíkovem, přímo ve stanici Rudoltice rovněž začaly stavební práce. Dnes jsou tyto stavby dávno hotové a rovněž zapadly do okolní krajiny. Konec pracovního klidu v okolí České Třebové se však neúprosně blíží. V roce 2019 by měly být zahájeny práce na rekonstrukci železničního uzlu Česká Třebová, která by měla urychlit a usnadnit průjezd tímto uzlem. V současnosti běží přípravy na projektové dokumentaci a řízení o stavebním povolení.
Pavel Stejskal

Na doprovodných snímcích je na snímcích Pavla Stejskala průběh výstavby estakády u Dlouhé Třebové z let 2002-2003 a současný stav.