Českotřebovský deník 269/2018 (18/9)
Jan Perner osmiletý

Kolem sochy Jana Pernera u českotřebovského nádraží chodíme již osm roků. Právě před volbami v září 2010 byl slavnostně otevřen Dopravni terminál Jana Pernera, jehož součástí byla od počátku i sochařská výzdoba  v podobě sochy Jana Pernera od brněnského sochaře Jaromíra Garguláka.  Jde o sochu, která již před svou instalaci (ale i dlouho po ní) vyvolávala vášně, proti její mu umístění na terminálu bylo několik petic, a to organizovaných nejen samotnými Českotřebováky. Snad proto nebyla ani nikdy slavnostně odhalena. Jedna z petic organizovaná po instalaci sochy  ještě studentem práv Martinem Felgrem se dostala až do rady města, kde bylo přislíbeno doplnění sochy o vysvětlující text. Tak nějak se na to pak ovšem zapomnělo. 
Jaromír Gargulák byl pak za rok v roce 2011 obhajovat svůj záměr i umělecký nápad na výstavě  Meta(L)morfózy Jaromíra Garguláka. Umělec se zúčastnil vernisáže výstavy 23. září, ale mimo kameru OIKTV nepromluvil ani slovo, slíbil však komentovanou prohlídku výstavy. Uskutečnila se 5. října 2011. Zde se Jaromír Gargulák se rozhovořil nejen o svých pracích, o námitkách k jeho pracím, zodpověděl položené dotazy a když nebyly, tak k nim přidával vlastní témata. Došlo také na Jana Pernera, patří mezi významné Gargulákovy práce. Dílo je složeno asi ze 70 dílčích odlitků, které byly k sobě svařeny,  jedna noha je vyztužena profilem z nerezového materiálu. Celek má hmotnost asi 1,2 - 1,3 tuny.  Na přípravě se podle pokynů autora podíleli také brigádníci. Postup výroby sochy autor dokumentoval a předal na českotřebovskou radnici na CD, k tomu i  grafické provedení, nákresy a fotografie. Do městského muzea, kam by logicky patřily, však nedošly. Považuji za škodu, že žádná dokumentace o výrobě a instalaci sochy Jana Pernera nebyla ani součástí autorovy výstavy. 
K výběru místa pro sochu Jaromír Gargulák uvedl, že současné umístění v rondelu nad kruhovou křižovatkou se mu zdá vhodnější než to, pro které byla socha původně vymyšlena, výtvarná soutěž totiž určila pro sochu Pernera (hloupě) místo ve středu kruhové křižovatky. Sochu by však mohlo při nehodě poškodit nějaké vozidlo a navíc by byl pohled na sochu omezen (a ovlivněn) dopravními značkami kolem kruhového objezdu. (Proto také vznikl tehdy název "regulovčík"). Autor souhlasil s návrhem městského architekta na změnu tohoto místa, bylo to  ku prospěchu věci. Ne zcela jasně hovořil o nasměrování sochy, kam že se skutečně má nebo nemá Perner dívat. Současné nasměrování mu podle jeho vyjádření nejlepší nepřipadá, pohled měl být volen směrem k nádraží, k přicházejícím návštěvníkům města, ti ho ovšem vidí z bočního pohledu, který však budí zvláštní asociace.
S plným pochopením svého díla se však nesetkal. Kontroverzní socha se stala také předmětem televizní publicistiky. Neznamená to, že by na ni nebyly i pochvalné reakce a hodnocení, např. naposledy od skupiny čínských studentů, kteří nyní o prázdninách navštívili Českou Třebovou. 
Daleko běžnější reakcí na existenci Gargulákova Pernera před českotřebovským nádražím je krčení ramen nebo reakce zcela odmítavé.  Naposledy jsem se takovým názorem setkal také letos o prázdninách na výstavě výtvarníků - figuralistů v Kozlově na výstavě FIGURAMA 18. V naprosté jednotě názorů  tuto sochu považovali za exemplář, který se v této podobě na prestižním místě města objevit neměl. Dostal jsem infromace o tom, jak pečlivě jsou v opakovaných soutěžích jinde vybírány návrhy jednotlivých prací a jak musí být návrhy obhájeny před fundovanou komisí a připomněl jsem si, jak narychlo musela "naše komise" vybrat nejlepší návrh jen ze čtyřech (asi špatných) možností, když dalších 16 do soutěže přihlášených autorů se po výzvě České komory architektů odhlásilo, neboť soutěž vykazovala zásadní chyby. Bylo to tehdy politické zadání, nově otevřený terminál musel mít svého Pernera aneb "Jaký by to byl Terminál Jana Pernera bez jeho sochy, (ať už je jakákoliv)". A podle toho to dopadlo. Stálo to dva miliony, výsledek je vysvětlen jen tím, že veřejnost moderně pojatému dílu nerozumí a že na umění mohou být názory nejrůznější, od kladných až po záporné. 
Vrátím se k názoru figuralistů z Kozlova. "Špatné dílo se prostě pozná, za modernu nelze schovat naprosté ignorování základních sochařských pravidel, socha Jana Pernera by neuspěla ani jako ročníková práce na jakékoliv vysoké výtvarné škole", říká akademický sochař Tomáš Vejdovský, který popisoval jak složité bylo např. prosadit  svůj návrh sochy sv. Kryštofa v Dolním Újezdě.  Za nejlepší řešení do budoucnosti pro českotřebovského Pernera je obecně považováno vydražení sochy a ke strženým penězům přidat další ze sbírky a pořídit nového, skutečného Pernera....  Jaromír Gargulák není absolventem žádné vysoké výtvarné školy a je to odborník - slévač. Snad proto je zde využito více druhů bronzových slitin spojených svařováním. To je zřejmě příčinou elektrochemických dějů, které znamenají nutnou opakovanou údržbu a další náklady. Bez ní bude socha mít další problémy...  Za článkem uvádím 8 let  staré fotografie z instalace sochy a první pohledy. porovnejte si současný stav sochy s dobou instalace. Socha je již opět zralá na regeneraci, v pořadí již druhou....
Osm let máme svého "českotřebovského Pernera". Už jsme si zvykli?   MILAN MIKOLECKÝ
Doporučuji navštívit:  http://www.krasnaumeni.cz/jaromir-gargulak. Opravdu se vám dílo tohoto autora líbí ?
Fotografie: Nahoře: Jan Perner 2018  - Jaromír Gargulák 5.10. 2011 - Dole: z instalace sochy v září 2010.
a ještě jednou model

Poděkování za podporu

Během zářijového zasedání Správní rady Komunitního centra Petrklíč předali Stanislava Sotlová a Jakub Fraj předsedkyni Komunitního centra Petrklíč Renatě Zahrádková dar od firmy VETO ECO za činnost účastníků Rádcovského kurzu Českého sdružení Klubu Pathfinder ve výši 8 400,- Kč na podporu péče o seniory.
V rámci dvoudenní výpravy do lesů a hor v závěrečné části "rádcáku" si účastníci prožili příběh adventististického vojenského medika Desmonda Dosse. Fázi, kdy Desmond zachraňoval zraněné na bitevním poli, si účastníci zažili na vlastní kůži. Měli možnost otevírat obálky se zašifrovaným obsahem, který znázorňoval zraněného vojáka v poli. V případě, že obsah obálky v časovém presu vyluštili, podařilo se jim zraněného zachránit. A také tím získali reálné finance od dárce pro potřebné. Takto mohli otevírat obálky do stanoveného limitu. V případě, že by se jim nějakou obálku ale nepodařilo vyřešit včas, přišli by o všechny vybrané peníze. Tím se příběh z papíru alespoň z části přelil do reality a účastníci mohli pomoci někomu opravdovému.
Správní rada Komunitního centra Petrklíč rozhodla, že prostředky z tohoto daru využije na podporu seniorů.
Děkujeme všem, kteří se zapojili. Takové aktivity mají smysl a hlavně reálný dopad.
Tým Komunitního centra Petrklíč
 
Budeme mít Lípu svobody i Lípu  republiky

Budete se divit, není to jedno a to samé. V České Třebové budeme mít obojí
Iniciativa výsadby Lip svobody v České republice  se rozvíjí dlouhodobě prostřednictví Českého svazu ochránců přírody. Českotřebovská organizace ČSOP Podorlicko již v únoru zažádala  radu města o určení místa, kde by ochránci přírody mohli společně se skauty vysadit  k výročí 100 let republiky svoji "Lípu svobody" a navázat na tradici od Lípy svobody rostoucí od října 1968 na Novém náměstí. Ochránci přírody navrhli pro tento účel místo v parku před gymnáziem. To se radě města nezdálo a tak bylo pro výsadbu určeno v parku Legií v Krátké ulici. Zde bude slavnostně Lípa svobody zasázena v úterý dne 23. října. S průvodem z Nového náměstí od padesátileté lípy, s čestnými hosty a vystoupením pěveckého sboru českotřebovského gymnázia.
Asi to je na Českou Třebovou málo. Lze to soudit z publikovaného městského programu oslav 100 let České republiky, kde je ve výroční den 28. října naplánována výsadba  dalšího stromu tedy "Lípy republiky" (světe div se) v parku před gymnáziem, kde místo pro výsadbu před několika měsíci dost vhodné nebylo! A tak kromě dlouho připravované akce ochránců přírody bude starosta města sázet ještě svoji lípu, tentokrát označenou jako Lípu republiky. Asi se to sluší a patří (i když to je už 3 týdny po volbách a může být už dojednaný jiný starosta) Není to náhodou ukázka, jak se město nedokáže dohodnout s organizací ochránců přírody?
Z pokynů pro výběr vhodného místa pro výsadbu
Při hledání optimální lokality pro růst pamětního stromu je klíčové, aby daný strom měl co nejlepší podmínky pro svůj rozvoj, a aby na stanovišti vydržel co nejdéle. Zároveň při výsadbách jubilejních stromů volíme reprezentativní místo, které zajistí důstojnost onoho aktu. Tyto stromy se obvykle sází na veřejných prostranstvích. Při výběru konkrétní lokality je potřebné zvolit takové místo, kde strom nebude do budoucna ohrožen – např. výstavbou, dopravou, výkopy a terénními úpravami a působením dalších  negativních vlivů.
Rozhodující jsou pro správný vývoj a trvalost stromu přírodní podmínky. Hlavními faktory jsou: kvalitní zemina, dostatek vody a vzduchu v půdě a světlo. Dále na strom pochopitelně působí teplota, větrné proudění či čistota ovzduší. Dalším faktorem je dostatečně veliký prostor pro růst nadzemní části a kořenů. Vhodné jsou travnaté plochy ve větší vzdálenosti od komunikací, kde se strom stane lokální dominantou. Naopak neperspektivní z hlediska trvalosti stromu jsou rušné zadlážděné plochy s nadměrnými pohybem chodců a automobilů.(https://lipyrepubliky.cz)  Foto Lípa svobody na Novém náměstí, vysázená před 50 lety.
 
Podzimní koncert velkého swingového orchestru v Č. Třebové bude 23. 11.

Protože je tradičně velký zájem o zakoupení lístků na tento koncert a po vyprodání vzniká řada nepříjemností, tak Kulturní centrum v předstihu upozorňuje, že předprodej lístků na tento koncert VSO bude zahájen v úterý 16. října
 
ČLOVĚK ČLOVĚKU

"V životě je vším" - pokud má srdce laskavé a ruce ochotné pomáhat svému bližnímu vždy, kdy je to třeba. Já jsem měla to štěstí, že se takoví strážní andělé našli, když jsem 17. srpna kolem 22. hodiny venčila psa, spadla jsem a už jsem nemohla vstát. Ujali se mně dva pánové na kolách, kteří mě odnesli na lavičku a zastavili právě projíždějící auto městské policie. Neznám jejich jména, ale upřímně jich za jejich příkladnou pomoc  děkuji.
Současně z celého srdce děkuji strážníkům městské policie Radimovi Řehákovi a Radimovi Matouškovi, kteří okamžitě kontaktovali moji dceru, přivolali záchranku. Z auta přinesli deku, kterou mě přikryli a starali se o mně po celou dobu, než mě záchranka odvezla do nemocnice. Je to krásný pocit, že v našem městě žijí takoví lidé, kterým není lhostejný osud jejich spoluobčanů a jsou jim na blízku, když je potřeba. ještě jednou za vše děkuji. 
S vděčností a úctou Marie Ginzlová
 
Koalici pro Českou Třebovou
podporuje poslanec Marek Výborný
Vždy si vážím lidí, kteří spíše hledají to, co je spojuje, čím mohou prospět svému okolí, než těch, kteří zdůrazňují rozdíly a hledají konflikty. Tým Koalice pro Českou Třebovou je toho skvělým důkazem. Zkušenosti, jasné vize a konkrétní srozumitelný program jsou nabídkou pro všechny Českotřebováky. A co mě zvláště těší? V programu je akcentována rodina, dostupné bydlení a vzdělání, které se úzce prolíná s kulturou. To jsou priority, která i já podepisuji. A mohou být autentičtější než u týmu, který vede učitelka a ředitel gymnázia? Koalice pro Českou Třebovou má moji plnou podporu, nebojte se jim dát svůj hlas!
Marek Výborný poslanec PS PČR za KDU-ČSL,  učitel gymnázia
 
Starostové a primátoři si po volbách přilepší

Starostové a primátoři budou podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávat od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které budou náležet primátorovi hlavního města vzešlému z letošních říjnových komunálních voleb. Podle hrubého odhadu by obce mohlo opatření stát příští rok 401 milionů korun a kraje a Prahu 42 milionů. Ministerstvo vnitra by mělo podávat návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samospráv pokaždé, když se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2016 průměrná hrubá měsíční mzda 27.575 Kč, o rok později to bylo 29.504 Kč.
Tripartita podporuje navýšení platů ve veřejném sektoru
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pátek 14. září 2018 sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním a jediným tématem jednání byl návrh státního rozpočtu na příští rok. Státní rozpočet počítá s výrazným růstem výdajů na důchody, které se celkově zvednou o 37,8 miliardy. Významným způsobem se také navýší prostředky do školství, a to o 28,6 miliardy, do dopravní infrastruktury o 10,8 miliardy, zvednou se také prostředky na opravy kulturních památek či výdaje na podporu sportu. Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 29,82 miliardy na celkových 282 miliard. Pokud jde o objem prostředků na platy v oblasti regionálního školství, dojde k jeho navýšení u pedagogů o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 %. U ostatních pracovníků se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství a soudů. Cílem je, aby průměrný měsíční plat těchto zaměstnanců dosáhl hranice 30 000 korun. Příští jednání tripartity a společné jednání s představiteli krajů se uskuteční v pondělí 24. září v Lichtenštejnském paláci. Vládní návrh počítá s přidáním 5 % do tarifní složky všem pracovníkům ve veřejném sektoru. V průměru navrhuje navýšit mzdy o 8,1 %, u pedagogických pracovníků počítá s navýšením o 10 % v tarifní složce. Další finanční prostředky na zvýšení platů poskytuje ministerstvo financí mimo tarifní složky platu.
 
Odchodné pro končící starosty a místostarosty

Stávající odměny při skončení funkčního období nahrazeny tzv. odchodným. Uvedenou změnu vyvolal zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a další související zákony. Věnujme se odchodnému pouze u členů zastupitelstev obcí v současném platném znění, je určeno i pro další funkce.
Odchodné se stanoví ve výši odměny, která uvolněnému členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.
Pokud tedy budou ve svých funkcích končit např. starosta města a oba místostarostové, náleží jim odchodné ve výši čtyřnásobku jejich platu (odměny), i když ve svých funkcích byli např. po čtyři volební  období (16 let). S touto částkou schválený městský rozpočet na rok 2018 počítá. Odchodné je splatné, jsou-li splněny podmínky (v §77 odst. 3)  zákona a vyplácí se jednorázově v nejbližším výplatním termínu.
 
Pardubický kraj ocenil pravidelné dárce krve a plazmy

Přijít na transfúzní stanici není samozřejmostí. Dobrovolní dárci, kteří tuto cestu absolvovali sto dvacetkrát, byli oceněni Zlatým křížem II. Stupně. Slavnostního předávání se v sále Jana Kašpara účastnilo 39 dárců.
„Není samozřejmostí darovat krev a zvláště ne tolikrát. Moc dobře si uvědomuji význam dárcovství, neboť i já jsem v minulosti krev potřeboval. Vážím si všech, kteří dokáží udělat dobrý skutek pro druhé. Bez lidí, kteří jsou ochotni darovat krev, by nemohlo být zachráněno tolik životů,“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví. Ten předal spolu s předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK Pardubice Vladimíry Hanákové a předsedy Klubu dárců krve Pardubice Jiřího Halíře dárcům nejen ocenění, ale i drobné dárky.  V Pardubickém kraji dosáhlo za uplynulý rok na Zlatý kříž II. stupně 75 lidí.
 
Umění i řemesla jsou pro mnohé odsouzené důležitou terapií

Podle obrazu s názvem Free heart (svobodné srdce) se jmenuje výstava obrazů, keramiky a hraček, které vznikly v terapeutickém centru pardubické věznice. Veřejnost se s nimi může seznámit až do 9. října v přízemních prostorách Krajské knihovny v Pardubicích na Pernštýnském náměstí.
Vystavení prací inicioval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Když jsem viděl při své návštěvě věznice, co všechno tu při terapiích vzniká, domluvili jsme se nejprve na šití látkových maskotů pro účastníky zimní dětské olympiády. Sklidily velký úspěch a na celkem složitém tvaru klokanů s kapsou a mládětem se někteří odsouzení velmi zdokonalili v krejčovském řemesle. Pozoruhodná díla byla také v místním ateliéru, a tak vznikla myšlenka je ukázat i veřejnosti.“
Vhodný prostor k představení těchto prací našel Pardubický kraj ve výstavním sále Krajské knihovny. „Touto místností procházejí všichni návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení odborné literatury a čítárny, takže je tu docela velký provoz. Najdou tady nyní více jak desítku obrazů a další předměty vystavené ve vitrínkách,“ uvedla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.
Obrazy vznikají v rámci takzvané arteterapie. „V naší věznici máme samostatné terapeutické centrum, kde s odsouzenými pracuje zkušený tým zaměstnanců věznice.  Zaměřují se na potlačování závislostí, na prevenci návratu k trestné činnosti a na získání reálného náhledu na život. Jednou z forem je právě arteterapie, využívají i  pohybovou terapii, terapii prací a od letoška také apiterapii - včelaření,“ konstatuje ředitel Věznice Pardubice plukovník Josef Pšenička.
V dílnách a ateliéru centra odsouzení vytvářejí obrazy, keramiku, výrobky ze dřeva a špejlí nebo textilní a dřevěné hračky. Na výstavě jsou obrazy z volné tvorby, ale řada děl vzniká také na zadané téma v rámci terapie. Zvláště u obrazů některých autorů mohou návštěvníci výstavy nahlédnout do světa lidí, kteří byť za mřížemi, touží mít svobodné srdce.
 
Polní nemocnice v Hradci Králové

Areál Nových kasáren v Hradci Králové patří již od 10. září plnohodnotné vojenské polní nemocnici. V rámci mezinárodního cvičení MEDICAL MAN 2018 zde cvičí přibližně 200 vojáků armád států V4 a členských států NATO. V pondělí se zde s ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví brigádním generálem Zoltánem Bubeníkem setkal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Hlavním cílem cvičení je hodnocení jednotek zdravotnického úkolového uskupení mezinárodním hodnotitelským týmem.
„Naši zdravotníci paří společně s chemiky mezi jednotky, které mají mezinárodní renomé a uznání, o čemž svědčí množství úspěšných zahraničních misí. Toto cvičení je součástí společné bojové skupiny států Visegrádské čtyřky, jejímž vedoucím státem je Polsko, které také poskytuje hlavní část bojových manévrových sil a specializované schopnosti. Česká armáda zodpovídá za logistický a zdravotnický modul. Čeští zdravotníci zodpovídají za případné vybudování a chod mnohonárodní polní nemocnice, která byla v rámci cvičení vybudována a simuluje reálné problémy a nasazení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vojenští lékaři předem neznají problémy, které budou muset řešit, což umožňuje do určité míry simulovat reálnou situaci při nasazení v terénu,“ doplnil hejtman Netolický.
Součástí cvičení je také prezentační den, který se uskuteční ve středu 19. září od 9.30 do 18.00 hodin v areálu Nových kasáren Hradci Králové. Vojenská a odborná veřejnost, včetně studentů zdravotnických škol bude mít unikátní možnost seznámit se v dynamických a statických ukázkách s činností mezinárodní polní nemocnice ROLE 2 Enhanced. Od 16.00 hodin pak bude polní nemocnice přístupná i široké veřejnosti.