Českotřebovský deník 276/2018 (26/9)
Českotřebovský zpravodaj 10/ 2018 v prodeji a v distribuci. Již během středy 26. září odpoledne se na pulty prodejen  dostalo říjnové číslo Českotřebovského zpravodaje se sochou Jana Pernera na titulní straně  Vznik sochy Jana Pernera připomínáme i uvnitř vydání v článku, ve kterém uvádíme též názory výtvarníků - figuralistů na tuto "moderní sochu" . Jde o to, zda jsem si na našeho Pernera již zvykli, nebo zda  je  problém této sochy na prestižním místě ve městě stále tak živým že stojí za to se s tím ještě zabývat. 
Jde o poslední předvolební číslo roku, což jeho obsah poněkud poznamenává - také rozsahem. Říjnové číslo má 108 stran, letos nejvíc. Přesto je v obsahu řada článků, které se tradičně zabývají historickými tématy a představujeme řadu osobností města, zajímavý je článek ředitele státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí Mgr. Radima Duška k událostem, které předcházely roku 1918 a ukazuje, jak špatný byl vztah představitelů  měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí v době končící I. světové války.  Českotřebovský zpravodaj připomíná též 95 výročí založení pěveckého sboru Bendl, připadající na letošní rok a v rozhovoru se sbormistrem Bendla Mgr. Josefem Menšíkem si představíme bohatou koncertní činnost sboru v nadcházejícím měsíci říjnu.
Také úvodník Karla Kubišty je historický a připomíná nadcházející 100. výročí vzniku samostatného Československa právě se zaměřením na dění v našem městě.
V regionální rubrice se zabýváme děním na VII: Dopravní konferenci v Pardubicích. 
V kulturní rubrice si ovšem zařádil tiskařský šotek a to pořádně.  Vynechal totiž v stranu č. 71 a místo ní zařadil zato dvakrát stránku 75.  Ta prává  "strana 71" tedy v obsahu není a tak ji můžeme alespoň v tomto vydání představit. Patří tam ohlédnutí za Piknikem v Javorce  a článek o novém vydání publikace Literáti na trati, do které přispěli tentokrát již tři českotřebovští autoři.  Články z této stránky bude nutné zopakovat v příštím vydání zpravodaje na měsíc listopad.  Chybějící stranu jsme tiskařskému šotkovi "ukradli" a zveřejňujeme ji alespoň na této stránce:


Zimní údržba krajských silnic je zajištěna

Letní období definitivně skončilo a do zimního je ještě daleko. Přesto krajští radní na svém pondělním jednání projednali záležitosti spojené se zajištěním zimní údržby na silnicích II. a III. třídy. První záležitostí je schválení plánu zimní údržby a druhou nařízení kraje, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam a na druhé straně nepřiměřené náklady nezajišťuje sjízdnost prováděním zimní údržby.
„Již druhým rokem budou naši silničáři zajišťovat zimní údržbu na silnicích nižších tříd, které má kraj ve svém majetku. Podle schváleného plánu zimní údržby je udržovaná silniční síť celého našeho kraje rozdělena na 69 okruhů. Oproti předchozímu období došlo k výpovědi některých dodavatelských smluv a přesunutí vlastní techniky na tyto okruhy. Vlastními prostředky tak bude zajištěno 55 okruhů o celkové délce 2 445 kilometrů. Zbývajících 544 kilometrů, což je 14 okruhů, bude zajištěno dodavatelsky. V době, kdy naši silničáři zajišťovali také údržbu silnic I. tříd, byl poměr vlastních sil a subdodávek vyrovnaný,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Krajští radní zároveň schválili, které úseky nebudou v zimním období ošetřované. „Z celkové délky spravované silniční sítě, která činí 3 122,5 kilometrů je v zimním období udržováno 96 procent. S ohledem na jejich malý dopravní význam bez potřeby provozu veřejné hromadné autobusové dopravy osob a vysokou klimatickou náročnost v těchto lokalitách, by bylo udržování těchto úseků krajně neefektivní a zbytečně nákladné. Chci ujistit, že dopravní obslužnost do všech obcí a trvale osídlených osad Pardubického kraje zůstává zachována,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Pardubický kraj organizační změnu v zimní údržbě využil pro zkvalitnění a zefektivněné zimní údržby silnic. V zimní sezóně 2017/2018 na základě oprávněných požadavků obcí zvýšil kvalitu zimní údržby na 200 km svých silnic. V této sezóně 2018/2019 je již zkvalitněné této údržby projednáno pro 34 km. Dalších 30 km dislokovaných v regionu Moravská Třebová a Svitavy je v jednání. Ambice je zkvalitnit ještě dalších 40 km pro sezónu 2019/2020, takže zkvalitnění nastane celkově na 300 km.
Plán zimní údržby silnic řeší zimní údržbu pouze v majetku Pardubického kraje. „Základem je, aby byla zajištěna v maximální možné míře efektivita provádění zimní údržby a minimalizovány náklady. Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a pracovními náplněmi vedoucích zaměstnanců, až po jednotlivá cestmistrovství,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

 Hledáme zaměstnance pro závod v České Třebové:

            §  Technik kvality

§  Uklízečka

§  Administrativní pracovník výroby

§  Lakýrník

§  Konstruktér elektro

§  Obsluha CNC obráběcích strojů

§  Montážní pracovník výroby kompresorů

§  Údržbář

§  Technolog obrábění

Popis profesí naleznete na našich webových stránkách www.orlik.cz
Kontakt na personální oddělení: tel.: 465 507 262, e-mail: personalni@orlik.cz

V Heřmanově Městci přesunou  autobusové nádraží

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Heřmanova Městce Josefem Kozlem. Cílem schůzky byla především rekapitulace rozjednaných aktivit z minulých jednání. Kraj sehrál důležitou roli v případě jednání se státními organizacemi jako Správa železniční a dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ve věci budování přestupního terminálu vlak-autobus a vybudování kruhového objezdu na silnici I/17 a bezpečnostních opatření na této silnici směr centrum města.
„Heřmanův Městec patří mezi velmi aktivní města v jednání s krajskou samosprávou, a proto jsme s panem starostou Kozlem po celou dobu jeho fungování na radnici ve velmi úzkém kontaktu. Podařilo se nám například usnadnit přípravy vybudování přestupního terminálu vlak-autobus díky jednání se Správou železniční a dopravní cesty. Pro město bude přesunutí současného autobusového nádraží z centra města velký posun směrem k oživení náměstí, které bude možné využívat pro řadu dalších aktivit. Díky vymístění linkových autobusů by mohlo vzniknout důstojné centrum, které si město zaslouží,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V současné době máme připravena všechna stavební povolení a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsme ve fázi, kdy je projekt doporučen ke spolufinancování. Nyní pracujeme na realizační projektové dokumentaci, což nám následně umožní zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby,“ přiblížil projekt starosta Heřmanova Městce Josef Kozel.
Dlouhodobým problémem města je křižovatka na výjezdu z města směr Polička a Seč na silnici I/17. „Díky jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic se podařilo vybudovat nejen brzdící pruhy před přechody pro chodce, ale posunout přípravy na vybudování kruhového objezdu, který jednoznačně pomůže nejen plynulosti dopravy, ale především bezpečnosti. V současné době je vydané územní rozhodnutí a čeká se na stavební povolení,“ uvedl hejtman Martin Netolický a přiblížil investiční aktivity kraje ve městě. „V rámci zásobníku dopravních projektů máme připravenou rekonstrukci Pokorného ulice na výjezdu směr Prachovice. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a předpokládaná cena se pohybuje okolo 16 milionů korun. Společně s Havlíčkovou ulicí směrem na Pardubice se jedná o dvě krajské příjezdové cesty do města. Havlíčkova ulice byla i díky dobré spolupráci s panem starostou dokončena již v loňském roce,“ sdělil hejtman Netolický.
Ten se starostou města Josefem Kozlem probíral také program blížících se Heřmanoměsteckých slavností, které se již třetím rokem konají pod záštitou hejtmana.
Suchá Lhota má bílou stuhu

Cyklisté směřující z Cerekvice nad Loučnou směrem na Nové Hrady si jistě pamatují dlouhý táhlý kopec, který protíná Suchou Lhotu. Právě tato obec s 91 obyvateli byla v úterý odpoledne cílem cesty hejtmana Martina Netolického. Ten se zástupci obce řešil především nutnou rekonstrukci místní požární nádrže, ale také postupnou rekonstrukci návsi, na kterou Pardubický kraj přispěl v rámci Programu obnovy venkova. Tento dotační titul posloužil také pro obnovu památníku obětem 1. světové války.
„Obec v letošním roce získala Bílou stuhu v rámci krajské Vesnice roku. Kromě prestižního ocenění je s tím spojen také finanční dar v hodnotě 120 tisíc korun z krajského rozpočtu. Nejpalčivějším problémem, který v současné době obec řeší, je stav požární nádrže, která byla vybudována v 50. letech a dnes je de facto v havarijním stavu. Část nákladů na nezbytné opravy by mohla pokrýt dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které vypisuje dotační titul pro obce, které jsou úspěšné v rámci Vesnice roku. V tuto chvíli jsme připraveni, v případě, že obec skutečně prostředky získá a stavbu zahájí, pomoci příspěvkem z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten se seznámil s dalšími investicemi v obci, mezi které patří třetí fáze obnovy návsi, kterou kraj podpořil v rámci svého Programu obnovy venkova. „Pro naši malou obec je jakýkoliv finanční příspěvek velmi významný a krajské dotace patří jednoznačně mezi ty nejjednodušší, co se týká přípravy a podání žádosti. Celý systém je pro nás jako malé obce, ve kterých nepracují specializovaní úředníci, velmi přehledný,“ uvedl starosta obce Jiří Koníček.
Obec Suchá Lhota se nachází mezi Cerekvicí nad Loučnou a Novými Hrady v nadmořské výšce 430 m ve vzdálenosti 10 km na západ od Litomyšle. Obec má 46 popisných čísel a 91 obyvatel. Pro srovnání, v roce 1929 měla obec o šest popisných čísel  méně, ale žilo v ní 228 obyvatel. K Suché Lhotě náleží osada Posekanec, kde se v současnosti nachází pět stavení, z nichž pouze jedno je trvale obydleno.