VII. Dopravní konference v Pardubicích - další posuny termínů liniových staveb (I. část)


Ve čtvrtek 6. září 2018 se  v Paláci Pardubice konal již VII. ročník Dopravní konference, který navázal svou úrovní na ročníky předcházející, spojil konferenci s významnou akcí Dopravní fakulty Pardubice. Opět se účastnily kapacity a významné osobnosti města Pardubice, Pardubického kraje i centrálních orgánů. Chyběl jen ohlášený generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa. Rozsáhlý "předvolební" projev plný chvály přednesl na úvod primátor Pardubic Ing. Martin Charvát.

V programu konference se opět vyskytly zajímavé příspěvky, jejichž obsah by byl nad rámec tohoto textu. Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček vysvětlil jak stát řeší problémy se zdlouhavým zahajováním liniových staveb a zákonné novely která  již byly přijaty a které se připravují, také se zmínil o připravovaných stavbách ve východních Čechách, čímž trochu suploval nepřítomného ředitele ŘSD Jana Kroupu. Pro nás jako obyvatele východní části Pardubického kraje je zřejmé, že se nic nezměnilo, většina investic se týká Pardubic a Pardubicka, nahlas se stále dokola mluví o stavbách, které nepatří mezi schválené a které jsou stále spíše jen Pardubickým snem: multimodální centrum Pardubice a realizace vodní cesty do Pardubic, i když se pro jejich budoucí realizaci dělají stále nějaké postupné kroky, zatím spíše ve formě projektových záměrů. Zásadní je stavba D35 a její realizace, kde  ÚHOS zrušil výběrové řízení na dodavatele I. úseku. 2. úsek se sice rozjede, ale bez prvního nemá valný význam. Snad tomu napomůže plánované zkrácení  doby výstavy I. úseku Opatovice - Časy. Další úseky až po Staré Město u Moravské Třebové se rozpracovávají. Nás zajímá nejvíce úsek  Litomyšl - Janov kde již na mapách definitivně vypadlo mimoúrovňové křížení Litomyšl-sever, proto se z České Třebové a od Ústí dostaneme na dálnici až po zajížďce přes Litomyšl. Dálnici podjedeme, budeme se nadále prodírat ulicemi a uličkami Litomyšle, abychom se na dálnici vrátili  až po dalších cca 10 kilometrech. Dálnice povede 10 km od Třebové, ale my se na ni dostaneme až po ujetí dvojnásobné vzdálenosti a s velkou časovou ztrátou. Myslím, že si za to můžeme sami, nahráli jsme tomu a nijak jsme o přímý přístup na dálnici neusilovali, ač to bylo zaručeno v původním memorandu z roku 2006. Litomyšl, ta pane dokáže jiné věci, kam se na ně hrabeme. Tam se musíme učit jak se má lobbovat!  Více na mapě "našeho" nejbližšího úseku dálnice:

Vedení města Česká Třebová "lobovalo" za rychlé vybudování přeložky I/14 mimo Třebovice směr Opatov, Opatovec, což je stavba v gesci ŘSD. To měl být náš přivaděč na D35 a možná někdy i bude, alespoň pro směr na Moravu. Zatím však stále není nikde mezi vyjmenovanými ani termínovanými stavbami ŘSD v Pardubickém kraji uveden. Aby prosadila Česká Třebová tuto přeložku na I/14, tak odmítla jak mimoúrovňové připojení na D35  u Litomyšle, tak vlastně i obchvat města, který se v celé délce Opatov - Česká Třebová - Dlouhá Třebová stal těžko realizovatelnou stavbou. Proto bylo preferováno nejdříve napojení na dálnici a obchvat města měl počkat. Obyvatelé města si však myslí opak. Takto Česká Třebová vlastně vyřeší obchvat pro Třebovici  a samotné město pak může dalších i 20 let čekat a jen se dívat jak se staví jinde. A podle tempa posunování termínů se může pro obchvat města jednat o časový horizont po roce 2040. Vždy´t i přednostně po léta připravovaný obchvat Svitav v úseku Lačnov - Hradec nad Svitavou východně od železniční tratě 260 má již dnes datum zahájení posunutý na rok 2021!

Byla také uvedena mapka přivaděčů v našem kraji, slíbená loni obnoveným "Memorandem" (když na to původní z roku 2006 se už zapomnělo). Na přivaděče má Pardubický kraj dostat od státu 3 miliardy, většinu těchto peněz však "spolkne" skutečný přivaděč Vysoké Mýto - Choceń - Libchavy  (I/14) - Žamberk (1/11).  Pro "přivaděč" Česká Třebová - Litomyšl  je určeno jen 200 milionů korun a za to s enová silonice nevybuduje. Ještě loni se uvádělo, že to je stavba v kraji nejlépe připravená a že může začít prakticky okamžitě. Uplynul rok a stavba se nezačíná.  Připravená prý je dobře, ale byla provedena studie rentability, která pro tuto stavbu nevychází, zpracovávají se tedy nové "varianty rentability".  Tak informoval ředitel SÚS Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec. Potíž je v tom, že  se pro podobné stavby předpokládá zrychlení dopravy a to tady v úseku vedeném přes Němčice nepřipadá v úvahu, silnice II/358 bude rekonstruována ve své dosavadní trase, zvýší se (pouze) bezpečnost dopravy a komfort pro uživatele i pro obyvatele obcí, kudy silnice prochází.  Jako "světlo na konci tunelu" však Ing. Miroslav Němec uvedl, že se dodatečně i tyto atributy pro rentabilitu stavby uznají a stavba tedy bude realizována, je přece také výslovně uvedena v podepsaném memorandu.. Stačí prý vybrat dodavatele. Lze věřit, že Pardubický kraj o realizaci usilovat bude, neboť na to dostane státní prostředky. Přivaděče, které budou budovány v Pardubickém kraji na silnicích II. třídy a další vysvětlující texty z promítaných slidů  jsou dále uvedeny

Přehled přivaděčů:
1) Rokytno - Býšť, 2) Dašice - D35  3) V.Mýto západ - Choceň, Libchavy, Žamberk
3) Litomyšl Ústí n.O. 4) Litomyšl - Česká Třebová 
Ještě je uvedena silnice I/315 Týnišťko - Choceň, která však na D35 nevede, v mapce není barevně uvedena.  Silnice křižující hlavní trať 010 budou muset mít mimoúrovňové křížení, v rámci dalších úprav koridoru se totiž počítá se zrychlením vlaků na úseku Choceň - Pardubice na 200km/hodinu a zde budou pak muset být všechny úrovňové přechody a přejezdy zrušeny.


Mapa dává tušit, že v rámci ČR se velké stavby našemu regionu mimo Pardubicko vyhýbají.


Další diskutované stavby  Připojení (budoucího) multimodálního centra Pardubice na dálnici  - pomocí cca 2 km dlouhé nové silnice III. třídy ovšem doplněné přemostěním Labe. Škoda že jsme takto neřešili připojení  terminálu Metrans na budoucí dálnici  u Litomyšle, mohlo se na tom vydělat rekonstruovanou silnicí  (mimo) Semanín - Pazucha - Janov  a Třebová by tak dostala  přímý přivaděč. Jenže Metrans se stavěl bez lobování na krajském ředitelství ŘSD, škoda.  Nicméně i na dopravní konferenci uvedl Miroslav Němec že další připravované rozšíření terminálu Metrans přinese další 250 kamionů  na silnice (doufejme že týdně)  a je třeba se na to připravit zvlášť v souvislosti se zvýšenou  dopravou kontejnerů po kolejích ve směru z Turecka a Balkánu.  Ing.Němec také uvedl,. že kraj také dokončí zesílení vozovky silnice Semanín - Zádulka pro nákladní dopravu alespoň k odbočce na skládku Třebovice, kudy jezdí vozidla EkoBi, případně dalších subjektů užívajících skládku.

Odvedení nákladní dopravy z Lázní Bohdaneč.
Po silnici I/36 se nejlepší trasa z D11 do Pardubic, počet nákladních vozidel je neúměrný. Kraj požádal o převedení silnice na II. třídu, kde by byl zákaz tranzitní nákladní dopravy, pro kterou je vhodná objížďka po D35 a I/17 - viz mapa:


Řešení dopravy v Dolní Moravě. Cestovní ruch je celoroční a stále rostoucí. Parkoviště budují jednotlivé subjekty, ale dopravu musí řešit kraj pomocí  kruhových dopravních systémů, někde i jednosměrných (obrázek vpravo)..

 

Dále byly ještě účastníci konference seznámeni s konkrétním  stavem příprav dalších akcí financovaných ze státního rozpočtu, resp. SFDI, tedy dalšího rozvoje sítě dálnic a sítě silnic I. třídy se zaměřením na  oblast Pardubického a Královéhradeckého kraje a také program Ředitelství vodních cest (ŘVC).  Přehledně jsou uvedeny na obrázcích z prezentace:

V dalším samostatném příspěvku (2. část) uvedu v dalších dnech obsáhle diskutovanou problematiku investic do železniční sítě v našem regionu a stav rozpracovanosti jednotlivých akcí.


Milan Mikolecký  9.9.2018